首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货直播视频博客论坛爱股优车优房商业我的金融界

债券频道
滚动新闻:
收益率排行
简称 收盘价(元) 收益率(%)
19贴债43 98.80 44.33
国债1406 98.10 6.33
15国债28 107.94 3.54
国债1613 103.88 3.53
16国债13 104.40 3.51
17国债15 111.91 3.38
金融界 > 债券频道 > 债券公告
奥瑞金:公开发行可转换公司债券募集说明书下载
股票简称:奥瑞金                                      股票代码:002701
             奥瑞金科技股份有限公司
                       ORG Technology Co., Ltd.
                     (北京市怀柔区雁栖工业开发区)


  公开发行可转换公司债券募集说明书


                   保荐机构(联合主承销商)
                          联合主承销商
                          二零二零年二月
奥瑞金可转债申请文件                                       募集说明书


                                 声 明

    本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘
要中财务会计报告真实、完整。

    证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。

    凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文
件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门
对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼
风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。

    投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会
议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主
体权利义务的相关约定。

    根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
                                  1-1-2
奥瑞金可转债申请文件                                          募集说明书


                           重大事项提示

    公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注,并仔细阅读本募集说明
书中有关风险因素的章节。

一、关于公司本次发行可转债的信用评级

    公司聘 请新 世纪 为发 行人 和本可 转债 进行 了信 用评 级, 评级结 果均为

“AA+”级。该评级结果反映了本期债券信用质量良好,信用风险较低。在本可
转债存续期限内,新世纪将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、
公司自身情况或评级标准变化等因素,导致本可转债的信用评级降低,将会增大
投资者的投资风险,对投资者的利益产生一定影响。

二、公司本次发行可转债的担保事项

    根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定:“公开发行可转换公
司债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的
公司除外”。截至2019年6月30日,公司未经审计合并财务报表中归属于母公司
股东的净资产为58.63亿元,超过15亿元,因此本次发行的可转债未提供担保。
如果本次可转债存续期间发生严重影响公司经营业绩和偿债能力的事件,本次可
转债可能因未提供担保而增大风险。

三、公司的股利分配政策和现金分红比例

     (一)公司现行利润分配政策

    公司现行有效的《公司章程》对利润分配政策规定如下:

    “第一百五十六条公司重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司的可持续发
展,实行持续、稳定的股利分配政策;采取现金、股票或者现金与股票相结合的
方式分配股利。具体如下:

    (一)公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定
的要求切实履行股利分配政策。具备现金分红条件的,优先采取现金分红方式。
在有条件的情况下,公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红;


                                   1-1-3
奥瑞金可转债申请文件                                     募集说明书

    (二)公司当年盈利、可供分配利润为正且公司现金充裕、无重大投资计划
或重大资金支出等事项发生,实施现金分红不会影响公司后续持续经营,公司进
行现金分红;

    (三)在符合届时法律法规和监管规定的前提下,原则上公司每年以现金方

式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%;

    (四)公司当年盈利且可供分配利润为正时,在保证公司股本规模和股权结
构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,当公司股票估值处于
合理范围内,公司可以发放股票股利。

    第一百五十七条公司利润分配决策程序应充分考虑独立董事、外部监事和公
众投资者的意见,具体如下:

    (一)董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案,利润分配方案中
应说明当年未分配利润的使用计划,并确定当年以现金方式分配的股利占当年实

现的可供分配利润的具体比例及是否额外采取股票股利分配方式,独立董事应对
利润分配方案进行审核并独立发表审核意见,监事会应对利润分配方案进行审核
并提出审核意见,其中外部监事应对监事会审核意见无异议,公告董事会决议时
应同时披露独立董事、监事会的审核意见;

    (二)董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准,股东大会审议
利润分配方案时,公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决;

    (三)独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事
会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股

东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答
复中小股东关心的问题;

    (四)股东大会批准利润分配方案后,公司董事会须在股东大会结束后两个
月内完成股利(或股份)的派发事项,存在股东违规占用公司资金情况的,公司
应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金;

    (五)如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化、公司重大投
资计划需要等原因而需调整利润分配政策的,应由公司董事会根据实际情况提出
利润分配政策调整议案,并提请股东大会审议通过。董事会拟定调整利润分配政

                                 1-1-4
奥瑞金可转债申请文件                                                   募集说明书

策议案过程中应以股东权益保护为出发点,征求独立董事及监事会意见,并在股
东大会提案中详细论证和说明原因,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会
和深圳证券交易所的有关规定。独立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案
发表意见,其中外部监事应对监事会意见无异议。股东大会应当采用网络投票方

式为公众股东提供参会表决条件。

     公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会
应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,
公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年
盈利但董事会未做出现金分红预案的,应在年度报告中披露未做出现金分红预案
的原因及未用于分红的资金留存公司的用途、独立董事发表的独立意见。”

      (二)公司最近三年现金分红情况
     2016 年度、2017 年度及 2018 年度,公司利润分配情况如下:

                                      税前现金分    归属于母公司所      现金分红占年
 分红年度           分红方案          红金额(万    有者的净利润        均可供分配利
                                         元)         (万元)            润的比例
2016 年度               -                       -         115,358.13                -
2017 年度 每 10 股派 1.76 元(含税)    41,300.61          70,385.81          58.68%
2018 年度               -                       -          22,538.41                -
最近三年累计现金分红金额(万元)                                            41,300.61
最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润(万元)                    69,427.45
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例                            59.49%

      (三)未分配利润的使用情况

     公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用
计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经
营业务。

      (四)本次发行前滚存利润分配政策

     根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议,因本次可转债转股而增加的公
司股票享有与原股东同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股
东均享受当期股利。

四、本公司相关的风险

                                      1-1-5
奥瑞金可转债申请文件                                        募集说明书

    本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文,并特别注意
以下风险:

     (一)经营风险

    1、客户集中度较高的风险

    2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月,公司来自前五名客户的
销售收入占营业收入的比重为 78.90%、76.00%、71.46%和 70.65%,对第一大客

户中国红牛的销售收入占公司营业收入的比重为 65.47%、59.68%、59.10%和
57.59%,客户集中度较高。尽管公司多年来一直坚持“与核心客户相互依托”的
发展模式,与包括中国红牛在内的主要客户已形成长期稳定的相互依存关系,但
如果公司主要客户由于自身原因或终端消费市场的重大不利变化而导致对公司
产品的需求大幅下降,公司经营业绩将受到重大不利影响。

    2、红牛系列注册商标使用许可纠纷的风险

    2017 年 7 月,公司及全资子公司北京包装收到北京市东城区人民法院送达
的民事起诉状等相关诉讼材料,泰国天丝医药保健有限公司(以下简称“泰国天

丝”)起诉公司及全资子公司北京包装,涉案金额为 3,050.00 万元。本次诉讼因
泰国天丝与红牛维他命关于红牛系列注册商标使用许可纠纷引致。

    华彬集团与红牛品牌的所有人泰国天丝于 1998 年合作设立红牛维他命。红
牛维他命的经营期限自 1998 年 9 月 30 日起,于 2008 年第一次到期续期后,于
2018 年 9 月 29 日再次到期。合营双方现就经营期限及红牛品牌的使用问题等存
在多项诉讼纠纷尚未解决。

    公司因红牛维他命与泰国天丝关于红牛系列注册商标使用许可纠纷而被泰
国天丝提起诉讼,该案件目前处于中止诉讼状态。在泰国天丝与红牛维他命就合

作纠纷及红牛系列注册商标使用许可纠纷得到最终解决且诉讼取得最终判决结
果前,公司将如约履行与红牛维他命签订的战略合作协议,按生产订单正常供应
产品及履行相应的义务,上述诉讼事项对公司未来的生产经营构成潜在风险。

    3、公司最近一年净利润大幅下滑风险
                                  1-1-6
奥瑞金可转债申请文件                                         募集说明书

    2018 年,发行人营业收入 817,538.83 万元,同比增加 83,301.25 万元,增长
11.35%。归属于上市公司股东的净利润 22,538.41 万元,同比减少 47,847.40 万元,
降低 67.98%。2018 年发行人营业收入增加,但是由于对部分长期股权投资等资
产计提减值导致归属于上市公司股东的净利润大幅下滑。若未来由于宏观经济、

行业和技术发展趋势、投资标的自身经营情况恶化等原因,发行人的对外投资可
能发生减值损失,从而导致公司营业利润下滑。

    4、环保风险

    本公司产品生产过程会产生一定的废水、废气、固体废物等污染性排放物和
噪声。公司自设立以来重视环境保护建设,但报告期内仍存在因违反环保相关法
律法规受到行政处罚的情形。虽然公司已对违规情形进行了整改,并严格按照有
关环保法规及相应标准对污染物排放进行了有效治理,使污染物的排放符合国家
综合排放标准。但随着国家对环保的要求日益严格以及社会对环境保护意识的不

断增强,为确保符合环保要求,公司可能需要增加环境污染治理成本,从而导致
公司生产经营成本提高,利润水平降低。

    5、主要客户发生重大食品安全事件的风险

    近年来,随着我国居民生活水平日益提高,社会对食品安全问题更加关注,
重大食品安全事件对食品饮料行业的影响日益凸显。尽管公司主要客户均为食品
饮料领域具有较强市场地位和较高品牌知名度的优势企业,但若该等客户由于自
身原因发生重大食品安全事件,其市场声誉将严重受损,销售收入将大幅下滑,
进而导致其对公司产品的需求大幅下降,公司经营业绩将受到重大不利影响。此

外,重大食品安全事件往往具有连带影响,若公司主要客户之外的其他食品饮料
企业发生重大食品安全事件,公司主要客户的销售也有可能连带受到影响,进而
对公司经营业绩产生不利影响。

    6、人力资源风险

    公司在长期的生产经营中培养了一批具有高素质的产品开发、生产、销售和
管理人才,公司的发展在很大程度上依赖这些人才。公司通过提供有竞争力的薪
酬、福利和建立公平的竞争机制,营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来
吸引人才、培养人才。但是,随着同行业人才争夺的加剧,若公司的核心技术人


                                   1-1-7
奥瑞金可转债申请文件                                                    募集说明书

员、销售和管理人员流失,或者在生产规模扩大之后不能及时吸纳和培养公司发
展所需的人才,公司的生产经营和持续发展将受到重大不利影响。

     7、资产及业务规模扩大带来的管理风险

     本次可转换公司债券成功发行后,公司资产规模将大幅增长,对公司经营管

理能力提出了更高的要求。若公司不能及时有效提高自身的管理水平,使之与迅
速扩大的业务规模相适应,则将影响到公司的应变能力和发展活力,进而削弱公
司的竞争力,给公司未来的经营和发展带来不利影响。

      (二)应收账款管理风险

     2016 年至 2019 年 6 月 30 日各期末,公司应收账款分别为 272,616.78 万元、
202,531.74 万元、174,870.82 万元和 179,236.01 万元,占总资产的比重分别为
18.25%、14.12%、13.01%和 13.47%。如果公司短期内应收账款出现大幅上升,
客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,将会使公司面临坏账损失的风
险,对资金周转和利润水平产生不利影响。

      (三)控股股东股票质押的风险
     截至 2019 年 11 月 25 日,公司实际控制人周云杰先生持有上海原龙 78.00%
的股权,上海原龙共持有公司股份 100,009.5532 万股,其中累计质押

万 股 ( 包 含 其 2019 年 非 公 开 发 行 可 交 换 公 司 债 券 划 入 质 押 专 户 的 公 司
20,645.6524 万股股份),占其所持公司股份的 52.73%,占公司总股本的                     。
除此外,公司实际控制人周云杰先生无其他股份质押。相关股权质押融资债务均
处于正常履约状态,未发生逾期等违约行为。如公司股价因宏观环境、行业政策、
经营状况等发生不利变化而大幅波动,上海原龙可能因未及时、足额补充担保物
或追加保证金而面临质押股票被处置的风险,从而可能对公司实际控制权的稳定
性造成一定不利影响。

      (四)募集资金投资项目的风险

     1、募集资金投资项目实施风险

     公司本次募集资金拟投资项目的可行性分析是基于当前国际、国内宏观经济

形势、市场供求、产业政策和公司发展战略等综合因素做出的。虽然本次募投项

                                         1-1-8
奥瑞金可转债申请文件                                     募集说明书

目经过了充分的可行性研究论证,预期能够产生良好的经济效益和社会效益。但
是,如果募投项目的实施进度延迟,或者受市场需求变动或者宏观经济形势变化
的影响,募投项目可能无法实现预期的经济效益。

    2、资产折旧摊销增加的风险

    本次募集资金投资项目拟用于收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权,同
时补充流动资金,项目实施后每年固定资产折旧和无形资产摊销将有所增加。尽
管公司已对募集资金投资项目进行了严密的论证,但如果募投项目实施效果未达
预期,在固定资产折旧和无形资产摊销增加的同时,无法实现预期的经济效益,
将对公司的经营业绩造成不利影响。

    3、即期回报被摊薄的风险

    本次公开发行可转债募集资金拟投资项目将在可转债存续期内逐渐为公司
带来经济效益。但是本次发行后,投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股

后,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加,对公司原有股东持股比例、净
资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作用。
                                   1-1-9
奥瑞金可转债申请文件                                                                                    募集说明书


                                                        目录
第一节     释义.............................................................................................................. 13
    一、一般术语...................................................................................................... 13
    二、专业术语...................................................................................................... 16
第二节     本次发行概况 ............................................................................................. 18
    一、公司基本情况.............................................................................................. 18
    二、本次发行基本情况...................................................................................... 18
    三、本次发行的相关机构.................................................................................. 29

    四、债券持有人及债券持有人会议.................................................................. 31
第三节     风险因素 ..................................................................................................... 38
    一、行业和市场风险.......................................................................................... 38
    二、经营风险...................................................................................................... 39
    三、应收账款管理风险...................................................................................... 41
    四、偿债能力风险.............................................................................................. 41
    五、实际控制人控制风险.................................................................................. 41
    六、控股股东股票质押的风险.......................................................................... 42

    七、未能足额募集资金的风险.......................................................................... 42
    八、募集资金投资项目的风险.......................................................................... 42
    九、与本次可转债发行相关的风险.................................................................. 43
第四节     发行人基本情况 ......................................................................................... 46
    一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况.......................................... 46
    二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况.............................. 47
    三、控股股东和实际控制人基本情况.............................................................. 69
    四、公司的主要业务.......................................................................................... 74

    五、公司所处行业的基本情况.......................................................................... 76
    六、公司在行业中的竞争地位.......................................................................... 91
    七、公司主要业务的具体情况.......................................................................... 95
    八、主要固定资产和无形资产........................................................................ 104
    九、境外经营情况............................................................................................ 126

                                                         1-1-10
奥瑞金可转债申请文件                                                                            募集说明书

    十、公司上市以后历次筹资、派现及净资产额变化情况............................ 127
    十一、最近三年和一期发行人及其控股股东、实际控制人所做出的重要承诺
    及承诺的履行情况............................................................................................ 127
    十二、公司的股利分配政策............................................................................ 131

    十三、公司最近三年和一期发行的债券情况及资信评级情况.................... 134
    十四、董事、监事和高级管理人员................................................................ 136
    十五、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况........ 146
第五节    同业竞争与关联交易 ............................................................................... 151
    一、同业竞争情况............................................................................................ 151
    二、关联交易情况............................................................................................ 164
第六节    财务会计信息 ........................................................................................... 175
    一、最近三年财务报告的审计意见................................................................ 175

    二、最近三年和一期财务报表........................................................................ 175
    三、关于报告期内合并财务报表合并范围变化的说明................................ 184
    四、最近三年和一期财务指标及非经常性损益明细表................................ 185
第七节    管理层讨论与分析 ................................................................................... 187
    一、财务状况分析............................................................................................ 187
    二、盈利能力分析............................................................................................ 211
    三、现金流量及资本性支出分析.................................................................... 229
    四、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正........................................ 231

    五、重大担保、诉讼、其他或有事项及重大期后事项................................ 233
第八节    本次募集资金运用 ................................................................................... 236
    一、本次募集资金运用概况............................................................................ 236
    二、募集资金投资项目的备案和环评批复情况............................................ 237
    三、募集资金投资项目简介............................................................................ 238
    四、本次公开发行可转债对公司经营管理和财务状况的影响.................... 281
第九节    历次募集资金运用 ................................................................................... 283
    一、最近五年内募集资金运用的基本情况.................................................... 283

    二、前次募集资金管理情况............................................................................ 283
第十节    董事及有关中介机构声明 ....................................................................... 284

                                                    1-1-11
奥瑞金可转债申请文件                                                                               募集说明书

    一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明........................................ 284
    二、保荐机构(联合主承销商)声明............................................................ 285
    三、律师事务所声明........................................................................................ 287
    四、会计师事务所声明.................................................................................... 288

    五、资产评估机构声明.................................................................................... 289
    六、信用评级机构声明.................................................................................... 290
    七、联合主承销商声明.................................................................................... 291
第十一节      备查文件 ............................................................................................... 292
                                                      1-1-12
奥瑞金可转债申请文件                                             募集说明书

                             第一节           释义

    本募集说明书中,除非文义另有所指,以下简称和术语具有以下含义:

一、一般术语
可转债             指   可转换公司债券
本次发行           指   奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行人、申请人、公
                   指   奥瑞金科技股份有限公司
司、奥瑞金
                        《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
募集说明书         指
                        书》
《公司章程》       指   《奥瑞金科技股份有限公司章程》
股东大会           指   奥瑞金科技股份有限公司股东大会
董事会             指   奥瑞金科技股份有限公司董事会
监事会             指   奥瑞金科技股份有限公司监事会
                        上海原龙投资控股(集团)有限公司(曾用名“海南原龙投资有
上海原龙           指
                        限公司”、“上海原龙投资有限公司”),系公司控股股东
二十一兄弟         指   北京二十一兄弟商贸有限公司,系公司发起人股东
原龙华欣           指   北京原龙华欣科技开发有限公司,系公司发起人股东
原龙京联           指   北京原龙京联咨询有限公司,系公司发起人股东
原龙京阳           指   北京原龙京阳商贸有限公司,系公司发起人股东
原龙京原           指   北京原龙京原贸易有限公司,系公司发起人股东
原龙兄弟           指   北京原龙兄弟商贸有限公司,系公司发起人股东
江苏奥瑞金         指   江苏奥瑞金包装有限公司,系公司全资子公司
湖北奥瑞金         指   湖北奥瑞金制罐有限公司,系公司全资子公司
海南奥瑞金         指   海南奥瑞金包装实业有限公司,系公司全资子公司
绍兴奥瑞金         指   绍兴奥瑞金包装实业有限公司,系公司全资子公司
临沂奥瑞金         指   临沂奥瑞金印铁制罐有限公司,系公司全资子公司
北京包装           指   北京奥瑞金包装容器有限公司,系公司全资子公司
新疆奥瑞金         指   新疆奥瑞金包装容器有限公司,系公司全资子公司
浙江奥瑞金         指   浙江奥瑞金包装有限公司,系公司全资子公司
成都奥瑞金         指   成都奥瑞金包装有限公司,系公司全资子公司
广东奥瑞金         指   广东奥瑞金包装有限公司,系公司全资子公司
天津奥瑞金         指   天津奥瑞金包装有限公司,系公司全资子公司
龙口奥瑞金         指   龙口奥瑞金包装有限公司,系公司全资子公司
广西奥瑞金         指   广西奥瑞金享源包装科技有限公司,系公司控股子公司
山东奥瑞金         指   山东奥瑞金包装有限公司,系公司全资子公司
奥宝印刷           指   江苏奥宝印刷科技有限公司,系公司控股子公司
北京香芮           指   北京香芮包装技术服务有限公司,系公司全资子公司
奥瑞金国际         指   奥瑞金国际控股有限公司,系公司全资子公司
上海济仕           指   上海济仕新材料科技有限公司,系公司全资子公司
甘南奥瑞金         指   奥瑞金(甘南)包装有限公司,系公司全资子公司
漳州奥瑞金         指   漳州奥瑞金包装有限公司,系公司全资子公司
海南元阳           指   海南元阳食品有限公司,系公司全资子公司的控股子公司
湖北元阳           指   湖北元阳食品有限公司,系公司全资子公司的控股子公司


                                     1-1-13
奥瑞金可转债申请文件                                               募集说明书

辽宁元阳           指   辽宁元阳食品有限公司,系公司全资子公司的全资子公司
昆明景润           指   昆明景润食品有限公司,系公司全资子公司的全资子公司
湖北包装           指   湖北奥瑞金包装有限公司,系公司全资子公司的全资子公司
湖北饮料           指   湖北奥瑞金饮料工业有限公司,系公司全资子公司的全资子公司
陕西奥瑞金         指   陕西奥瑞金包装有限公司,系公司全资子公司
鸿金投资           指   北京鸿金投资有限公司,系公司全资子公司
奥瑞泰投资         指   北京奥瑞泰投资管理有限公司,系公司全资子公司
奥瑞泰发展         指   奥瑞泰发展有限公司,系公司全资子公司的下属全资子公司
奥瑞金发展         指   奥瑞金发展有限公司,系公司全资子公司的全资子公司
河南元阳           指   河南元阳食品有限公司,系公司全资子公司的全资子公司
堆龙鸿晖           指   堆龙鸿晖新材料技术有限公司,系公司全资子公司的全资子公司
泰州奥瑞金         指   泰州奥瑞金苏萨金属包装有限公司,2019 年 4 月已注销
奥金智策           指   北京奥金智策传媒科技有限公司,系公司控股子公司
香港贝亚           指   香港奥瑞金贝亚有限公司,系公司全资子公司的控股子公司
天津奥瑞泰         指   天津奥瑞泰体育发展有限公司,系公司全资子公司的全资子公司
奥瑞泰体育         指   奥瑞泰体育有限公司,系公司全资子公司的下属全资子公司
环球投资           指   奥瑞金环球投资有限公司,系公司全资子公司的全资子公司
河北奥瑞金         指   河北奥瑞金包装有限公司,系公司控股子公司
奥瑞金佛山分公司   指   奥瑞金科技股份有限公司佛山分公司,系公司分公司
                        法国欧塞尔足球俱乐部(AJ A Football S.A.S),系公司全资子公
欧塞尔             指
                        司的下属控股子公司
奥众体育           指   北京奥众体育发展有限公司,系公司全资子公司
                        北京奥众冰上运动俱乐部有限公司,系公司全资子公司的全资子
奥众俱乐部         指
                        公司
西藏瑞达           指   西藏瑞达新材料技术有限公司,系公司全资子公司的全资子公司
上海鸿金           指   上海鸿金投资管理有限公司,系公司全资子公司的控股子公司
                        圈码互联(北京)科技有限公司,系公司全资子公司的控股子公
圈码互联           指
                        司
                        奥瑞金美食投资有限责任公司(ORG GASTRONOMY
奥瑞金美食         指
                        INVESTMENT S.R.A.L.),系公司全资子公司的全资子公司
山东青鑫           指   山东青鑫实业有限公司,系公司全资子公司的控股子公司
江西威佰           指   江西省威佰贸易有限公司,系公司全资子公司的下属控股子公司
                        湖北宏泰奥瑞产业投资合伙企业(有限合伙),系公司全资子公
宏泰奥瑞           指
                        司的下属全资子公司
                        黄山永新股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票简称为
永新股份           指
                        永新股份,股票代码为 002014.SZ),系公司参股的公司
                        中粮包装控股有限公司(香港联合证券交易所上市公司,股票简
中粮包装           指
                        称为中粮包装,股票代码为 0906.HK),系公司参股的公司
沃田集团           指   江苏沃田集团股份有限公司,系公司参股的公司
卡乐互动           指   天津卡乐互动科技有限公司,系公司参股的公司
纪鸿包装           指   浙江纪鸿包装有限公司
中粮番茄           指   中粮屯河番茄有限公司
深圳国泰安         指   深圳国泰安教育技术有限公司
                        奥克赛尔(上海)体育发展有限公司,系公司控股子公司的下属
奥克赛尔           指
                        全资子公司
华源控股           指   苏州华源控股股份有限公司
昇兴股份           指   昇兴集团股份有限公司
裕同科技           指   深圳市裕同包装科技股份有限公司

                                     1-1-14
奥瑞金可转债申请文件                                                募集说明书

香港景顺             指   JAMESTRONG INVESTMENT HOLDING LIMITED
澳洲景顺             指   JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD
JSP NZ               指   JAMESTRONG PACKAGING NZ LIMITED,澳洲景顺的子公司
JSP AU               指   JAMESTRONG PACKAGING AUSTRALIA,澳洲景顺的子公司
Jamestrong           指   澳洲景顺及子公司 JSP NZ、JSP AU 及各自下属企业的统称
红牛维他命           指   红牛维他命饮料有限公司
                          红牛维他命饮料有限公司、红牛维他命饮料(湖北)有限公司、
中国红牛             指   广东红牛维他命饮料有限公司和红牛维他命饮料(江苏)有限公
                          司的统称
                          广东加多宝饮料食品有限公司、加多宝(中国)饮料有限公司、
                          武汉加多宝饮料有限公司、杭州加多宝饮料有限公司、四川加多
加多宝               指
                          宝饮料有限公司、浙江加多宝饮料有限公司、清远加多宝饮料有
                          限公司的统称
                          Ball Corporation(USA),为纽约证券交易所上市公司,股票代码
波尔                 指
                          为 BLL
永骏投资             指   永骏投资有限公司
佛山容器             指   Foshan Packaging Holdings Limited
波尔亚太             指   Ball Asia Pacific Limited
波尔佛山             指   波尔亚太(佛山)金属容器有限公司
波尔湖北             指   波尔亚太(湖北)金属容器有限公司
波尔青岛             指   波尔亚太(青岛)金属容器有限公司
波尔北京             指   波尔亚太(北京)金属容器有限公司
标的公司、波尔亚太        波尔亚太(佛山)金属容器有限公司、波尔亚太(北京)金属容
中国包装业务相关     指   器有限公司、波尔亚太(青岛)金属容器有限公司、波尔亚太(湖
公司                      北)金属容器有限公司
                          波尔亚太(佛山)金属容器有限公司 100%股权、波尔亚太(北
波尔亚太中国包装
                          京)金属容器有限公司 100%股权、波尔亚太(青岛)金属容器
业务相关公司股权、 指
                          有限公司 100%股权、波尔亚太(湖北)金属容器有限公司 95.69%
标的公司股权
                          股权
本次交易             指   本次收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权项目
波尔缅甸             指   波尔亚太(仰光)金属容器有限公司
波尔越南             指   Ball Beverage Can Vietnam Ltd.
百威缅甸             指   Myanmar Brewery Ltd.
可口可乐缅甸         指   Coca Cola Pinya Beverages Myanmar Ltd.
嘉士伯缅甸           指   Myanmar Carlsberg Company Limited
葛店开发区总公司     指   湖北省葛店经济技术开发区开发总公司
青岛美特             指   青岛美特容器有限公司
                          ABINBEV(一家上市公司,欧洲交易所代码:ABI,总部位于
百威啤酒             指
                          比利时鲁汶)及其控股的业务关联公司的统称
                          COCACOLACO(美国纽约证券交易所上市公司,股票代码
                          KO.N,全球最大的饮料公司,在全世界从事非酒精饮料浓缩液
可口可乐             指   和糖浆的生产、分销和市场推广。公司销售汽水、运动饮料、乳
                          汁饮品、果汁、茶、咖啡等。主要品牌包括健怡可乐、芬达和雪
                          碧等)及其控股或合营的业务关联公司的统称
                          青岛啤酒股份有限公司(上海证券交易所上市公司,公司股票简
青岛啤酒             指   称为青岛啤酒,股票代码为 600600.SH)及其控股的业务关联公
                          司的统称
雪花啤酒             指   华润雪花啤酒(中国)有限公司及其控股的业务关联公司的统称


                                       1-1-15
奥瑞金可转债申请文件                                                  募集说明书

                          天地壹号饮料股份有限公司(全国中小企业股份公开转让系统上
天地壹号             指   市公司,股票简称为天地壹号,股票代码为 832898.OC)及其控
                          股的业务关联公司的统称
                          佛山市三水健力宝食品有限公司及其控股的业务关联公司的统
健力宝               指
                          称
东鹏特饮             指   东鹏饮料(集团)股份有限公司其控股的业务关联公司的统称
                          北京燕京啤酒股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票简
燕京啤酒             指   称为燕京啤酒,股票代码为 000729.SZ)其控股的业务关联公司
                          的统称
                          上海宝钢包装股份有限公司,系上海证券交易所上市公司,股票
宝钢包装             指
                          简称为宝钢包装,股票代码为 601968.SH
                          Crown Holdings Inc.,系美国纽约证券交易所上市公司,股票代
皇冠                 指
                          码为 CCK.N
嘉美                 指   嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
                          昇兴集团股份有限公司,系深圳证券交易所上市公司,股票简称
昇兴股份             指
                          为昇兴股份,股票代码为 002752.SZ
                          福贞控股股份有限公司,系台湾交易所上市公司,股票简称为福
福贞控股             指
                          贞-KY,股票代码为 8411.TW
                          吉源控股股份有限公司,系台湾交易所上市公司,股票简称为吉
吉源                 指
                          源-KY,股票代码为 8488.TW
中国证监会           指   中国证券监督管理委员会
深交所               指   深圳证券交易所
国家发改委           指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
《公司法》           指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》           指   《中华人民共和国证券法》
中信建投证券、保荐
人、保荐机构(联合
                     指   中信建投证券股份有限公司
主承销商)、联合主
承销商
联合主承销商         指   华安证券股份有限公司
发行人律师           指   北京市金杜律师事务所
发行人会计师、普华
                     指   普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
永道
评估师、同致信德     指   同致信德(北京)资产评估有限公司
新世纪               指   上海新世纪资信评估投资服务有限公司
报告期               指   2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月
元、万元             指   人民币元、万元

二、专业术语
GDP                  指   国民生产总值 Gross Domestic Product 的缩写
WPO                  指   世界包装组织 World Packaging Organisation 的缩写
                          用于包装各类饮料、啤酒等,由马口铁或铝材为主要材料制成的
饮料罐               指
                          金属包装
                          用于包装水果、酱料、肉类、水产品、奶粉等食品,由马口铁为
食品罐               指
                          主要材料制成的金属包装
                          以马口铁为主要材料,由罐身、顶盖、底盖三部分组成的金属包
三片罐               指
                          装


                                       1-1-16
奥瑞金可转债申请文件                                                       募集说明书

二片罐、两片罐         指   以钢材或铝材为主要材料,由罐身和顶盖两部分组成的金属包装
                            主要有是一种直径变小、容量降低并采用高清印刷的二片罐,罐
纤体罐                 指
                            容量主要有 200ml、250ml 等
                            两面镀锡的冷轧低碳薄钢板或钢带,锡主要起防止腐蚀与生锈的
                            作用,这种钢材将钢的强度和成型性与锡的耐蚀性、锡焊性和美
马口铁                 指
                            观的外表结合于一体,具有耐腐蚀、无毒、强度高、延展性好的
                            特性,大量应用于食品饮料的金属包装
盖子/顶底盖            指   金属包装的顶盖和底盖,一般以钢材或铝材为原材料
                            由高分子树脂薄膜和钢基板组成一种环保复合材料,通过熔融法
                            或粘合法将塑料薄膜复合于基板上,提升了阻隔腐蚀介质渗透的
覆膜铁                 指
                            能力,形成了“安全阻隔”,既可有效保障食品安全,又可以大
                            幅降低单位产值能耗和二氧化碳排放
                            通过二次冷轧技术(Double Reduction)将薄钢板或钢带进一步
                            减薄而成的一种厚度在 0.12-0.18 毫米的超薄钢材,既提高了材
二次冷轧铁/DR 材       指
                            料强度和机械性质,又保持了足够的延展性,主要用于金属包装
                            制造
    注:本募集说明书除特别说明外所有数值保留两位小数(公司股权比例保留四位小数),若出现总数
与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
                                          1-1-17
奥瑞金可转债申请文件                                                募集说明书

                       第二节     本次发行概况

一、公司基本情况
    中文名称:奥瑞金科技股份有限公司
    英文名称:ORG Technology Co., Ltd.
    股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称:奥瑞金
    股票代码:002701
    注册资本:人民币235,522.56万元
    法定代表人:周云杰
    董事会秘书:高树军
    成立日期:1997年5月14日
    整体变更为股份有限公司日期:2011年1月12日
    上市挂牌日期:2012年10月11日

    注册地址:北京市怀柔区雁栖工业开发区
    邮政编码:101407
    电话号码:010-85211915
    传真号码:010-85289512
    公司网址:http://www.orgtech.cn
    电子信箱:zqb@orgpackaging.com

二、本次发行基本情况

     (一)核准情况

    本次发行经公司2019年5月23日召开的第三届董事会2019年第三次会议审议
通过,并经公司2019年6月10日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

    本次发行已经中国证监会(证监许可[2019]2700号文)核准。

1、证券类型                   可转换公司债券
2、发行数量                   108,680.00 万元,共计 1,086.80 万张
3、债券面值                   每张 100 元
4、发行价格                   按面值发行


                                      1-1-18
奥瑞金可转债申请文件                                           募集说明书

5、债券期限                   6年
                              本次发行的可转债,原股东享有优先配售权。原股东优
6、发行方式与发行对象         先认购后的余额向社会公众投资者发售,若有发售余额
                              则由承销团包销。
7、预计募集资金量             人民币 108,680.00 万元(含发行费用)
8、预计募集资金净额           106,380.612 万元

     (二)本次发行基本条款

    1、本次发行证券的种类及上市地点

    本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换
公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

    2、发行规模

    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转

换公司债券募集资金总额不超过人民币108,680.00万元(含108,680.00万元),具
体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度
范围内确定。

    3、票面金额和发行价格

    本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。

    4、债券期限

    本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

    5、债券利率

    第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.00%、
第六年2.30%。

    6、还本付息的期限和方式

    本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年
利息。

    (1)年利息计算

    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

                                   1-1-19
奥瑞金可转债申请文件                                       募集说明书

    I=B×i

    I:指年利息额;

    B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或
“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

    i:指可转换公司债券的当年票面利率。

    (2)付息方式

    A:本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日
为可转换公司债券发行首日。

    B:付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一

年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    C:付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

    D:可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持
有人承担。

    7、转股期限

    本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止。

    8、转股股数确定方式

    本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格,并以去尾法取一股的整数倍。

    可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转

换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司


                                1-1-20
奥瑞金可转债申请文件                                      募集说明书

债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票
面余额及其所对应的当期应计利息。

    9、转股价格的确定及其调整

    (1)初始转股价格的确定依据

    本次发行的可转换公司债券初始转股价格为4.70元/股,不低于募集说明书公
告日前20个交易日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息
调整后的价格计算)和前1个交易日公司A股股票交易均价。

    前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个
交易日公司股票交易总量;前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股
票交易总额/该日公司股票交易总量。

    (2)转股价格的调整

    在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,
将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

    派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);

    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);

    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);

    派送现金股利:P1=P0-D;

    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。

    其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为派送红股或转增股本率;
A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调
整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。
                                   1-1-21
奥瑞金可转债申请文件                                     募集说明书

当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换
股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的

债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关
转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的
相关规定来制订。

    10、转股价格向下修正

    (1)修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权

提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一个交易日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审
计的每股净资产值和股票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    (2)修正程序

    如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊
及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
                                1-1-22
奥瑞金可转债申请文件                                      募集说明书

    若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。

    11、赎回条款

    公司拟行使赎回权时,需将行使赎回权事项提交董事会审议并予以公告,但

公司章程或募集说明书另有约定除外。公司决定行使赎回权的,将在满足赎回条
件后的五个交易日内至少发布三次赎回公告。赎回公告将载明赎回的条件、程序、
价格、付款方法、起止时间等内容。

    (1)到期赎回条款

    在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次可转债票
面面值的110%(含最后一期年度利息)的价格赎回全部未转股的可转债。

    (2)有条件赎回条款

    在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现

时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未
转股的可转换公司债券:

    A:在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个
交易日中至少 有十五个 交易日的 收盘价格不 低于当期 转股价格 的130%(含
130%);

    B:当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

    当期应计利息的计算公式为:

    IA=B×i×t÷365

    其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可
转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收

盘价格计算。

    12、回售条款
                                   1-1-23
奥瑞金可转债申请文件                                     募集说明书

    (1)有条件回售条款

    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回

售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新
股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现
金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价
格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股
价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第
一个交易日起重新计算。

    本次发行可转债的最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条
件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转

换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息
年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

    (2)附加回售条款

    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作
改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券
持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司
债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回

售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售
申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。

    上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365

    IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转
债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日
起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

    13、转股年度有关股利的归属                                  1-1-24
奥瑞金可转债申请文件                                       募集说明书

    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票
同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东(含因可转债转
股形成的股东)均享有当期股利,享有同等权益。

    14、发行方式及发行对象

    本次发行的奥瑞转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配
售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易
系统网上向社会公众投资者发行。

    本次发行由联合主承销商组建承销团承销 ,本次发行认购金额不足
108,680.00万元的部分由联合主承销商余额包销。

    本次可转债发行包销的基数为108,680.00万元。联合主承销商根据网上资金
到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的
30%,即原则上最大包销金额为32,604.00万元。当实际包销比例超过本次发行总

额的30%时,将启动内部风险评估程序,并与发行人沟通:如确定继续履行发行
程序,将调整最终包销比例;如确定采取中止发行措施,将及时向证监会报告,
公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。

    本次可转换公司债券的发行对象为:

    (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年2
月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

    (2)中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:
自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。

    (3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

    15、向原 A 股股东配售的安排

    原股东可优先配售的奥瑞转债数量为其在股权登记日(2020年2月10日,T-1
日)收市后登记在册的持有奥瑞金的股份数量按每股配售0.4614元面值可转债的
比例计算可配售可转债金额,再按每100.00元/张转换成可转债张数,每1张为一
个申购单位。
    16、债券持有人会议有关条款


                                  1-1-25
奥瑞金可转债申请文件                                                          募集说明书

     在本次可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券
持有人会议:

     (1)公司拟变更本次可转换公司债券募集说明书的约定;

     (2)公司拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则;

     (3)公司不能按期支付本次可转换公司债券本息;

     (4)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、
解散、重整或者申请破产;

     (5)担保人(如有)、担保物(如有)或者其他偿债保障措施(如有)发
生重大变化;

     (6)公司董事会书面提议召开债券持有人会议;

     (7)单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的
债券持有人书面提议召开债券持有人会议;

     (8)公司提出债务重组方案的;

     (9)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

     (10)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定,
应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

     17、本次募集资金用途
     公司本次公开发行可转换公司债 券拟募集资金总额不 超过108,680.00万
元(含108,680.00万元),所募集资金扣除发行费用后,拟用于收购 波尔亚
太中国包装业务相关公司股权及补充流动资金,具体情况如下:
                                                                                  单位:万元
序                                             项目投资总额                拟使用募集资金
              项目名称
号                                  美元       折算汇率       人民币             金额
     收购波尔亚太中国包装业
 1                                 24,200.15         6.9064   167,135.94             77,000.00
         务相关公司股权
 2       补充流动资金                      -              -    31,680.00             31,680.00
                          合计                                198,815.94            108,680.00
注:美元项目投资总额尚未包含当地对价调整;折算汇率为《M ASTERPURCHASEAGREEM ENT》签署日
前的一个工作日(2018 年 12 月 12 日)中国人民银行在其网站上公布的美元/人民币中间汇率,即美元/人
民币=1/6.9064。实际人民币投资总额以最终协议履行结果为准。                                            1-1-26
奥瑞金可转债申请文件                                      募集说明书

    项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;本次公开
发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全
部项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实
施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以

置换。在最终确定的本次募投项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,
对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

    18、担保事项

    本次发行的可转换公司债券不提供担保。

    19、募集资金存管

    公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中。

     (三)预计募集资金量和募集资金专项存储账户

    1、预计募集资金量

    本次可转债的预计募集资金为不超过人民币108,680.00万元(含发行费用)。

    2、募集资金专项存储账户

    本次发行可转债募集资金将存放于公司募集资金存储的专项账户。

     (四)债券评级及担保情况

    1、债券评级

    公司聘请新世纪为本次发行的可转债进行了信用评级,评级结果为“AA+”
级。发行人偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。

    公司本次发行的可转债上市后,新世纪将持续跟踪评级。

    2、担保事项

    本次发行的可转换公司债券不提供担保。

     (五)承销方式及承销期

    1、承销方式

                                1-1-27
奥瑞金可转债申请文件                                                     募集说明书

     本次发行由联合主承销商采用余额包销的方式承销。

     2、承销期

     本次可转债发行的承销期起止日为2020年2月7日至2020年2月17日。

      (六)发行费用
                    项目                                      金额(万元)
承销及保荐费用                                                                  1,714.02
律师费用                                                                          159.00
审计及验资费                                                                      265.00
资产评估费                                                                         60.50
资信评级费                                                                         15.00
发行手续费                                                                       10.8680
推介及媒体宣传费                                                                   75.00
                    合计                                                      2,299.3880
注:以上各项发行费用均为含税价,可能会根据本次发行的实际情况有所增减。

      (七)主要日程与停、复牌安排

     本次发行期间的主要日程与停、复牌安排如下(如遇不可抗力则顺延):

         日期                                 发行安排                       停牌安排
   2020 年 2 月 7 日       刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告、网
                                                                             正常交易
        T-2 日             上路演公告
  2020 年 2 月 10 日       网上申购准备;网上路演;原 A 股股东优先配售股
                                                                             正常交易
        T-1 日             权登记日
  2020 年 2 月 11 日       刊登发行提示性公告;原股东优先配售认购日;网
                                                                             正常交易
         T日               上申购日
  2020 年 2 月 12 日       刊登网上中签率及其优先配售结果公告;进行网上
                                                                             正常交易
        T+1 日             申购摇号抽签
  2020 年 2 月 13 日
                           刊登网上中签结果公告;网上中签缴款日              正常交易
        T+2 日
  2020 年 2 月 14 日       联合主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果
                                                                             正常交易
        T+3 日             和包销金额
  2020 年 2 月 17 日
                           刊登发行结果公告                                  正常交易
        T+4 日

     上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大
突发事件影响发行,公司将与联合主承销商协商后修改发行日程并及时公告。

      (八)本次发行证券的上市流通

     本次发行的证券不设持有期限制。发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易

所申请上市交易,具体上市时间将另行公告。


                                           1-1-28
奥瑞金可转债申请文件                                       募集说明书

三、本次发行的相关机构

     (一)发行人
    名称:奥瑞金科技股份有限公司

    法定代表人:周云杰
    经办人员:高树军
    注册地址:北京市怀柔区雁栖工业开发区
    联系电话:010-85211915
    传真:010-85289512

     (二)保荐机构(联合主承销商)
    名称:中信建投证券股份有限公司
    法定代表人:王常青
    保荐代表人:尹笑瑜、李旭东
    项目协办人:宋杰

    经办人员:刘劭谦、辛鹏飞、孙中凯、杨铭、黄西洋、饶玉婷
    办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层
    联系电话:010-85156465
    传真:010-65608451

     (三)联合主承销商
    名称:华安证券股份有限公司
    法定代表人:章宏韬
    经办人员:叶倩、汪昕、张亚博、丁久芳
    办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 27 层
    联系电话:010-56683569

    传真:010-56683571

     (四)律师事务所
    名称:北京市金杜律师事务所
    事务所负责人:王玲


                                   1-1-29
奥瑞金可转债申请文件                                         募集说明书

    办公地址:北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心写字楼东楼 17-18 层
    经办律师:周宁、范玲莉
    联系电话:010-58785588
    传真:010-58785566

     (五)审计机构
    名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

    事务所负责人:李丹
    办公地址:北京市朝阳区呼家楼街道光华路 5 号世纪财富中心 2 号楼 8 层
    经办会计师:徐涛、任小琛、朱哲民、宋爽、何国锋
    联系电话:010-65338888
    传真:010-65338800

     (六)资产评估机构
    名称:同致信德(北京)资产评估有限公司
    法定代表人:杨鹏
    办公地址:北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 8 层
    签字注册资产评估师:刘奇伟、关斌武

    联系电话:010-87951683
    传真:010-87951672

     (七)资信评级机构
    名称:上海新世纪资信评估投资服务有限公司
    法定代表人:朱荣恩
    办公地址:上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F
    经办人员:王婷亚、贾飞宇
    联系电话:021-63501349
    传真:021-63500872

     (八)申请上市的证券交易所
    名称:深圳证券交易所

    办公地址:深圳市福田区深南大道 2012 号

                                 1-1-30
奥瑞金可转债申请文件                                        募集说明书

     联系电话:0755-88668888
     传真:0755-88666149

      (九)收款银行
     户名:中信建投证券股份有限公司
     帐号:0200080719027304381
     开户行:工商银行北京东城支行营业室

      (十)股份登记机构
     名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

     办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28

     联系电话:0755-21899999
     传真:0755-21899000

     发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之
间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、债券持有人及债券持有人会议

      (一)债券持有人的权利与义务

     债券持有人的权利与义务为保护债券持有人的合法权益,督促其合理履行义
务,发行人和债券持有人一致同意债券持有人的下述权利和义务:

     1、债券持有人的权利

     (1)依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息;

     (2)依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券
持有人会议并行使表决权;

     (3)根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公

司债券转为公司股份;

     (4)根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权;                                  1-1-31
奥瑞金可转债申请文件                                      募集说明书

    (5)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
可转换公司债券;

    (6)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

    (7)按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息;

    (8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

    2、债券持有人的义务

    (1)遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;

    (2)依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;

    (3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;

    (4)除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求
公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息;

    (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的

其他义务。

     (二)债券持有人会议

    1、债券持有人会议的召开

    在本次可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券
持有人会议:

    (1)公司拟变更本次可转换公司债券募集说明书的约定;

    (2)公司拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则;

    (3)公司不能按期支付本次可转换公司债券本息;

    (4)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、
解散、重整或者申请破产;

    (5)担保人(如有)、担保物(如有)或者其他偿债保障措施(如有)发
生重大变化;

    (6)公司董事会书面提议召开债券持有人会议;

                                1-1-32
奥瑞金可转债申请文件                                      募集说明书

    (7)单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的
债券持有人书面提议召开债券持有人会议;

    (8)公司提出债务重组方案的;

    (9)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

    (10)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定,
应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

    2、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议

    (1)公司董事会;

    (2)单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的
债券持有人;

    (3)法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

    3、债券持有人会议的召集和通知

    (1)公司董事会应在提出或收到提议之日起三十日内召开债券持有人会议。
债券持有人会议召集人应于会议召开前十五日在中国证监会指定的媒体上公告
债券持有人会议通知。

    (2)债券持有人会议的通知应包括以下内容:

    ①会议召开的时间、地点、召集人及表决方式;

    ②提交会议审议的事项;

    ③以明显的文字说明:全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以
委托代理人出席会议和参加表决;

    ④确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日;

    ⑤出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续,包括但不限于代理债券持
有人出席会议的代理人的授权委托书;

    ⑥召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码;

    ⑦召集人需要通知的其他事项。


                                   1-1-33
奥瑞金可转债申请文件                                     募集说明书

    4、债券持有人会议的出席人员

    债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出
席并表决。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等
由债券持有人自行承担。

    5、会议召开的程序

    (1)债券持有人会议采取现场方式召开,也可以采取通讯等方式召开。

    (2)债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主
席并主持会议。如公司董事会未能履行职责时,由出席会议的债券持有人(或债
券持有人代理人)以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人
(或债券持有人代理人)担任会议主席并主持会议。如在会议开始后一个小时内
未能按照前述规定选举出会议主席的,由出席该次会议持有本次未偿还债权表决
权总数最多的债券持有人(或其代理人)担任会议主席并主持会议。

    会议主席负责制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议的债券持
有人名称(或姓名)、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、持有或者代表
的本次未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或适用法律规定的其他证明文
件的相关信息等事项。会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人和代理人人数
及所持有或者代表的本次可转债张数总额之前,会议登记应当终止。

    会议主席有权经会议同意后决定休会、复会及改变会议地点。经会议决议要
求,会议主席应当按决议修改会议时间及改变会议地点。休会后复会的会议不得
对原先会议议案范围外的事项做出决议。

    (3)应召集人或单独或合并持有本次债券表决权总数 10%以上的债券持有
人的要求,公司应委派董事、监事或高级管理人员出席债券持有人会议。除涉及
公司商业秘密或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外,出席会议的公司
董事、监事或高级管理人员应当对债券持有人的质询和建议作出答复或说明。

    (4)下列机构和人员可以列席债券持有人会议:债券发行人(即公司)董
事、监事和高级管理人员、质权代理人、债券担保人(如有)以及经会议主席同
意的本次债券的他重要相关方,上述人员或相关方有权在债券持有人会议上就相                                  1-1-34
奥瑞金可转债申请文件                                      募集说明书

关事项进行说明。除该等人员或相关方因持有公司本次可转换公司债券而享有表
决权的情况外,该等人员或相关方列席债券持有人会议时无表决权。

    6、债券持有人会议的表决和决议

    (1)向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持

有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券(面值为人民币 100
元)拥有一票表决权。

    (2)公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各
项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能
作出决议外,会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议
对同一事项有不同提案的,应以提案提出的时间顺序进行表决,并作出决议。

    债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议相关
事项时,不得对审议事项进行变更,任何对审议事项的变更应被视为一个新的拟

审议事项,不得在本次会议上进行表决。

    (3)债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟
审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨
认的表决票应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,
不计入投票结果。

    (4)会议设计票人、监票人各一名,负责会议计票和监票。计票人、监票
人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)担任。

    每一审议事项的表决投票时,应当由至少两名债券持有人(或债券持有人代

理人)同一名公司授权代表参加清点,并由清点人当场公布表决结果。律师负责
见证表决过程。

    (5)会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过,并应
当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。

    (6)会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数进
行重新点票;如果会议主席未提议重新点票,出席会议的债券持有人(或债券持
                                 1-1-35
奥瑞金可转债申请文件                                       募集说明书

有人代理人)对会议主席宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求重
新点票,会议主席应当即时组织重新点票。

    (7)除本规则另有规定外,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议且
持有有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一(不含本数)以上债券持有人(或

债券持有人代理人)同意,方为有效。

    (8)债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批
准的内容,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、本次可转换公司
债券募集说明书和本规则的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转
换公司债券全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具
有法律约束力。

    任何与本次可转换公司债券有关的决议如果导致变更公司与债券持有人之
间的权利义务关系的,除法律、法规、部门规章和本次可转换公司债券募集说明

书明确规定债券持有人作出的决议对公司有约束力外:

    ①如该决议是根据债券持有人的提议作出的,该决议经债券持有人会议表决
通过并经公司书面同意后,对公司和全体债券持有人具有法律约束力;

    ②如果该决议是根据公司的提议作出的,经债券持有人会议表决通过后,对
公司和全体债券持有人具有法律约束力。

    (9)债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后二个交易
日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议召开的日期、时间、
地点、方式、召集人和主持人,出席会议的债券持有人和代理人人数,出席会议

的债券持有人和代理人所代表表决权的本次可转换公司债券张数及占本次可转
换公司债券总张数的比例、每项审议事项的表决结果和通过的各项决议的内容以
及相关监管部门要求的内容。

    (10)召集人应保证债券持有人会议连续进行,直至形成最终决议。因不可
抗力、突发事件等特殊原因导致会议中止、不能正常召开或不能作出决议的,应
采取必要的措施尽快恢复召开会议或直接终止本次会议,并将上述情况及时公
告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所报告。                                 1-1-36
奥瑞金可转债申请文件                                     募集说明书

对于干扰会议、寻衅滋事和侵犯债券持有人合法权益的行为,应采取措施加以制
止并及时报告有关部门查处。
                                1-1-37
奥瑞金可转债申请文件                                      募集说明书


                       第三节       风险因素

    本公司发行的可转债可能涉及一系列风险,投资者在评价本公司此次发行的
可转债时,除本募集说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险
因素。

一、行业和市场风险

     (一)包装行业波动的经营风险

    过去十年间,我国包装工业中各主要子行业产值高速增长。在此期间,公司

凭借先进的管理理念和稳健经营,并借助市场容量高速增长的契机,取得了经营
业绩的大幅增长。与同行业企业相比,公司作为国内领先的金属包装罐生产企业
之一,产销规模、综合实力、产品质量和服务均取得了较为明显的相对领先优势。
但是,如果未来市场环境发生波动,市场容量出现萎缩,将可能对公司的经营业
绩造成重大不利影响。

     (二)原材料价格波动带来的经营风险

    公司生产所用的主要原材料为马口铁、铝,上游原材料价格波动直接影响公
司的盈利水平。公司作为国内金属包装行业的优势企业,与主要客户建立了相互
依存的长期稳定合作关系和合理的成本转移机制,具有一定的成本转嫁能力。但

如果马口铁、铝价格在双方协商确定的价格有效期内出现较大幅度上涨或期间价
格上涨幅度不足以触发协议约定的重新调整条件或双方就调价事项无法达成一
致,则公司仍将面临由此带来的经营风险。

     (三)下游行业需求波动的风险

    受下游消费疲软等影响,食品饮料行业中的啤酒、果汁及果汁饮料、罐头、
软饮料的产量出现不同程度的增速放缓,2018 年以来,食品饮料行业月度累计
同比增速下降,其原因主要在于消费者健康观念提升、消费市场碎片化以及个性
化的发展趋势。未来若下游食品饮料行业增长放缓,公司经营业绩将面临较为不
利影响。                                 1-1-38
奥瑞金可转债申请文件                                         募集说明书

二、经营风险

     (一)客户集中度较高的风险

    2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月,公司来自前五名客户的

销售收入占营业收入的比重为 78.90%、76.00%、71.46%和 70.65%,对第一大客
户中国红牛的销售收入占公司营业收入的比重为 65.47%、59.68%、59.10%和
57.59%,客户集中度较高。尽管公司多年来一直坚持“与核心客户相互依托”的
发展模式,与包括中国红牛在内的主要客户已形成长期稳定的相互依存关系,但
如果公司主要客户由于自身原因或终端消费市场的重大不利变化而导致对公司
产品的需求大幅下降,公司经营业绩将受到重大不利影响。

     (二)红牛系列注册商标使用许可纠纷的风险

    2017 年 7 月,公司及全资子公司北京包装收到北京市东城区人民法院送达
的民事起诉状等相关诉讼材料,泰国天丝起诉公司及全资子公司北京包装,涉案
金额为 3,050.00 万元。本次诉讼因泰国天丝与红牛维他命关于红牛系列注册商标

使用许可纠纷引致。

    华彬集团与红牛品牌的所有人泰国天丝于 1998 年合作设立红牛维他命。红
牛维他命的经营期限自 1998 年 9 月 30 日起,于 2008 年第一次到期续期后,于
2018 年 9 月 29 日再次到期。合营双方现就经营期限及红牛品牌的使用问题等存
在多项诉讼纠纷尚未解决。

    公司因红牛维他命与泰国天丝关于红牛系列注册商标使用许可纠纷而被泰
国天丝提起诉讼,该案件目前处于中止诉讼状态。在泰国天丝与红牛维他命就合
作纠纷及红牛系列注册商标使用许可纠纷得到最终解决且诉讼取得最终判决结

果前,公司将如约履行与红牛维他命签订的战略合作协议,按生产订单正常供应
产品及履行相应的义务,上述诉讼事项对公司未来的生产经营构成潜在风险。

     (三)公司最近一年净利润大幅下滑风险

    2018 年,发行人营业收入 817,538.83 万元,同比增加 83,301.25 万元,增长
11.35%。归属于上市公司股东的净利润 22,538.41 万元,同比减少 47,847.40 万元,
降低 67.98%。2018 年发行人营业收入增加,但是由于对部分长期股权投资等资

                                  1-1-39
奥瑞金可转债申请文件                                     募集说明书

产计提减值导致归属于上市公司股东的净利润大幅下滑。若未来由于宏观经济、
行业和技术发展趋势、投资标的自身经营情况恶化等原因,发行人的对外投资可
能发生减值损失,从而导致公司营业利润下滑。

     (四)环保风险

    本公司产品生产过程会产生一定的废水、废气、固体废物等污染性排放物和
噪声。公司自设立以来重视环境保护建设,但报告期内仍存在因违反环保相关法

律法规受到行政处罚的情形。虽然公司已对违规情形进行了整改,并严格按照有
关环保法规及相应标准对污染物排放进行了有效治理,使污染物的排放符合国家
综合排放标准。但随着国家对环保的要求日益严格以及社会对环境保护意识的不
断增强,为确保符合环保要求,公司可能需要增加环境污染治理成本,从而导致
公司生产经营成本提高,利润水平降低。

     (五)主要客户发生重大食品安全事件的风险

    近年来,随着我国居民生活水平日益提高,社会对食品安全问题更加关注,
重大食品安全事件对食品饮料行业的影响日益凸显。尽管公司主要客户均为食品
饮料领域具有较强市场地位和较高品牌知名度的优势企业,但若该等客户由于自
身原因发生重大食品安全事件,其市场声誉将严重受损,销售收入将大幅下滑,

进而导致其对公司产品的需求大幅下降,公司经营业绩将受到重大不利影响。此
外,重大食品安全事件往往具有连带影响,若公司主要客户之外的其他食品饮料
企业发生重大食品安全事件,公司主要客户的销售也有可能连带受到影响,进而
对公司经营业绩产生不利影响。

     (六)人力资源风险

    公司在长期的生产经营中培养了一批具有高素质的产品开发、生产、销售和
管理人才,公司的发展在很大程度上依赖这些人才。公司通过提供有竞争力的薪
酬、福利和建立公平的竞争机制,营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来
吸引人才、培养人才。但是,随着同行业人才争夺的加剧,若公司的核心技术人
员、销售和管理人员流失,或者在生产规模扩大之后不能及时吸纳和培养公司发

展所需的人才,公司的生产经营和持续发展将受到重大不利影响。


                                1-1-40
奥瑞金可转债申请文件                                           募集说明书

     (七)资产及业务规模扩大带来的管理风险

    本次可转换公司债券成功发行后,公司资产规模将大幅增长,对公司经营管
理能力提出了更高的要求。若公司不能及时有效提高自身的管理水平,使之与迅
速扩大的业务规模相适应,则将影响到公司的应变能力和发展活力,进而削弱公
司的竞争力,给公司未来的经营和发展带来不利影响。

三、应收账款管理风险

    2016 年至 2019 年 6 月 30 日各期末,公司应收账款分别为 272,616.78 万元、
202,531.74 万元、174,870.82 万元和 179,236.01 万元,占总资产的比重分别为
18.25%、14.12%、13.01%和 13.47%。如果公司短期内应收账款出现大幅上升,
客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,将会使公司面临坏账损失的风
险,对资金周转和利润水平产生不利影响。

四、偿债能力风险

    报告期内,因公司业务规模快速增长,资金需求量较大,公司资产负债率保
持较高水平,呈逐步增长态势。截至 2019 年 6 月 30 日,公司资产负债率为 54.17%,
流动比率为 0.95,速动比率为 0.80,母公司资产负债率为 69.59%,存在一定的
短期偿债风险。

五、实际控制人控制风险

    截至 2019 年 11 月 25 日,公司实际控制人为周云杰,其通过公司控股股东
上海原龙以及原龙华欣、原龙京联、原龙京阳、原龙京原、原龙兄弟、二十一兄
弟等公司发起人股东合计间接控制公司 1,018,024,492 股股份,占比 43.22%。

    本次发行完成后,假设本次可转换公司债券的转股价格为 4.77 元/股(该价

格为不低于本募集说明书公告日前 20 个交易日均价和前一个交易日的均价),
若全部可转换债券按该转股价进行转股,则周云杰合计间接控制公司股份的比例
变为 41.19%,仍对公司具有实际控制能力。尽管公司已建立起较为完善且有效
运作的公司治理机制,但周云杰仍可利用表决权,控制公司的经营决策、人事任
免等重大事项,对公司及其他股东造成不利影响。


                                   1-1-41
奥瑞金可转债申请文件                                                    募集说明书

六、控股股东股票质押的风险

     截至 2019 年 11 月 25 日,公司实际控制人周云杰先生持有上海原龙 78.00%
的股权,上海原龙共持有公司股份 100,009.5532 万股,其中累计质押
万 股 ( 包 含 其 2019 年 非 公 开 发 行 可 交 换 公 司 债 券 划 入 质 押 专 户 的 公 司
20,645.6524 万股股份),占其所持公司股份的                ,占公司总股本的            。
除此之外,公司实际控制人周云杰先生无其他股份质押。相关股权质押融资债务
均处于正常履约状态,未发生逾期等违约行为。如公司股价因宏观环境、行业政
策、经营状况等发生不利变化而大幅波动,上海原龙可能因未及时、足额补充担
保物或追加保证金而面临质押股票被处置的风险,从而可能对公司实际控制权的

稳定性造成一定不利影响。

七、未能足额募集资金的风险

     公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 108,680.00 万元
(含 108,680.00 万元),所募集资金扣除发行费用后,拟用于收购波尔亚太中国
包装业务相关公司股权,同时补充流动资金。在本次可转债发行过程中,将可能

受到国内外宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方
面因素的影响,从而导致未能足额募集资金的风险。

八、募集资金投资项目的风险

        (一)募集资金投资项目实施风险

     公司本次募集资金拟投资项目的可行性分析是基于当前国际、国内宏观经济
形势、市场供求、产业政策和公司发展战略等综合因素做出的。虽然本次募投项
目经过了充分的可行性研究论证,预期能够产生良好的经济效益和社会效益。但

是,如果募投项目的实施进度延迟,或者受市场需求变动或者宏观经济形势变化
的影响,募投项目可能无法实现预期的经济效益。

      (二)资产折旧摊销增加的风险

     本次募集资金投资项目拟用于收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权,同
时补充流动资金,项目实施后每年固定资产折旧和无形资产摊销将有所增加。尽


                                         1-1-42
奥瑞金可转债申请文件                                      募集说明书

管公司已对募集资金投资项目进行了严密的论证,但如果募投项目实施效果未达
预期,在固定资产折旧和无形资产摊销增加的同时,无法实现预期的经济效益,
将对公司的经营业绩造成不利影响。

     (三)即期回报被摊薄的风险

    本次公开发行可转债募集资金拟投资项目将在可转债存续期内逐渐为公司
带来经济效益。但是本次发行后,投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股

后,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加,对公司原有股东持股比例、净
资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作用。

九、与本次可转债发行相关的风险

     (一)本息兑付风险

    在可转债的存续期限内,公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分
每年偿付利息及到期兑付本金,并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、
法规、行业和市场等不可控因素的影响,公司的经营活动可能没有带来预期的回

报,进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能影响公司对可转债
本息的按时足额兑付,以及对投资者回售要求的承兑能力。

     (二)可转债到期不能转股的风险

    进入可转债转股期后,可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险:

    1、公司股票的交易价格可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股期
内,如果因各方面因素导致公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转股
价格,可能会影响投资者的投资收益。

    2、本次可转债设有有条件赎回条款,在转股期内,如果达到赎回条件,公
司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公
司行使有条件赎回的条款,可能促使可转债投资者提前转股,从而导致投资者面

临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

    3、本次可转债设有转股价格向下修正条款,在可转债存续期间,当公司股
票价格达到一定条件时,经股东大会批准后,公司可申请向下修正转股价格。但


                                   1-1-43
奥瑞金可转债申请文件                                     募集说明书

由于转股价格向下修正可能对原股东持股比例、净资产收益率和每股收益产生一
定的潜在摊薄作用,可能存在转股价格向下修正议案未能通过股东大会批准的风
险。

       (三)可转债价格波动的风险

    可转债是一种具有债券特性且赋予股票期权的混合型证券,其二级市场价格
受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、向下修正条

款、投资者的预期等诸多因素的影响,在上市交易、转股等过程中,可转债的价
格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象,从而可能使投资者遭受
损失。

       (四)可转债转换价值降低的风险

    公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因
素影响。本次可转债发行后,如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格,可
转债的转换价值将因此降低,从而导致可转债持有人的利益蒙受损失。虽然本次
发行设置了公司转股价格向下修正条款,但若公司由于各种客观原因导致未能及
时向下修正转股价格,或者即使公司向下修正转股价格,公司股价仍低于转股价
格,仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低,可转债持有人的利益可能受到

不利影响。

       (五)利率风险

    在债券存续期内,当市场利率上升时,可转债的价值可能会相应降低,从而
使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险,以
避免和减少损失。

       (六)流动性风险

    本次可转债发行结束后,发行人将申请在深圳证券交易所上市交易。由于上
市核准事宜需要在本次可转债发行结束后方能进行且依赖于主管部门的审核,发
行人目前无法保证本次可转债一定能够按照预期在深圳证券交易所上市交易,且
具体上市进程在时间上存在不确定性。此外,证券交易市场的交易活跃程度受到
宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,发行人亦无法保证

                                1-1-44
奥瑞金可转债申请文件                                     募集说明书

本次可转债在深圳证券交易所上市交易后本次可转债的持有人能够随时且足额
交易其所持有的债券。

    因此,投资人在购买本次可转债后,可能面临由于债券不能及时上市交易而
无法出售其所持有的债券份额,或由于债券上市交易后交易不活跃而不能以某一

价格足额出售其希望出售债券份额的流动性风险。

     (七)未提供担保的风险

    公司本次发行可转债,按相关规定符合不设担保的条件,因而未提供担保措
施。如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事
件,可转债可能因未提供担保而增加风险。

     (八)信用评级变化风险

    经新世纪评级,发行人主体和本次可转债的信用等级为“AA+”级。在本期
债券的存续期内,新世纪每年将对发行人主体和本次可转债进行一次跟踪信用评
级,发行人无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评级在债券存续期内不
会发生负面变化。若资信评级机构调低发行人主体信用评级和/或本次可转债的
信用评级,则可能对债券持有人的利益造成一定负面影响。
                                1-1-45
奥瑞金可转债申请文件                                               募集说明书


                       第四节        发行人基本情况

一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况

     截至 2019 年 6 月 30 日,发行人股本总数为 2,355,225,600 股,股本结构如
下所示:

          股权性质                   股份数量(股)              持股比例
一、有限售条件股份                               1,906,454                    0.08%
其他内资持股                                     1,906,454                    0.08%
其中:境内非国有法人持股                                 -                         -
      境内自然人持股                             1,906,454                    0.08%
      其他                                               -                         -
外资持股                                                 -                         -
其中:境外法人持股                                       -                         -
      境外自然人持股                                     -                         -
二、无限售条件股份                           2,353,319,146                   99.92%
    人民币普通股                             2,353,319,146                   99.92%
三、总计                                     2,355,225,600                  100.00%

     上表中,境内自然人持股的有限售条件股份均为董事、监事、高级管理人员
限售股。

     截至 2019 年 6 月 30 日,发行人前 10 大股东及其持股情况如下:
                                                                            单位:股
                                                                             持有有
序                                                  持股                     限售条
               股东名称                股东性质              持股数量
号                                                  比例                     件的股
                                                                             份数
                                       境内非国
1              上海原龙                             28.04%   660,482,044          -
                                       有法人
     原龙投资-西部证券-16 原龙       境内非国
2                                                   16.42%   386,718,000          -
         01 担保及信托财产专户         有法人
     中泰证券资管-招商银行-证券
3    行业支持民企发展系列之中泰资        其他        5.00%   117,761,280          -
         管 5 号集合资产管理计划
       中央汇金资产管理有限责任
4                                      国有法人      0.88%    20,731,200          -
                  公司
5        全国社保基金一一四组合          其他        0.80%    18,897,001          -
                                       境内非国
6             二十一兄弟                             0.74%    17,487,360          -
                                       有法人
     中国农业银行股份有限公司-中
7    证 500 交易型开放式指数证券投       其他        0.69%    16,318,340          -
                资基金
8      中国证券金融股份有限公司        境内非国      0.66%    15,506,239          -


                                        1-1-46
奥瑞金可转债申请文件                                          募集说明书

                                    有法人
     中国建设银行股份有限公司-中
9                                    其他     0.57%     13,381,731         -
     欧价值发现股票型证券投资基金
     交通银行股份有限公司-汇丰晋
10                                   其他     0.55%     13,054,991         -
     信双核策略混合型证券投资基金
                     合计                    54.35%   1,280,338,186        -

二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况

     (一)公司组织结构图

     截至本募集说明书签署之日,公司的组织结构情况如下:
     (二)公司控股公司结构图
                                    1-1-47
奥瑞金可转债申请文件            募集说明书
                       1-1-48
奥瑞金可转债申请文件                                                       募集说明书


     (三)控股子公司、参股公司的基本情况

     截至2019年6月30日,发行人拥有50家控股子公司,具体情况如下:
                                                                              单位:元
序   企业   持权益                                          主要生产
                       注册资本      实收资本    成立时间                 主要业务
号   名称   比例                                              经营地
                                                                        金属包装制品
                                                                        设计、制造、销
     浙江                                                   浙江杭州
                                                                        售;玻璃制品、
1    奥瑞   100.00%    200,000,000   200,000,000 2011-01-26 湾上虞工
                                                                        塑料包装制品
     金                                                       业园区
                                                                        设计、加工、销
                                                                              售。
                                                                        金属包装制品
                                                                        设计、制造、销
                                                                        售:玻璃制品、
                                                            肇庆市高    塑料包装制品
     广东                                                   新区凤岗    设计、加我、销
2    奥瑞   100.00%    150,000,000   150,000,000 2012-05-11 工业园科    售;从事节能技
     金                                                     技大街 9    术和资源再生
                                                              号        技术的开发应
                                                                        用;货物及技术
                                                                        进出口;自有物
                                                                          业出租。
                                                                        金属制罐技术
                                                                        的研发及其技
                                                                        术服务,覆膜铁
                                                                        技术的研发,金
                                                            临桂县临    属包装制品的
                                                            桂镇秧塘    设计、制造、销
     广西
                                                            工业园秧    售,玻璃制品、
3    奥瑞    55.00%    300,000,000   300,000,000 2013-11-15
                                                            十八路标    塑料包装制品
     金
                                                            准厂房 5#   的设计、销售,
                                                                楼      节能技术和再
                                                                        生资源开发及
                                                                        应用,国家允许
                                                                        经营的进出口
                                                                            业务。
                                                                        金属包装制品
                                                                        设计、制造、销
                                                            青岛平度    售;塑料包装制
     山东
                                                            市经济开    品设计(不含生
4    奥瑞   100.00%    200,000,000   200,000,000 2014-03-17
                                                            发区长江    产)、销售;节
     金
                                                            路 97 号    能技术、资源再
                                                                        生技术开发;货
                                                                          物进出口。
                                                            咸宁市咸    金属包装制品
     湖北                                                   宁经济开    设计、制造、销
5           100.00%    500,000,000   500,000,000 2015-03-09
     包装                                                   发区长江    售;从事节能技
                                                            产业园内    术开发和资源


                                        1-1-49
奥瑞金可转债申请文件                                                       募集说明书


                                                                        再生的技术开
                                                                        发;进出口业务
                                                                            贸易。
                                                            宝鸡市陈
     陕西                                                   仓区科技
                                                                        易拉罐生产销
6    奥瑞   100.00%    200,000,000   200,000,000 2015-04-28 工业园
                                                                            售。
     金                                                     (科技西
                                                            路东段)
                                                            海南文昌    设计生产食品
     海南                                                   市清澜开    饮料包装、经营
7    奥瑞   100.00%     22,000,000    22,000,000 2001-01-04 发区起步    销售化工原料、
     金                                                       工业区    包装材料、金属
                                                              1-26 号     电子产品。
                                                                        包装装潢印刷
                                                            山东临沂    品印刷;生产包
     临沂
                                                            罗庄区高    装用金属制品、
8    奥瑞   100.00%     33,130,000    33,130,000 2002-05-27
                                                            新技术开    饮料罐、食品罐
     金
                                                              发区      及相关配套产
                                                                              品
                                                                        设计生产金属
                                                                        容器、吹塑容器
                                                                        并销售本公司
     湖北                                                   湖北省咸
                                                                        产品;包装材
9    奥瑞   100.00%     10,060,775    10,060,775 2005-09-15 宁市贺胜
                                                                        料、电子产品、
     金                                                     路 88 号
                                                                        农副产品加工;
                                                                        销售自产产品;
                                                                        货物进出口。
                                                                        金属容器、吹塑
     绍兴                                                   绍兴市袍
                                                                        容器、食品罐、
10   奥瑞   100.00%     49,371,693    49,371,693 2006-09-20 江工业区
                                                                        饮料罐;销售自
     金                                                       三江路
                                                                          产产品。
                                                                        设计、开发、生
                                                            北京市怀
                                                                        产金属容器、玻
     北京                                                   柔区雁栖
11          100.00%     40,000,000    40,000,000 2006-10-13             璃容器;道路货
     包装                                                   工业开发
                                                                        物运输;销售自
                                                              区
                                                                          产产品。
                                                                        生产金属容器、
                                                                        玻璃容器、吹塑
                                                                        容器;从事节能
                                                            成都市新    技术和资源再
     成都
                                                            都区工业    生技术的开发
12   奥瑞   100.00%     10,000,000    10,000,000 2011-04-02
                                                            东区白云    应用;并应用该
     金
                                                            路 180 号   技术设计金属
                                                                        容器,玻璃容
                                                                        器,吹塑容器;
                                                                        销售自产产品。
                                                                        生产金属容器、
     江苏                                                   宜兴经济
                                                                        玻璃容器、吹塑
13   奥瑞   100.00%     50,000,000    50,000,000 2012-11-16 开发区永
                                                                        容器;从事节能
     金                                                       盛路
                                                                        技术和资源再


                                        1-1-50
奥瑞金可转债申请文件                                                      募集说明书


                                                                       生技术的开发
                                                                         应用。
                                                          天津市滨
                                                                       设计、生产金属
     天津                                                 海新区临
                                                                       容器、食品罐、
14   奥瑞   100.00%     5,000,000    5,000,000 2013-01-30 港经济区
                                                                       饮料罐;经营进
     金                                                   1号1号
                                                                         出口业务。
                                                          楼 259 室
                                                                       生产包装用金
                                                                       属制品、饮料
                                                                       罐、食品罐及相
     龙口                                                 龙口市南     关配套产品(国
15   奥瑞   100.00%    50,000,000   50,000,000 2013-02-28 山东海工       家限制的除
     金                                                     业园       外),包装材料、
                                                                       电子产品加工。
                                                                       销售自产产品,
                                                                       货物进出口。
                                                          宜兴经济     印刷技信的研
     奥宝                                                 技术开发     究开发,马口铁
16           80.50%    90,000,000   90,000,000 2014-02-12
     印刷                                                 区永盛路     制品的加工、销
                                                            88 号              售
                                                                       技术开发、咨
                                                                       询、服务、转让、
                                                                       推广;产品、模
                                                                       型、展厅布置、
                                                          北京市怀
                                                                       装饰物品及流
                                                          柔区雁栖
                                                                       行物品款式、包
                                                          经济开发
     北京                                                              装装潢、工艺美
17          100.00%     2,000,000    2,000,000 2014-02-12 区乐园南
     香芮                                                              术,以及电脑动
                                                          一街 7 号
                                                                       画的设计;销售
                                                          5 幢 203
                                                                       金属容器、玻璃
                                                            室
                                                                       容器、塑料包装
                                                                       产品、纸包装产
                                                                       品和覆膜铁产
                                                                             品。
     甘南
                                                            甘南县工   金属包装容器
18   奥瑞   100.00%     7,000,000    7,000,000 2014-07-04
                                                              业园区     制造。
     金
                                                          福建省漳
     漳州                                                 州市芗城     金属制品包装;
19   奥瑞   100.00%    15,000,000   15,000,000 2014-10-22 区金峰经     金属包装容器
     金                                                   济开发区         制造。
                                                            塘乐路
                                                          石家庄市
     河北
                                                          鹿泉区铜     金属包装-奶粉
20   奥瑞    51.00%    30,000,000   30,000,000 2016-12-20
                                                          冶镇北铜         罐。
     金
                                                             冶村
                                                          文昌市清
     海南                                                 澜开发区     饮料生产加工、
21           92.50%     8,000,000    8,000,000 2000-11-29
     元阳                                                 起步工业         销售。
                                                          区 1-26 号


                                      1-1-51
奥瑞金可转债申请文件                                                       募集说明书


                                                            湖北省嘉
     湖北                                                   鱼县经济
22           75.00%     30,000,000    30,000,000 2006-12-25               饮料灌装
     元阳                                                   开发区发
                                                              展大道
                                                                        饮料生产加工;
                                                                        农业综合开发,
                                                            辽宁省铁    工艺品的生产、
                                                            岭市开原    委托加工,旅游
     辽宁                                                   市开原经    产品开发,坚果
23          100.00%     26,000,000    26,000,000 2008-07-22
     元阳                                                   济开发区    代料加工,仓储
                                                            城南中路    服务,农牧产
                                                              123 号    品、米面制品、
                                                                        果蔬收购加工
                                                                            销售。
                                                            昆明市嵩
     昆明                                                               茶饮料加工销
24          100.00%     10,000,000    10,000,000 2008-11-24 明县彩云
     景润                                                                   售。
                                                            路 489 号
                                                                        饮料、保健食品
                                                                        类、酒类、罐头、
                                                                        特殊膳食食品、
                                                            咸宁经济    其他食品、其他
     湖北
25          100.00%    150,000,000   150,000,000 2015-03-02 开发区长    饮料类加工、销
     饮料
                                                            江产业园    售;货物及技术
                                                                        进出口;旅游景
                                                                        点开发;农业综
                                                                            合开发。
                                                                        节能技术和资
                                                                        源再生技术的
                                                                        开发应用;并应
                                                                        用该技术设计、
                                                            新疆石河    涂布、生产、销
     新疆
                                                            子开发区    售金属容器、玻
26   奥瑞   100.00%     21,000,000    21,000,000 2008-04-10
                                                              东八路    璃容器、吹塑容
     金
                                                            51-8 号 C   器;饮料制造、
                                                                        加工、销售;装
                                                                        卸服务;一般货
                                                                        物与技术进出
                                                                            口业务。
                                                                        食品、饮料的生
                                                            临颍县产    产、销售、委托
     河南                                                   业集聚区    加工、金属包装
27          100.00%     10,000,000    10,000,000 2016-04-28
     元阳                                                   繁昌路东    容器的生产、销
                                                              段        售、研发、技术
                                                                            进出口。
                                                           香港中环
     奥瑞                                                               生产、销售食品
                    1,441,499,051 1,441,499,051            花园道 1
28   金国   100.00%                             2014-02-24              和饮料用包装
                             港元          港元            号中银大
     际                                                                     产品。
                                                           厦 47B 室
     奥瑞               1,000,000     1,000,000            香港中环     项目投资、资产
29          100.00%                             2015-12-01
     金发                   港元          港元             花园道 1     管理、投资管


                                        1-1-52
奥瑞金可转债申请文件                                                          募集说明书


      展                                                       号中银大    理、投资咨询。
                                                              厦 47B 室
                                                               香港中环
     奥瑞                                                                  技术开发、技术
                                                                花园道 1
30   泰发   100.00%       1 港元       1 港元 2015-12-07                   咨询、技术服
                                                               号中银大
     展                                                                        务。
                                                              厦 47B 室
                                                               RMB47/f
                                                              BankofCh     项目投资、资产
     香港                100,000      100,000                  inaTower,
31           87.50%                           2016-08-29                   管理、投资管
     贝亚                   港元         港元                 1GardenR
                                                              d,HongKo     理、投资咨询。
                                                                   ng
                                                               RMB47/f
     奥瑞                                                     BankofCh     组织体育赛事
                                                               inaTower,
32   泰体   100.00%       1 欧元       1 欧元 2016-09-06                   活动;体育场馆
                                                              1GardenR
     育                                                       d,HongKo         管理。
                                                                   ng
                                                              RoomB,47
                                                              /F.,Bankof   项目投资、资产
     环球               1,000,000    1,000,000                ChinaTow
33          100.00%                            2016-11-30                  管理、投资管
     投资                   欧元         欧元                  er,1Garde
                                                               nRoad,Ho    理、投资咨询。
                                                                ngKong
                                                               天津自贸
                                                                 试验区
                                                                (中心商    组织体育赛事
                                                                务区)滨    活动;体育场馆
                                                               海华贸中    管理;体育信息
     天津
                                                                   心      咨询;体育用品
34   奥瑞   100.00%    60,000,000              - 2016-09-14
                                                               -1118(天    (弩除外)销
     泰
                                                               津华商商    售;自营和代理
                                                               务秘书有    货物及技术的
                                                               限公司托      进出口。
                                                                管第 568
                                                                   号)
                                                               北京市怀
                                                               柔区雁栖
                                                                           项目投资、资产
     鸿金                                                      经济开发
35          100.00%    20,000,000   20,000,000 2015-11-16                  管理、投资管
     投资                                                      区乐园南
                                                                           理、投资咨询。
                                                               一街 7 号
                                                              5 幢 02 层
                                                               北京市怀
                                                               柔区雁栖
     奥瑞                                                                  项目投资;投资
                                                               经济开发
36   泰投   100.00%      200,000               - 2015-11-24                管理、资产管
                                                               区乐园南
     资                                                                    理;投资咨询。
                                                               一街 7 号
                                                                5 幢 205
                                                               北京市怀    技术推广、技术
     奥金                                                      柔区雁栖    咨询、技术服
37           60.00%    50,000,000   10,000,000 2016-08-09
     智策                                                      经济开发    务;数据处理计
                                                               区乐园南    算机系统集成;


                                      1-1-53
奥瑞金可转债申请文件                                                       募集说明书


                                                           一街 7 号    设计、制作、代
                                                           5 幢 202     理、发布广告;
                                                                        市场调查;承办
                                                                        展览展示;互联
                                                                        网信息服务。
                                                          北京市怀
                                                          柔区雁栖
                                                                        体育服务、餐
     奥众                                                 经济开发
38          100.00%    80,000,000   80,000,000 2017-06-08               饮、护具销售
     体育                                                 区雁栖大
                                                                            等。
                                                          街 11 号 4
                                                          幢 108 室
                                                          北京市朝
                                                          阳区金盏
     奥众                                                               体育服务、餐
                                                          乡蟹岛路
39   俱乐   100.00%    60,000,000   60,000,000 2018-01-29               饮、护具销售
                                                          1 号会展
     部                                                                     等。
                                                          中心 8 号
                                                            馆二层
                                                                        技术服务、转
                                                                        让、开发、推广、
                                                                        咨询;市场调
                                                          北京市怀
                                                                        查;软件开发;
                                                          柔区雁栖
                                                                        计算机系统服
                                                          经济开发
     圈码                                                               务;数据处理;
40           70.00%    30,000,000    7,000,000 2017-07-13 区乐园南
     互联                                                               产品设计;网页
                                                          一街 7 号
                                                                        设计;经济信息
                                                          5幢1层
                                                                        咨询;设计、制
                                                            101 室
                                                                        作、发布、代理
                                                                        广告;从事互联
                                                                        网文化活动。
                                                                        新材料技术研
                                                                        发;包装材料、
                                                                        金属材料的设
                                                          西藏自治
                                                                        计、制作及销
                                                          区拉萨市
                                                                        售;产品包装设
                                                          堆龙德庆
                                                                        计;企业品牌设
     堆龙                                                 区日月湖
41          100.00%    10,000,000   10,000,000 2016-05-20               计、推广;公关
     鸿晖                                                 水景花园
                                                                        活动策划及会
                                                          西区 16 栋
                                                                        务服务;技术开
                                                          1-3 层 4 号
                                                                        发、技术服务;
                                                              1-3
                                                                        代理进出口、货
                                                                        物进出口、技术
                                                                            进出口。
                                                                        新材料技术研
                                                         西藏拉萨       发;包装材料、
                                                         市金珠西       金属材料的设
     西藏                                                路日月湖       计、制作及销
42          100.00%    10,000,000     700,000 2017-01-11
     瑞达                                                水景花园       售;产品包装设
                                                         西区 22 栋     计;企业品牌设
                                                         1-3 层 6 号    计、推广;公关
                                                                        活动策划及会


                                      1-1-54
奥瑞金可转债申请文件                                                     募集说明书


                                                                      务服务;技术开
                                                                      发、技术服务;
                                                                      代理进出口:货
                                                                      物进出口、技术
                                                                        进出口。
                                                          Stade Abbé 组织和经营足
     欧塞              24,755,730   24,755,730            Deschamps
43           87.11%                            2001-02-06             球方面的体育
     尔                     欧元         欧元                89000
                                                           Auxerre      活动和比赛
                                                              42-44
                                                             Alléede
     奥瑞                                                    Tourny
                        4,230,000    4,230,000
44   金美   100.00%                            2016-12-09 33000             餐饮
                            欧元         欧元
     食                                                    Bordeaux
                                                           Bordeaux,
                                                             France
                                                           上海市闸
     上海                                                  北区江场
45          100.00%    50,000,000   50,000,000 2014-07-02             覆膜铁销售。
     济仕                                                  三路 250
                                                           号 920 室
                                                           中国(上
                                                           海)自由
     上海                                                  贸易试验 投资管理、资产
46           60.00%    10,000,000    3,000,000 2014-12-22
     鸿金                                                  区陈邵路       管理。
                                                            186 号 2
                                                           幢 204 室
                                                                      货物及技术进
                                                                      出口,食品销
                                                                      售、批发、零售:
                                                                      水果、蔬菜、原
                                                                      粮的种植及销
                                                                      售;加工、制造:
                                                                      机械设备,软件
                                                                      开发,计算机软
                                                                      硬件技术研发、
                                                           山东省青
                                                                      技术服务、技术
                                                           岛市崂山
     山东                                                             转让,建筑工程
47           51.00%    12,245,000   12,245,000 2010-09-20 区海尔路
     青鑫                                                             施工,国际货运
                                                           190 号 16
                                                                      代理,组织文化
                                                             层东区
                                                                      艺术交流活动
                                                                      (不含演出);
                                                                      展示展览服务;
                                                                      设计、制作、代
                                                                      理、发布国内广
                                                                      告业务;企业形
                                                                      象策划;影视策
                                                                      划;市场调研;
                                                                      电脑图文设计。
                                                           湖北省咸 股权投资,投资
     宏泰
48            100%     47,000,000   47,000,000 2018-07-19 宁市高新 管理。(不得从
     奥瑞
                                                           技术产业   事吸收公众存


                                      1-1-55
奥瑞金可转债申请文件                                                    募集说明书


                                                         园龟山路    款或变相吸收
                                                         69 号(奥   公众存款,发放
                                                          瑞金)9    贷款等金融业
                                                         幢办公楼        务)。
                                                                     体育赛事活动
                                                           中国(上
                                                                     策划,文化艺术
                                                         海)自由贸
                                                                     交流活动策划,
     奥克                                     2019-01-   易试验区
49          100.00%      300,000       0.00                          体育场馆经营
     赛尔                                        03        张杨路
                                                                     管理,健身服
                                                           828-838
                                                                     务,展览展示服
                                                         号 26 楼
                                                                     务等。
                                                                     酒类、预包装食
                                                                     品、水果、蔬菜、
                                                                     粮油、办公用
                                                                     品、日用百货、
                                                                     电子产 品、通
                                                                     讯设备、家用电
                                                                     器、针纺织品、
                                                                     建筑材料、装潢
                                                                     材料、机械设备
                                                                     销售;自营或代
                                                                     理一般经营项
                                                         江西省九    目商品和技术
                                                         江市柴桑    的进出口业务;
                                                         区沙城工    国际货运代
     江西                                     2015-10-
50           51.00%    20,000,000      0.00              业园富园    理;建筑工程施
     威佰                                        16
                                                         二路 1 号   工;市内装饰装
                                                         办公大楼    修;软件开发,
                                                           637 室    计算机软硬件
                                                                     技术开发、 技
                                                                     术服务、技术转
                                                                     让;电脑图文设
                                                                     计,设计、制作、
                                                                     代理、发布国内
                                                                     和 广告业务;
                                                                     组织文化艺术
                                                                     交流活动;展示
                                                                     展览服务;企业
                                                                     形象策划;市场
                                                                     调研
                                    1-1-56
奥瑞金可转债申请文件                                                                                                    募集说明书
     本公司主要全资子公司主要财务数据如下表:
                                                                                                                       单位:万元
                                                                         2018 年 12 月 31 日/2018 年度
   序号                 公司
                                        总资产                         净资产                    营业收入           净利润
    1               湖北奥瑞金                   276,958.71                 186,994.73                 145,025.17            41,428.05
    2               江苏奥瑞金                   119,352.56                   94,547.89                157,087.25            40,554.28
                        合计                     396,311.27                 281,542.62                 302,112.42            81,982.33

     本公司存在重要少数股东权益的控股子公司主要财务数据如下表:
                                                                                                                       单位:万元
                                                                         2018 年 12 月 31 日/2018 年度
   序号                 公司
                                        总资产                         净资产                   营业收入            净利润
    1               广西奥瑞金                    46,302.91                  26,746.82                  32,408.99              -994.64
    2                 奥宝印刷                    18,488.13                  12,528.46                  35,452.46             2,071.09
    3               河北奥瑞金                     7,749.97                   3,178.14                  10,565.82             1,342.71
    4                 湖北元阳                     2,670.18                   1,021.84                      78.64              -195.21
    5                 奥金智策                       924.93                     768.75                   2,148.19                44.73
    6                 海南元阳                     2,114.74                   1,015.53                   1,150.10              -102.24
    7                   欧塞尔                    20,141.75                   4,897.29                   7,588.55            -7,511.65
    8                 山东青鑫                    19,557.39                  14,379.87                  15,369.94               538.34
                          合计                   117,950.01                  64,536.70                 104,762.71            -4,806.88
注:上述子公司财务数据未经审计。
                                                              1-1-57
奥瑞金可转债申请文件                                            募集说明书(封卷稿)


     截至2019年6月30日,发行人参股企业为18家,具体情况如下:

                                                                           单位:万元
序               持股
     企业名称            注册资本      成立日期     注册地址         主营业务
号               比例
                                                                生产经营真空镀膜、
                                                                塑胶彩印复合软包装
                                                                材料,生产和销售自
                                                                产的新型药品包装材
                                                                料、精细化工产品等
                                                                高新技术产品。产经
                                                                营真空镀膜、塑胶彩
                                                                印复合软包装材料,
                                                                生产和销售自产的新
                                                                型药品包装材料、精
                                                    安徽省黄
                                                                细化工产品等高新技
                                                    山市徽州
1    永新股份   14.52%    50,361.67    1992-05-21               术产品产经营真空镀
                                                    区徽州东
                                                                膜、塑胶彩印复合软
                                                    路 188 号
                                                                包装材料,生产和销
                                                                售自产的新型药品包
                                                                装材料、精细化工产
                                                                品等高新技术产品产
                                                                经营真空镀膜、塑胶
                                                                  彩印复合软包装材
                                                                料,生产和销售自产
                                                                  的新型药品包装材
                                                                料、精细化工产品等
                                                                    高新技术产品
                                                                投资控股公司,旗下
                                                    香港铜锣    附属公司主要生产金
                                                    湾告士打    属包装产品,包括三
                           11.75 亿
2    中粮包装   23.13%                 2007-10-25   道 262 号   片饮料罐、食品罐、
                              港币
                                                    中粮大厦    气雾罐、金属盖、印
                                                      33 楼     涂铁、钢桶等包装产
                                                                        品。
                                                                农业项目开发;林木、
                                                                谷物、蔬菜、水果、
                                                                坚果、园艺作物种植、
                                                    连云港市
                                                                销售;中药材种植;
                                                    赣榆区青
                                                                水产品养殖、销售;
                                                    口镇黄海
3    沃田集团   17.85%     9,300.00    2010-04-12               水果加工、销售;蜜
                                                    东路 407
                                                                饯、果(菜)汁饮料、
                                                    号农林大
                                                                果糖、果脯、果酒、
                                                    厦 14 层
                                                                水果罐头制造、销售;
                                                                自营和代理各类商品
                                                                及技术的进出口业务
     北京冰世                                       北京市北    组织文化艺术交流活
     界体育文                                       京经济技    动(不含演出);体
4               4.10%      4,269.73    2014-10-31
     化发展有                                       术开发区    育场馆经营;群众文
     限公司                                         中和街 16   化活动场所管理;游

                                      1-1-58
奥瑞金可转债申请文件                                           募集说明书(封卷稿)


                                                  号 6号楼 4   乐园经营;体育运动
                                                    层 4010    项目经营(不含危险
                                                               体育运动项目);经
                                                               济贸易咨询;市场策
                                                               划;承办展览展示活
                                                               动;会议服务;设计、
                                                               制作、代理、发布广
                                                               告;技术服务、技术
                                                               咨询;货物进出口、
                                                               代理进出口;出租商
                                                               业用房;销售文化用
                                                               品、体育用品、日用
                                                               杂货、服装鞋帽、玩
                                                                   具、工艺品。
                                                                 文化艺术交流与策
                                                               划,会务服务,展览
                                                               展示服务,摄影服务,
                                                  上海市黄
     上海铭讯                                                  设计、制作、代理、
                                                  浦区中山
5    文化传播   22.00%   1,428.57    2014-07-21                发布各类广告,图文
                                                  东二路 58
     有限公司                                                  设计制作,商务咨询,
                                                  号 305 室
                                                               企业管理咨询,企业
                                                               形象策划,市场信息
                                                                   咨询与调查
                                                               络信息科技、计算机
                                                               领域内的技术开发、
                                                               技术转让、技术咨询、
                                                  上海市虹     技术服务,设计、制
     上海荷格                                     口区松花     作各类广告,利用自
6    信息科技   14.54%    309.47     2013-09-30   江路 2601    有媒体发布广告,电
     有限公司                                     号 7幢 207   脑图文设计制作,企
                                                      室       业形象策划,企业管
                                                               理咨询,市场营销策
                                                               划;销售计算机、软
                                                                   件及辅助设备
                                                               技术推广服务;组织
                                                                 文化艺术交流活动
                                                               (不含演出);设计、
                                                               制作、代理、发布广
                                                  北京市朝
                                                               告;企业策划;经济
                                                  阳区高碑
                                                               贸易咨询;工程造价
                                                  店乡半壁
                                                               咨询;工程技术咨询;
     北京合数                                     店村惠河
                                                               电脑动画设计、制作;
7    信息技术   18.70%    534.64     2010-12-09   南街 1102
                                                               摄影、扩印服务;工
     有限公司                                     号国粹苑
                                                               程项目管理;翻译服
                                                  A座 3 层
                                                               务;委托加工;销售
                                                  3009-3010
                                                               电子产品、工艺品、
                                                    房间
                                                               化妆品、建材、服装、
                                                               服饰、文具用品;软
                                                               件开发;文艺创作;
                                                               舞台灯光音响设计;


                                    1-1-59
奥瑞金可转债申请文件                                             募集说明书(封卷稿)


                                                                 工艺美术设计;计算
                                                                 机系统服务;基础软
                                                                 件服务;应用软件服
                                                                 务(不含医用软件);
                                                                       数据处理
                                                                 专业承包;技术开发、
                                                   北京市北      技术服务、技术转让、
                                                   京经济技      技术咨询;数据处理;
     北京云视
                                                   术开发区      电脑图文设计;企业
8    科技有限   20.00%     750.00     2013-12-17
                                                   荣华南路      管理咨询;设计、制
       公司
                                                   2 号院 1 号   作、代理、发布广告;
                                                    楼 1503      销售计算机软件及辅
                                                                   助设备、文具用品
     苏州鸿金                                      苏州工业
     莱华投资                                      园区苏虹
9                                                                创业投资、实业投资、
     合伙企业   48.14%   21,212.13    2017-11-29   东路 183
                                                                       投资咨询
     (有限合                                       号 14 栋
        伙)                                          238 室
                                                                 组织文化艺术交流活
                                                                 动;企业策划;企业
                                                                 管理咨询;体育运动
                                                   北京市朝
                                                                 项目经营;会议及展
     动吧斯博                                      阳区幸福
                                                                 览服务;教育咨询;
     体育文化                                      二村 40 号
10              5.56%      985.09     2015-01-08                 批发文具用品;技术
     (北京)有                                      楼-1 至 5
                                                                 推广服务;设计、制
      限公司                                       层 40-3 内
                                                                 作、代理、发布广告;
                                                   二层 227
                                                                 销售服装、鞋帽、体
                                                                 育用品、计算机、软
                                                                     件及辅助设备
                                                                 从事信息科技、计算
                                                                 机科技领域内的技术
                                                                 开发、技术服务、技
                                                                 术支持、技术咨询、
                                                   上海市闵
     上海舞九                                                    技术转让,日用百货、
                                                   行区庙泾
11   信息科技   3.92%      169.75     2013-03-05                 电子产品、通讯设备、
                                                   路 66 号
     有限公司                                                    床上用品、化妆品、
                                                   L346 室
                                                                 玩具、工艺品、家纺
                                                                 制品、家用电器的批
                                                                 发,食品流通,电子
                                                                         商务
                                                                 技术开发、服务、转
                                                                 让、咨询;计算机系
                                                                 统集成;软件开发;
     泰合鼎川                                      北京市东
                                                                 应用软件服务;数据
     物联科技                                      城区建国
                                                                 处理;设计、制作、
12   (北京)   2.84%     4,147.10    2012-08-23   门内大街
                                                                 代理、发布广告;经
     股份有限                                      7号 8层
                                                                 济贸易咨询;公共关
       公司                                          23 号
                                                                 系服务;营销策划;
                                                                 市场调查;销售日用
                                                                 品、通讯设备、五金


                                     1-1-60
奥瑞金可转债申请文件                                               募集说明书(封卷稿)


                                                                   交电、文化用品、体
                                                                   育用品、电子产品、
                                                                   计算机软硬件及辅助
                                                                   设备、珠宝首饰、家
                                                                   用电器、家具、针纺
                                                                   织品、服装、工艺品、
                                                                   小礼品、玩具、仪器
                                                                   仪表、陶瓷制品、橡
                                                                   胶制品、塑料制品、
                                                                   钟表、眼镜、机械设
                                                                           备
                                                                   技术开发、技术转让、
                                                     北京市房
                                                                   技术咨询、技术服务;
                                                     山区阎富
     北京码牛                                                      经济贸易咨询;会议
                                                     路 69 号院
13   科技有限   5.25%      1,000.00     2013-09-23                 服务;销售电子产品、
                                                     37 号楼-1
       公司                                                        五金、交电、机械设
                                                     至 4层 101
                                                                   备、计算机、软件及
                                                       四层 02
                                                                     辅助设备、工艺品
                                                                   工业涂料、金属表面
                                                     扬州市江
     江苏扬瑞                                                      高分子涂层、汽车配
                                                     都区仙城
     新型材料                                                      件、仪器设备制造、
14              4.90%      3,600.00     2006-07-05   工业园区
     股份有限                                                      加工,化工原料销售,
                                                     (黄河南
       公司                                                        文化用品、电子产品
                                                       路)
                                                                       加工、组装
                                                                   软件、电子信息技术
                                                                   开发、咨询、服务、
                                                     天津滨海
                                                                   转让;从事广告业务;
                                                     高新区滨
                                                                   软件制作;软件销售;
                                                     海科技园
15   卡乐互动   3.77%     27,869.52     2009-03-04                 计算机系统集成;电
                                                       日新道
                                                                   子元器件、计算机及
                                                     188 号 1 号
                                                                   外围设备的批发兼零
                                                     楼 1124 号
                                                                   售;货物及技术进出
                                                                         口业务
                                                     日本大阪
                                                     府吹田市
     株式会社            1,518.70 万                               电子游戏的开发和制
16              2.83%                   2001-08-01   江坂町一
       SNK                     美元                                        作
                                                     丁目 16 番
                                                       17 号
                                                                   技术推广、服务;数
                                                                   据处理;软件开发;
                                                                   计算机系统服务;会
                                                     北京市朝      议服务;承办展览展
                                                     阳区光华      示活动;设计、制作、
     多米熊科
                                                      路 9号 4     代理、发布广告;企
17   技(北京) 10.00%       111.11     2017-01-12
                                                     号楼 24 层    业策划;市场调查;
     有限公司
                                                     2401 内 25    公共关系服务;销售
                                                         号        机械设备、玩具、工
                                                                   艺品、文具用品、日
                                                                   用品、电子产品、摄
                                                                   影器材、计算机、软


                                       1-1-61
奥瑞金可转债申请文件                                             募集说明书(封卷稿)


                                                                 件及辅助设备;组织
                                                                 文化艺术交流活动;
                                                                 经济贸易咨询;企业
                                                                 管理咨询;货物进出
                                                                 口、技术进出口、代
                                                                 理进出口;儿童室内
                                                                 游乐设施经营;票务
                                                                       代理等
                                                                 跨境免税奢侈品电商
                                                    北京市顺
                                                                 平台,针对旅游零售
     北京润鸿                                       义区天竺
                                                                 市场的会员制垂直电
     基网络科                                       地区府前
18              1.67%       101.70     2015-08-03                商,为客户提供来自
     技有限公                                       二街南侧
                                                                 全球免税店、境外品
       司                                           6号2幢
                                                                 牌专卖店的消费品及
                                                      103 室
                                                                     增值服务等

     截至本募集说明书签署之日,公司不再持有纪鸿包装、中粮番茄、深圳国泰
安三家公司股权。具体情况如下:

                                                                          单位:万元

序               持股
     企业名称            注册资本      成立日期     注册地址          主营业务
号               比例
                                                                 教育信息化平台、教
                                                                 育实训仿真软件、教
                                                                 学资源数据库、现代
                                                                 教育装备及公共软件
                                                                 服务的技术开发、技
                                                    深圳市南     术转让、技术咨询与
                                                    山区学苑     技术服务;工业自动
     深圳国泰                                       大道 1001    化设备、教学实训设
1               0.51%     39,449.00    2000-04-29
       安                                           号南山智     备和电教器材、机电
                                                    园 A4 栋     控制设备、计算机软
                                                      12 楼      硬件及辅助设备、物
                                                                 流设备、自动终端产
                                                                 品、通讯设备、网络
                                                                 设备、厨具设备、电
                                                                 教设备的批发、佣金
                                                                         代理等
                                                                 用于包装各类粮油食
                                                    浙江省嘉     品、果蔬、饮料、日
                                                    兴市海宁     化产品等内容物的金
                           8,000 万                 市海宁高     属包装制品(厚度 0.3
2    纪鸿包装   14.10%                 2014-01-13
                              美元                  新技术产     毫米以下)、纸制品、
                                                    业园区春     塑料薄膜、塑料包装
                                                    潮路 88 号   箱及容器的制造、加
                                                                           工
                                                    昌吉市大     番茄加工、番茄制品
3    中粮番茄   6.69%     65,000.00    2017-04-12   西渠镇区     制造,农副产品(除粮、
                                                    玉堂村丘     棉)的加工,饮料的生


                                      1-1-62
奥瑞金可转债申请文件                                             募集说明书(封卷稿)


                                                  82 栋 1 层     产,食用油、水果、
                                                    w101         蔬菜的加工,蒸汽的
                                                                 生产,食品添加剂的
                                                                 生产,保健食品、调
                                                                 味料、营养食品的制
                                                                 造;废渣、废旧物资、
                                                                 钢桶、吨箱、托盘、
                                                                 无菌袋、不再分装的
                                                                 包装种子、化肥、农
                                                                 膜、机械设备零部件、
                                                                 钢材、马口铁罐、番
                                                                 茄酱生产设备、农机
                                                                 和环保设备的销售;道
                                                                 路普通货物运输;货物
                                                                 与技术的进出口业务;
                                                                 经纪信息服务;房屋、
                                                                 土地、设备的租赁;农
                                                                 产品的开发、种植、
                                                                 销售;农机作业服务,
                                                                 货物运输代理服务,
                                                                 装卸搬运服务,批发、
                                                                 零售预包装食品,销
                                                                 售未经加工的干果、
                                                                 饲料,果茶、鲜果项
                                                                 目,化妆品,批发、
                                                                 零售特殊食品(保健
                                                                        品);

    本公司主要参股企业主要财务数据如下表:
                                                                         单位:万元
                                                 2018 年度
          项目
                          永新股份             中粮包装               沃田集团
   营业收入                     233,226.75         659,130.70              21,710.63
   净利润                        22,532.44          25,506.10               4,232.74
    其他综合收益                         -          -20,376.20                     -
    综合收益总额                 22,532.44            5,129.90              4,232.74
    本集团本年度收到
                                  2,194.13            3,259.03                     -
的来自联营企业的股利


     (四)公司对中粮包装、永新股份、卡乐互动和沃田集团战
略投资的原因及其必要性,对外投资价格确定的依据及其公允
性,是否与申请人及其关联方存在关联关系的说明
   项目            中粮包装        永新股份         卡乐互动           沃田集团
 投资的原因      为发挥各方优    基于对黄山永新   出于对手机游戏     基于对蓝莓产业


                                      1-1-63
奥瑞金可转债申请文件                                               募集说明书(封卷稿)


                 势,实现共赢发     股份有限公司       行业的看好,构   发展的看好和对
                 展,提高公司盈     (以下简称“永     建包装产品内容   下游消费行业的
                 利能力,公司参     新股份”)企业     创新与功能拓展   业务延伸诉求。
                 与中粮集团有限     价值的认可和发     的基础平台,并
                 公司旗下企业的     展前景的信心,     从内容资源与互
                 混合所有制试点     公司及全资子公     动应用方面对公
                 改革,与中粮包     司北京奥瑞金包     司智能包装业务
                 装控股有限公司     装容器有限公       进行关键补强。
                 的第一大股东中     司、湖北奥瑞金
                 粮集团(香港)     制罐有限公司作
                 有限公司就中粮     为一致行动人,
                 包装部分股份事     联合一致行动对
                 项签署《股份买     永新股份实施股
                 卖协议》,公司     权战略投资。
                   以自筹资金
                 1,616,047,200 港
                 元受让中粮包装
                 27%的已发行股
                       份。
                 参与中粮包装的
                   混合所有制改
                 革,公司将在产、
                 供、销等多个方
                 面与中粮包装产
                                    对永新股份进行
                   生一定的协同                        本公司主要下游
                                    股权战略投资,
                 性,在客户资源,                      客户所面对的消
                                    符合“综合包装
                 研发创新能力等                        费者群体与手游
                                    解决方案提供                        认购沃田集团股
                 方面也存在着相                        公司的用户群体
                                    商”的战略目标。                    份,为公司现有
                 互共享的可能,                        高度匹配,这为
                                    公司投资永新股                      的包装设计与制
                 以期节约整体资                        双方的各类合作
                                    份之后,其主营                      造、灌装服务、
                 源,提升效率。                        打下了良好的基
                                    业务有望与本公                      品牌管理、信息
                 本轮国企混合所                        础。通过参股卡
                                    司主营业务形成                      化辅助营销等业
投资的必要性     有制改革,正是                        乐互动,公司可
                                    协同与互补效                        务创造更丰富的
                 针对部分国有企                        以与该公司旗下
                                    应,进一步增强                      商机,有助于形
                 业,通过引入非                        手游公司乐道深
                                    两家公司现有客                      成未来大包装业
                 国有资本,实现                        入合作,从内容
                                    户的客户粘性,                      务与快消品业务
                 国有资产运营效                        资源方面对智能
                                    并创造新的市场                      协同发展的良性
                 率的提升,促进                        包装业务进行关
                                    机会和利润增长                          格局。
                 产业结构调整的                        键补强,并对公
                                    点,增强双方的
                 成效和经济发展                        司包装产品的功
                                    市场核心竞争
                 的质量,促进企                        能性进行拓展。
                                          力。
                 业市场化转型。
                 奥瑞金和中粮包
                 装的合作将有助
                 于双方进一步增
                   强竞争实力。
                 本次交易综合考     二级市场集中竞     综合考虑了卡乐   本次股票发行价
投资价格确定的   虑标的公司所处     价交易、大宗交     互动当时市场估   格为 6.25 元/股。
    依据         市场地位、历史     易、协议转让交     值和未来上市的   该价格系在综合
                 经营状况、盈利           易           预期,以西藏道   考虑标的公司所


                                        1-1-64
奥瑞金可转债申请文件                                                 募集说明书(封卷稿)


                  能力和财务状况                        临承诺的卡乐互     处行业、成长性、
                  等因素,采用可                        动 2017 年、2018   每股净资产、每
                  比公司分析法,                        年、2019 年扣非    股收益、盈利预
                  按照公平合理的                        后净利润的平均     测等多种因素后
                  定价原则,经交                        值的 10.6 倍为卡   协商确定。本次
                  易双方协商一致                        乐互动的增资后     股票发行价格已
                  确定交易价格。                        的估值,即 51.5    经标的公司第一
                                                          亿元人民币。     届董事会第十一
                                                                           次会议、2016 年
                                                                           第一次临时股东
                                                                           大会审议通过。
                                                                           此次股票发行主
                                                                           办券商国泰君安
                                                                           证券股份有限公
                                                                             司出具意见认
                                                                           为,本次股票发
                                                                           行价格的定价方
                                                                           式合理、价格决
                                                                           策程序合法、发
                                                                           行价格不存在显
                                                                           失公允、不存在
                                                                           损害公司及股东
                                                                             利益的情况。
投资价格公允性         是                   是                 是                是
是否存在关联关
                       否                   否                 否                否
      系

     (五)结合报告期中粮包装、永新股份、卡乐互动和沃田集
团的业绩波动情况、收入和业绩承诺或预测实现情况对减值准备
计提的充分性的说明

    1、对外投资主要企业的业绩情况及其业绩承诺或预测情况如下:

    (1)中粮包装
                                                                               单位:万元
           项目          2019 年半年度           2018 年度     2017 年度       2016 年度
营业收入                      368,047.60          659,130.70    597,823.80      522,099.90
净利润                          17,011.40          25,506.10     31,051.10       29,407.10

    (2)永新股份

                                                                               单位:万元
           项目          2019 年半年度           2018 年度     2017 年度       2016 年度
营业收入                      115,104.67          233,266,75    200,824.26      190,419.38
净利润                          10,734.34          23,058.41     21,128.44       20,752.53

    (3)沃田集团

                                       1-1-65
奥瑞金可转债申请文件                                             募集说明书(封卷稿)

                                                                         单位:万元
        项目           2019 年半年度      2018 年度      2017 年度      2016 年度
营业收入                    11,335.04        21,710.63      11,635.55       8,504.30
净利润                        2,459.26        4,232.74         949.11       2,822.73

    (4)卡乐互动
                                                                         单位:万元
        项目           2019 年半年度      2018 年度      2017 年度      2016 年度
营业收入                    18,222.35        90,799.36      63,877.74      76,799.69
净利润                        8,755.08       28,937.92      30,800.69      30,204.87
    注:1:2018 年和 2019 年上半年度为未经审计数据;
    2:2019 年上半年度未包含 SNK 数据。

    投资企业中的中粮包装、永新股份、沃田集团不存在业绩承诺或预测;由于
公司 2017 年转让所持 13.40%卡乐互动的股权,以及卡乐互动资本市场战略发生

较大变化,将子公司 SNK 拆分上市,公司已收回大部分投资。公司目前所持卡
乐互动和 SNK 股份比例和成本分别为 3.77%和 2.83%,总成本为 22,723.55 万元,
卡乐互动初始投资时的业绩承诺也已取消。

    2、上述投资减值准备计提情况

    针对上述对外投资,结合被投资企业经营业绩情况,公司已按照企业会计准
则要求,对相关资产减值情况进行评估公司根据对相关投资实施影响的情况,上
述投资分别作为权益法核算的长期股权投资及可供出售金融资产(2019年采纳新
金融工具准则后作为其他权益工具投资)核算。针对权益法核算的长期股权投资,

公司于资产负债表日判断相关资产是否存在减值迹象,对出现减值迹象的资产进
行减值测试,根据减值测试结果计提相关资产减值准备;针对可供出售金融资产
及其他权益工具投资,公司定期聘请独立评估机构对其公允价值进行评估并按公
允价值对相关资产进行计量。综上所述,公司对上述对外企业投资已充分计提减
值准备。

      (六)专业投资机构对中粮包装股权投资可收回金额进行评
估的具体情况及相关参数确定依据及合理性,评估过程中对审计
报告保留意见考虑情况的说明

    根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》第六条:“资产存在减值迹象的,
应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的

                                         1-1-66
奥瑞金可转债申请文件                                    募集说明书(封卷稿)


净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产
处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的
直接费用等”,公司于 2018 年末对持有的中粮包装相关投资可回收金额按照公
允价值减去处置费用后的净额(以下称“FVLCTS”)与资产预计未来现金流现值

(以下称“VIU”)两者较高者确定。

    本公司以中粮包装于 2018 年 12 月 31 日收盘价及当日港币兑人民币汇率确
定 FVLCTS 为人民币 8.95 亿元。同时,本公司聘请专业评估机构对本公司于 2018
年 12 月 31 日持有的中粮包装股权投资的 VIU 进行了评估,评估结果相关投资
VIU 为人民币 8.85 亿元。因此本公司确定的对中粮包装相关投资可收回金额为
按两者孰高确定的人民币 8.95 亿元。根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》第
十五条:“可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,
应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计

入当期损益,同时计提相应的资产减值准备”,本公司确定的对中粮包装相关投
资可收回金额账面价值人民币 8.95 亿元,因此将账面价值减记至可收回金额,
计提长期股权投资减值准备人民币 5.01 亿元。

    本公司聘请了专业评估机构对中粮包装长期股权投资进行了评估,在评估过
程中充分考虑了中粮包装审计意见中涉及的合营企业投资的不确定性因素,对关
键参数的选取及主要计算过程说明如下:

    1、关于中粮包装未来 5 年收入增长的说明

    销售价格:基于 2018 年中粮包装单价水平,预计自 2020 年起,随着其海外

公司形成销售,二片罐销售均价有所提升。预测的单价能够反映中粮包装的销售
价格水平。销售数量增长率:结合各产品 2018 年较 2016 年的复合增长率以及产
品线投资与发展规划确定增长比率:其中 2019 年基本按照 2018 年较 2016 年复
合增长率水平;2020 年起,按照不同类型业务确定 5%~15%的增长率。预测的
销售数量增长率能够反映未来销售增长的情况。中粮包装根据生产、销售计划对
预测期各年的产量进行了预测。预测的产量能够反映未来产量的情况。

    2、关于永续期增长率的说明
                                  1-1-67
奥瑞金可转债申请文件                                      募集说明书(封卷稿)


    根据国际货币基金组织 2018 年 10 月发布的“世界经济展望”的数据披露,
按期末消费者价格指数计算的中国的通货膨胀率为 2.73%,本次评估以此数据为
永续期增长率。

    3、关于毛利率的说明

    中粮包装目前生产经营情况良好,2017 年至 2018 年分别实现销售收入
597,824.8 万元、659,131.7 万元,分别实现净利润 31,187.2 万元、26,527.2 万元,
各年的毛利率分别为 16.01%、14.67%,体现了良好的盈利能力。本公司预测其
在未来几年内收入的稳定性有较强保障,近几年生产成本一直稳定,处于可控状
态。预测期考虑通胀因素的影响,中粮包装未来有几项附加值相对较高的项目将
正式投入运营。据上,本公司对中粮包装的生产和销售情况进行了预测,测算未
来 5 年的平均毛利率为 16.89%,较前 3 年平均毛利率 16.29%略高,符合未来的
生产情况及价格走势。

    4、关于折现率的说明

    公司进行减值测试中涉及到的重要指标折现率均采用加权平均资本成本
WACC=E/(D+E)×Ke+D/(D+E)×(1-t)×Kd计算所得,其受权益资本成本Ke及权重
比例[E/(E+D)]、税后债务成本Kd及权重比例[D/(E+D)]的综合影响。影响权益资
本成本Ke的参数主要有无风险报酬率Rf、市场超额收益率ERP、权益系统风险系
数β等。无风险报酬率Rf按照中长期国债利率平均水平确定;市场风险溢价=成熟
股票市场的长期平均风险溢价+国家补偿额;权益系统风险系数β按照同行业可比
公司β系数和公司自身资本结构确定。税后债务成本Kd根据公司的融资成本和综

合所得税率确定。(i)无风险收益率的确定国债收益率通常被认为是无风险的,因
为持有该债权到期不能兑付的风险很小,可以忽略不计。在沪、深两市选择从评
估基准日到国债到期日剩余期限超过10年期的国债,并计算其到期收益率,取所
有国债到期收益率的平均值作为本次评估无风险收益率,以国债到期收益率的平
均值4.01%作为本次评估的无风险收益率。(ii)贝塔系数β的确定根据预测单位的
业务特点,公司通过WIND资讯系统查询数家沪深A股可比上市公司的βL值,然
后根据可比上市公司的所得税率、资本结构换算成βU值。在计算资本结构时D、
E按市场价值确定。将计算出来的βU取平均值1.1561作为预测单位的β值。(iii)市

场风险溢价的确定市场风险溢价=成熟股票市场的长期平均风险溢价+国家补偿

                                   1-1-68
奥瑞金可转债申请文件                                                 募集说明书(封卷稿)


额=成熟股票市场的长期平均风险溢价+国家违约补偿额×(σ股票/σ国债),因此本
次评估根据上述测算思路和公式计算确定市场风险溢价为7.19%。(iv)企业特定风
险调整系数的确定企业特定风险调整系数指的是企业相对于同行业企业的特定
风险,影响因素主要有:①企业经营规模;②企业所处经营阶段;③历史经营状

况;④财务风险;⑤企业业务市场的连续性;⑥企业经营业务、产品和地区的分
布;⑦企业内部管理及控制机制;⑧管理人员的经验和资历;⑨对主要客户及供
应商的依赖。综合考虑上述因素,本公司将本次预测中的个别风险报酬率确定为
3.95%。将上述确定的参数代入加权平均资本成本计算公式,计算得出企业现金
流折现模型中所用到的折现率为10.09%。

三、控股股东和实际控制人基本情况

     (一)控股股东及实际控制人基本情况

    1、控制关系

    截至2019年11月25日,公司与控股股东、实际控制人之间控制关系如下:


                                      周云杰


       78%        80%       80%          80%       80%         80%       80%
    上海       二十一     原龙        原龙         原龙    原龙           原龙
    原龙       兄弟       华欣        京阳         京联    京原           兄弟


      42.46%      0.74%     0.0037%      0.0037%     0.0037%    0.0037%     0.0037%                           奥瑞金科技股份有限公司
    2、控股股东基本情况

    公司的控股股东为上海原龙。截至2019年11月25日,公司实际控制人周云杰
先生持有上海原龙78.00%的股权,上海原龙共持有公司股份100,009.5532万股,
其中累计质押              万股(包含其2019年非公开发行可交换公司债券划入质

                                        1-1-69
奥瑞金可转债申请文件                                             募集说明书(封卷稿)


押专户的公司20,645.6524万股股份),占其所持公司股份的                 ,占公司总股
本的         。其基本情况如下:

名称                上海原龙投资控股(集团)有限公司
注册地址            上海市浦东新区杨高南路759号21层04单元
法定代表人          周云杰
成立日期            1999年4月22日
统一社会信用代码    91310000713808632R
注册资本            5,000万元
                    对高新技术产业的投资,实业投资,资产管理(除金融业务),投资
                    咨询(除经纪),机电产品(小汽车除外)的安装和调试,仪器仪表、
                    化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、
主要经营业务
                    易制毒化学品)、建筑材料、家用电器、汽车配件、纺织品、日用百
                    货、文体用品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                    可开展经营活动】

       截至 2019 年 11 月 25 日,上海原龙股权结构如下:
                                                                         单位:万元
序号              股东名称                 认缴出资额               出资额占比
  1               周云杰                           3,900.00                  78.00%
  2                 魏琼                             500.00                  10.00%
  3               赵宇晖                             375.00                   7.50%
  4                 周原                             125.00                   2.50%
  5                 沈陶                             100.00                   2.00%
                合计                               5,000.00                 100.00%

       上海原龙最近一年公司报表财务数据如下(经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审计):
                                                                         单位:万元
                        项目                                  2018年12月31日
资产总计                                                                  489,787.12
负债总额                                                                  316,756.49
所有者权益                                                                173,030.62
                        项目                                     2018年度
营业收入                                                                        24.60
营业利润                                                                     5,776.51
净利润                                                                      11,358.63

       3、实际控制人基本情况

       截至2019年11月25日,公司实际控制人周云杰先生持有上海原龙78.00%的股
权,上海原龙共持有公司股份100,009.5532万股,其中累计质押                       万股
(包含其2019年非公开发行可交换公司债券划入质押专户的公司20,645.6524万
股股份),占公司总股本的           。公司董事长周云杰先生持有上海原龙78.00%


                                      1-1-70
奥瑞金可转债申请文件                                                募集说明书(封卷稿)


的股权。此外,周云杰先生控制的二十一兄弟、原龙华欣、原龙京联、原龙京阳、
原龙京原、原龙兄弟合计持有公司1,792.896万股股份,持股比例为0.76%。周云
杰先生合计控制公司股份的比例为43.22%,为公司实际控制人。

     周云杰先生,中国籍,澳大利亚永久居留权,1961年出生,清华五道口金融

学院EMBA。中国包装联合会第八届理事会副会长,中国包装联合会金属容器委
员会主任,北京市优秀企业家,中国上市公司协会投资者关系管理委员会副主任
委员。曾就职于国家物资部中国物资出版社,2008年8月至今担任公司董事长。

      (二)实际控制人控制的其他企业

     截至本募集说明书签署之日,公司实际控制人周云杰控制的其他企业详见本
募集说明书“第五节同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争情况”之“(二)
公司与实际控制人之间的同业竞争情况”。

      (三)实际控制人持有发行人股份的质押情况

     截至 2019 年 11 月 25 日,公司实际控制人周云杰先生持有上海原龙 78.00%
的股权,上海原龙共持有公司股份 100,009.5532 万股,其中累计质押
万 股 ( 包 含 其 2019 年 非 公 开 发 行 可 交 换 公 司 债 券 划 入 质 押 专 户 的 公 司
20,645.6524 万股股份),占其所持公司股份的                ,占公司总股本的            。

除此外,公司实际控制人周云杰先生无其他股份质押的情况。

     1、上海原龙持有的发行人股权质押情况

     (1)控股股东股权质押的原因、约定的质权实现情况

     截至 2019 年 11 月 25 日,上海原龙所持公司股权质押情况如下表所示:

序                                                本次质押占其所
             质权人            质押股份(股)                        预警线     补仓线
号                                                  持股权比例
     中国民生银行股份有限                                                       预警线
1                                   33,384,000              3.38%    80.00%
       公司总行营业部                                                           *90%
     中国中投证券有限责任
2                                  164,470,08              16.45% 160.00%      140.00%
             公司
3    国都证券股份有限公司          123,000,000             12.30% 170.00%      150.00%

     上海原龙上述股权质押用途主要为业务发展需要、资金周转等资金需求。
                                         1-1-71
奥瑞金可转债申请文件                                            募集说明书(封卷稿)


    2、上海原龙发行可交换公司债券情况
    2016 年 10 月 26 日上海原龙以所持公司 23,800 万股股票为标的非公开发行
可交换公司债券,债券实际发行规模 15 亿元,募集资金用途为扣除发行费用后
全部用于偿还金融机构借款,可交换债券到期日为 2019 年 10 月 26 日。上海原

龙将持有的本公司部分股份 38,671.80 万股登记在“原龙投资—西部证券—16 原
龙 01 担保及信托财产专户”,受托管理人为西部证券股份有限公司。
    上海原龙 2016 年非公开发行可交换公司债券已于 2019 年 9 月 12 日完成回
售并摘牌,并于 2019 年 9 月 17 日将上述 38,671.80 万股本公司股份在中国证券
登记结算有限责任公司办理了解除股份担保及信托登记手续,由担保及信托财产
专户划转至其证券账户中。该次解除担保及信托股份占本公司总股本的 16.42%。
    2019 年 8 月 27 日,上海原龙因非公开发行 2019 年可交换公司债券,将其
持有的公司 18,196.22 万股无限售条件流通股划转至质押专户“上海原龙投资控

股(集团)有限公司可交换私募债质押专户”,用于为本次债券换股和本息偿付
提供担保。
    2019 年 9 月 10 日,按照本次债券募集说明书的约定,在保证本次债券发行
质押担保比率的前提下,上海原龙将质押专户中的 1,244.56 万股股份在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续,该次解除质押股份占其
持有公司股份的 1.24%。
    截至 2019 年 11 月 25 日,上海原龙持有的公司股份中因 2019 年非公开发行
可交换公司债券划入质押专户的质押股份数量为 20,645.6524 万股,占持有公司

股份的 20.64%,占公司总股本的 8.77%,质押期限至出质人办理解除质押的相
关手续后终止。

    3、上海原龙财务情况

    上海原龙的主要偿债能力指标如下表所示:

              财务指标                     2018-12-31               2017-12-31
流动比率(倍)                                           0.66                 1.17
速动比率(倍)                                           0.56                 1.02
资产负债率(合并)                                    64.67%               65.30%
资产负债率(母公司)                                  71.05%               70.52%
               财务指标                    2018年度                  2017年度
应收账款周转率(次)                                    3.21                  3.21
存货周转率(次)                                        6.68                  6.59

                                  1-1-72
奥瑞金可转债申请文件                                         募集说明书(封卷稿)


每股经营活动现金流量(元)                           37.89                 34.60
每股净现金流量(元)                                -10.57                  0.24

   上述财务指标的计算方法如下:
   流动比率=流动资产/流动负债
   速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
   资产负债率=负债总额/资产总额
   应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
   存货周转率=营业成本/存货平均余额
   每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
   每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

    综上,上海原龙的实际财务状况良好,对上述质押融资款项具有清偿能力。

    4、实际控制人维持控制权稳定性的相关措施

    根据股票质押式回购交易协议,上海原龙与质权人对每一笔质押均约定了平
仓线及预警线。公司密切关注公司股价动态,与上海原龙、质权人保持密切沟通,
提前进行风险预警。公司控股股东及实际控制人个人信用状况及资产状况良好,
资产处置、贷款、上市公司分红等资金筹措的渠道通畅,即使出现因系统性风险
导致的公司股价大幅下跌的极端情形,实际控制人补充担保物、偿还现金或提前

回购股份等措施的执行能力较强,可以避免其所持有的上市公司股份被处置。

    控股股东上海原龙及实际控制人周云杰先生出具《承诺函》:

    1、承诺上海原龙将所持奥瑞金股票质押系出于合法的融资需求,不存在将
质押股票所获得的资金用于非法途径之情形;公司通过质押所持奥瑞金股票进行
的融资不存在逾期偿还本息或者其他违约情形、风险事件;

    2、公司将严格按照与资金融出方的约定,以自有、自筹资金按时足额偿付
融资本息,保证不会因逾期偿付本息或者其他违约事项导致本公司所持奥瑞金股
票被质权人行使质押权;如本公司所质押的奥瑞金股票触及预警线或平仓线,上

海原龙及周云杰将积极与资金融出方协商,通过提前赎回、追加保证金或补充担
保物等方式努力避免出现本公司所持奥瑞金股票被行使质押权,避免出现影响奥
瑞金控股股东及实际控制人地位之风险。

    3、若因股票质押融资风险导致上海原龙控股股东地位受到影响的,上海原
龙将采取所有合法措施以维持控股股东的地位保持稳定,周云杰同意以自有、自

                                       1-1-73
奥瑞金可转债申请文件                                  募集说明书(封卷稿)


筹资金向上海原龙提供资金支持,用于偿还上海原龙股票质押融资款项,并将促
使上海原龙采取所有合法措施以维持奥瑞金控股股东、实际控制人地位保持稳
定。

    综上,控股股东及实际控制人已经制定了维持控制权稳定的有效措施,因股

票质押导致的股权变动风险较小,不会对公司控制权的稳定构成重大不利影响。

四、公司的主要业务

       (一)公司的主营业务

    公司是一家集金属制罐、底盖生产、易拉盖制造和新产品研发为一体的大型
专业化金属包装企业。公司主要业务是为各类快消品客户提供综合包装整体解决
方案,涵盖了包装方案策划、包装产品设计与制造、灌装服务、基于智能包装载
体的信息化服务等,主要产品包括三片罐产品和二片罐产品。

    公司服务客户所在领域主要包括饮料类中的功能饮料、茶饮料、啤酒、乳品
饮料、植物蛋白饮料、果蔬汁、咖啡饮品、碳酸饮料等;食品类中的八宝粥、奶
粉、调味品、罐头食品、干果、大米、茶叶、宠物食品等。公司客户主要为我国
食品饮料领域内具有优势市场地位的知名企业,饮料类客户有中国红牛、青岛啤
酒、加多宝、燕京啤酒、旺旺、露露、雪花啤酒、东鹏特饮、健力宝等,食品类
客户有伊利、飞鹤、君乐宝等。

    报告期内,公司持续推进产品差异化策略,通过罐型创新、工艺创新以及版
面设计等服务,为众多中高端品牌量身定做创新方案,形成了一批行业领先的优

质产品、技术成果。公司深入推进智能包装战略,以智能包装为入口,在移动互
联网营销、金融服务、数据服务、企业服务以及其他相关衍生服务领域开展相关
业务,提升公司在金属包装行业的综合竞争力,强化智能包装品牌形象,通过不
断向下游深化智能包装服务对品牌价值的影响,开拓未来收入空间。公司大力发
展包括商品赋码、渠道管理、防伪溯源、互动营销、创意策划等多个模块在内的
圈码平台,力求多维度、全方位地为客户提供从生产线到销售端的一站式服务。
                                1-1-74
奥瑞金可转债申请文件                                   募集说明书(封卷稿)


     (二)公司的主要产品

    公司的主要产品包括三片罐产品和二片罐产品,其中三片罐分为三片饮料罐
和三片食品罐,二片罐仅为饮料罐。公司主要产品及用途如下:

   主要产品                产品用途                     图示                包括用来包装功能饮料、茶饮料、
                乳品饮料、果蔬汁、咖啡饮品等的
  三片饮料罐
                金属易拉罐和用来包装啤酒的 1L、
                          5L 啤酒桶。
                 包括用来包装番茄酱、八宝粥、午
                 餐肉、罐头食品、海产品等食品的
  三片食品罐
                 普通食品罐和用来包装奶粉的干状
                           食品罐。
                包括用来包装啤酒、碳酸饮料、功
                能饮料、植物蛋白饮料、植物饮料、
  二片饮料罐    果醋饮料、果蔬汁饮料、预调鸡尾
                酒、即饮茶饮料、即饮咖啡、调味
                  品、含乳饮料等的金属易拉罐。
    公司三片罐业务拥有 14 家生产制造基地,年产能约 88.92 亿罐,产业遍布
北京、湖北、江苏、广东、天津、河北、山东等多个地区,产品领域涵盖功能饮
料、植物蛋白饮料、乳饮料、即饮茶饮料、即饮咖啡等,是全国范围内产品品类
最广、生产规模最大的食品级金属包装三片罐的经营系统。

    公司二片罐业务拥有 6 家生产制造基地,年产能约 54.84 亿罐,生产线布局

浙江、广东、广西、山东、陕西、湖北等地区,产品领域涵盖啤酒、碳酸饮料、
功能饮料、即饮咖啡、调味品、含乳饮料等。公司自 2011 年投建第一家二片罐
工厂至今维持着快速的发展势头,是在全国范围内品类覆盖最广、罐型型号最全、
生产线最先进化的食品级金属二片罐包装经营系统之一。


                                      1-1-75
奥瑞金可转债申请文件                                           募集说明书(封卷稿)


    公司灌装业务拥有 6 家生产制造基地,年产能约 20.06 亿罐,拥有多条国际
先进的生产流水线和多套检验检测设备,产品领域涵盖碳酸饮料、果汁饮料等。
凭借先进的设备,优质的工艺和研发实力,公司灌装业务显著提升公司一体化的
服务能力。

五、公司所处行业的基本情况

     (一)行业主管部门、行业监管体制及主要法律法规及政策

    1、公司所处行业主管部门及行业监管体制

    根据《上市公司行业分类指引》,公司所处的行业为金属制品业(C33),
具体细分为金属包装行业。

    我国金属包装行业的主管部门是国家发改委,主要负责行业发展规划的研
究、产业政策的制定,指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造

等工作。

    我国包装行业的自律性行业组织为中国包装联合会,主要职责为:落实国家
包装行业方针政策,协助国务院有关部门开展包装行业管理和指导工作;开展全
行业调查研究,提出有关经济发展政策和立法方面的意见和建议;进行行业统计、
发布行业信息;参与质量管理和监督工作;指导、帮助企业改善经营管理;协调
同行业价格争议,维护公平竞争等。中国包装联合会下设22个专门委员会,其中
金属容器委员会负责金属包装行业的管理职能。

    中国包装联合会金属容器委员会成立于1981年,是中国包装联合会直接领导

下的专业委员会,也是中国金属包装行业唯一的全国性行业组织。中国包装联合
会金属容器委员会在国内有400多家会员单位,已经形成了较为完善的金属包装
工业体系,成为中国包装工业的重要门类之一。

    2、主要行业政策及法规

    (1)金属包装行业应遵守的主要行业法规

  发布时间    发布部门     法律法规                     相关内容
 2015 年 10   国家食品药   《食品生   “在中华人民共和国境内,从事食品生产活动,应
月(2017 年   品监督管理   产许可管   当依法取得食品生产许可证”。“食品生产许可实
11 月修订)     总局       理办法》   行一企一证原则,即同一个食品生产者从事食品生


                                       1-1-76
奥瑞金可转债申请文件                                               募集说明书(封卷稿)


                                       产活动,应当取得一个食品生产许可证”。“食品
                                       药品监督管理部门按照食品的风险程度对食品生
                                                   产实施分类许可”。
                            《中华人
2015 年 4 月 全国人民代                在我国从事“用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、
                            民共和国
(2018 年 12 表大会常务                消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备的生产经
                            食品安全
  月修订)     委员会                            营”活动,应当遵守该法。
                              法》
                            《中华人   企业应当优先使用清洁能源,采用资源利用率高、
               全国人民代
                            民共和国   污染物排放最少的工艺、设备以及废弃物综合利用
2015 年 1 月   表大会常务
                            环境保护   技术和污染物无害化处理技术,减少污染物的产
                 委员会
                              法》                         生。
                            《中华人
               全国人民代              产品和包装物的设计,应当考虑其在生命周期中对
                            民共和国
2012 年 7 月   表大会常务              人类健康和环境的影响,优先选择无毒、无害、易
                            清洁生产
                 委员会                      于降解或者便于回收利用的方案。
                            促进法》
                                       以减量化、再利用和资源化为指导原则,明确提出:
                                       “设计产品包装物应当执行产品包装标准,防止过
                            《中华人
2009 年 1 月 全国人民代                度包装造成资源浪费和环境污染”、“从事工艺、
                            民共和国
(2018 年 10 表大会常务                设备、产品及包装物设计,应当按照减少资源消耗
                            循环经济
  月修订)     委员会                  和废物产生的要求,优先选择采用易回收、易拆解、
                            促进法》
                                       易降解、无毒无害或者低毒低害的材料和设计方
                                       案,并应当符合有关国家标准的强制性要求”。

     (2)食品饮料金属包装行业应遵循的主要行业技术标准

 标准类别             标准号                           行业技术标准名称
                  GB/T4122.4-2010                        材料与容器
 包装术语
                  GB/T4122.6-2010                            印刷
                   GB12904-2008                  商品条码零售商品编码与条码表示
                  GB/T14257-2009                商品条码条码符号放置指南
 包装标志
                                        信息技术自动识别与数据采集技术条码符号印制
                  GB/T14258-2003
                                                        质量的检验
运输包装件
                  GB/T17344-1998                     包装容器气密试验方法
基本试验
                  GB/T4768-2008                            防霉包装
                  GB/T7350-1999                            防水包装
 包装技术
                  GB/T4879-2016                            防锈包装
                  GB/T5048-2017                            防潮包装
                  GB/T2520-2017                      冷轧电镀锡钢板及钢带
                  GB/T29603-2013                 镀锡或镀铬薄钢板全开式易开盖
 包装材料
                  GB/T36003-2018                   镀锡或镀铬薄钢板罐头空罐
                   YS/T435-2009                    易拉罐罐体用铝合金带材
                  GB/T9106.1-2009                      铝易开盖铝两片罐
                  GB/T10785-1989                     开顶金属圆罐规格系列
 包装容器         GB/T14251-2017                 罐头食品金属容器通用技术要求
                  GB/T17590-2008                       铝易开盖三片罐
                 GB/T16716.1-2018                  包装与环境第 1 部分:通则
包装容器的        GB/T6981-2003                    硬包装容器透湿度试验方法


                                        1-1-77
奥瑞金可转债申请文件                                               募集说明书(封卷稿)


 实验方法
                    GB/T7311-2008                     包装机械型号编制方法
 包装机械
                    GB/T14404-2011                        剪板机精度

    (3)金属包装行业的主要行业政策

  时间       部门      主要政策法规                          主要内容
                                         “用于包装各类粮油食品、果蔬、饮料、日化产品
          国家发改 《外商投资产业
2017 年 6                                等内容物的金属包装制品(厚度 0-3 毫米以下)的制
          委、商务 指导目录(2017 年
   月                                    造及加工(包括制品的内外壁印涂加工)”属于国家
            部         修订)》
                                                     鼓励的外商投资产业范围。
                                         要求 2016 年-2020 年期间加快包装产业转型升级,
                       《中国包装工业    推进现代包装强国建设进程,充分发挥包装产业对
2016 年 12 中国包装
                          发展规划       稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重要
   月      联合会
                      (2016-2020 年)》   作用,显著提升包装工业对我国小康社会建设的服
                                                       务能力与贡献水平。
                                         到 2020 年,实现以下目标:包装产业年主营业务收
                    《关于加快我国       入达到 2-5 万亿元,形成 15 家以上年产值超过 50
2016 年 12 工信部、
                    包装产业转型发       亿元的企业或集团,上市公司和高新技术企业大幅
   月      商务部
                    展的指导意见》       增加。积极培育包装产业特色突出的新型工业化产
                                         业示范基地,形成一批具有较强影响力的知名品牌。
                                         对直接关系人民群众生活和切身利益的商品,要在
                                         满足保护、保质、标识、装饰等基本功能的前提下,
                      《国务院办公厅
                                         按照减量化、再利用、资源化的原则,从包装层数、
2009 年 1             关于治理商品过
            国务院                       包装用材、包装有效容积、包装成本比重、包装物
   月                 度包装工作的通
                                         的回收利用等方面,对商品包装进行规范,引导企
                          知》
                                         业在包装设计和生产环节中减少资源消耗,降低废
                                                弃物产生,方便包装物回收再利用。
                      《包装行业高新     明确提出规范包装行业高新技术研发资金管理,支
2008 年 7
            财政部    技术研发资金管     持包装行业积极开发新产品和采用新技术,促进循
   月
                        理办法》                环经济和绿色环保包装产业的发展。

      (二)公司所处行业情况

    1、金属包装定义及行业分类

    金属包装是以金属薄板为原材料的薄壁包装容器,是一种传统包装形式,具
有机械性能好、阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、装潢精美、形状
多样等优点,广泛应用于食品、饮料、医药产品、日用产品、仪器仪表、军用物
资等领域,在全球包装产业中一直占有重要地位。随着技术水平、加工工艺不断

改进和提高,金属包装的应用领域日益广泛,呈现出持续稳定增长的态势。

    根据《上市公司行业分类指引》,公司属于“C 制造业”下的“33 金属制
品业”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业属于“C33
金属制品业”中“C333 集装箱及金属包装容器制造”子行业下的“C3333 金属

                                           1-1-78
奥瑞金可转债申请文件                                     募集说明书(封卷稿)


包装容器制造”。公司主营业务所处的细分行业是食品饮料金属包装制造业,如
下图所示:
    2、金属包装行业市场概况

    (1)国际市场概况

    世界包装行业近年来一直持续稳定增长。根据 PiraInternationalLtd 数据统计,
世界包装行业的产值从 2001 年的 3,781 亿美元增长至 2017 年的 8510 亿美元。
根据 WPO 的研究,世界包装行业的发展与世界经济的整体发展以及主要包装原
材料的供需变化密切相关;受到经济增速、原材料价格波动、环保等多方面因素
的影响,世界主要发达国家和地区,如北美、西欧、日本等,近年来包装行业的
发展开始放缓;而亚洲、东欧等发展中地区由于经济持续快速增长、居民生活水

平不断提高,其包装行业的增速则较为明显。金属包装作为人类文明可持续发展
的关键一环,在多次回收之后仍能极大程度上保持其原先材质的性能,从而大大
减少了资源的浪费。同时,由于金属包装具有机械性能好、阻隔性优异、保质期
长、易于实现自动化生产、装潢精美、形状多样等优点,因此被广泛应用于食品
饮料包装、医药品包装、工业品包装等方面,其中用于食品饮料包装的数量最大。

    目前,北美市场仍在全球金属包装市场占据绝大多数份额,且预计短期内不
会有所改变,主要依赖于美国在食品饮料以及制药行业的领先地位。与此同时,
北美金属包装行业的主要公司在愈加激烈的市场环境下,也在寻求新的机遇与发

展,包括同业及上下游企业合并、新材料研发及成本控制等。

    在发展中国家,人均可支配收入的增加使消费者在食品饮料上产生更高的支
出。便捷、保质期长以及不影响食品质量等要求推动了对罐头等食品金属包装的
需求。此外,人们的食品消费习惯已经从传统饮食慢慢转变为西方化饮食习惯,
从而使得包装食品的消费增加,进一步推动了发展中国家对铝罐的需求。

                                  1-1-79
奥瑞金可转债申请文件                                        募集说明书(封卷稿)


    (2)国内市场概况

    经过三十多年的快速发展,中国金属包装业现已形成包括印涂装、制罐、制
盖、制桶等产品的较为完善金属包装工业体系。其主要产品可分为:印涂铁、饮
料罐(包括铝制两片饮料罐、钢制两片饮料罐及马口铁三片饮料罐)、食品罐(普

通食品罐和奶粉罐)、气雾罐(马口铁制成的药用罐、杀虫剂罐、化妆品罐、工
业和家居护理罐等)、化工罐、200 升以上的钢桶和金属盖产品(皇冠罐、旋开
罐、易拉罐等),金属包装产品线丰富,应用领域非常广阔。我国金属包装的最
大应用行业是食品工业,其次是化工产品,化妆品和药品也占一定的比例。

    2000-2010 年,我国饮料行业迅速增长,复合增速高达 20.90%。随着二片罐
生产技术提高,部分饮料为了美观、轻便等因素从三片罐转用二片罐,二片罐需
求量显著提高。2010-2012 年,基于对二片罐行业前景的一致看好,国内外金属
包装企业纷纷加码二片罐市场,带来 2014-2015 年新建产能集中投产,同期,全

国二片罐供需严重失衡,引发激烈竞争,导致二片罐价格下滑;与此同时,受我
国宏观经济放缓等因素影响,软饮料市场也出现下滑迹象,根据国家统计局数据,
2017 年度软饮料产量累计值为 18,051.20 万吨,较 2016 年下降 1.60%。受上述因
素的综合影响,2017 年全国规模以上金属包装企业实现主营业务收入 1,293.01
亿元,同比下滑 8.33%,系近年来首次出现下降。
     图表:2013年以来我国金属包装行业规模以上企业主营业务收入情况(亿元)
   数据来源:中国包装联合会
                                    1-1-80
奥瑞金可转债申请文件                                   募集说明书(封卷稿)


    盈利空间缩窄,推动金属包装行业进行供给侧改革,大中型制罐厂并购整合
加速。公司率先与中粮包装签订战略合作协议,并入股中粮包装;2016 年昇兴
股份通过产业并购基金收购太平洋制罐的 6 大工厂并收购博德科技扩充铝瓶产
能;2017 年中粮包装先后收购纪鸿包装和成都高森包装,并与永安包装联合设

立合资公司,进一步提升二片罐产能并扩充纤体罐产品线。

    金属包装行业已从分散落后的局面发展成拥有一定现代化技术装备、门类比
较齐全的完整工业体系,已经涌现出一批跨地区、规模大、产品新、效益好的金
属包装龙头企业,如奥瑞金、中粮包装、昇兴股份、福贞控股等。由于中美贸易
战的加剧,导致整体行业销售收入及产成品下降,企业间并购加速,行业龙头效
应凸显。未来,金属包装行业发展的挑战与机遇并存。

    2017 年 7 月 18 日国务院印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度
改革实施方案》并随后多次修改《进口废物管理目录》,将进口生活来源废塑料

列入《禁止进口固体废物目录》(自 2018 年起执行),而 2019 年起进口工业来
源废塑料也被列入禁止进口清单内,此两类生活来源和工业来源均包含废 PET
饮料瓶,这意味着我国已开始从 PET 瓶原材料端入手限制 PET 瓶的产量。同时
我国东鹏特饮、脉动、战马等众多饮料品牌的生产厂商也开始积极研发金属罐装
的饮料产品。预计未来随着居民环保意识提升,国家将陆续出台塑料制品的限制
法规与方案,将继续提升金属包装产品需求。

    此外,与发达国家相比,我国罐头消费仍处在较低水平。据统计,美国罐头
人均年消费量为 90kg,西欧为 50kg,日本为 23kg,而我国仅有 1kg。未来随着

消费观念的转变,罐装食品有望成为金属包装新的需求增长点。

    综上所述,虽然短期内国内食品饮料金属包装行业存在一定市场压力,但随
着行业整合的不断深化、环保要求的日益趋严、罐头消费量的自然增长,未来几
年国内食品饮料金属包装行业仍存在可观增长空间。

     (三)行业的竞争状况

    1、行业竞争格局和市场化程度

    与国外金属包装企业相比,我国金属包装企业多处于成长阶段,以中小规模
为主,产业集中度不高,主业突出、规模庞大且拥有自主知识产权和核心竞争力

                                  1-1-81
奥瑞金可转债申请文件                                  募集说明书(封卷稿)


的世界级金属包装集团尚未形成。目前我国金属包装企业数量较多,但在规模、
工艺装备、产品质量、品牌形象和市场份额上真正具有竞争力的企业并不多。企
业间的竞争方式主要通过成本竞争、品牌竞争、服务竞争以及组合竞争等。

    随着我国居民生活水平的提高,国内用户对金属包装的质量和性能的要求也

有所提高,个性化定制需求突出。未来行业的竞争将是全方位的,企业的技术水
平、研发能力、经营规模、经济实力、产品价格等因素决定企业的竞争力。预计
未来市场将不断趋向集中,一些技术研发能力强、产品质量高、经济实力强且具
有品牌优势的企业将占有越来越多的市场份额。

    (1)二片罐市场

    目前二片罐产能主要集中于国内的宝钢包装、中粮包装、奥瑞金以及外资企
业波尔、皇冠等大型企业,市场竞争较为激烈。从二片罐价格看,过去 5 年中二
片罐价格持续走低,主要原因是前期产能投入较大,随着在建产能逐步释放投产

造成国内二片罐产能过剩,行业企业为了消化前期投入提升产能利用率,降低价
格,2017 年二片罐销售价格触底。2018 年以来,二片罐产能过剩的问题有所好
转,但整体市场仍供大于求。

    由于市场竞争激烈,近几年二片罐市场产业整合速度加快,部分中小制罐企
业在竞争日趋激烈、环保政策趋严、原材料成本上涨等因素作用下逐步退出市场。
部分外资企业也通过出售中国地区业务或子公司逐步退出中国市场。中小企业的
退出及行业龙头之间的并购将逐渐减轻行业内的恶性竞争,提升整体盈利能力。

    (2)三片罐市场

    2017 年三片罐市场总产量约为 236 亿罐,主要集中于国内的奥瑞金、嘉美、
昇兴股份、福贞控股、吉源等公司,产量占比约为 72%。总体来看,目前金属包
装行业产能产量主要集中于行业内规模较大的主要几家龙头企业。三片罐市场销
售价格在过去 5 年保持稳定。

    2、行业进入的主要壁垒

    金属包装行业的进入壁垒主要取决于企业的资金技术需求和其服务的下游
行业,具体壁垒体现为:                                 1-1-82
奥瑞金可转债申请文件                                   募集说明书(封卷稿)


    (1)资金壁垒

    我国从事金属包装容器制造业的企业需要自动化程度髙的金属包装高速制
罐、彩印和涂布生产线等,一次性投资需求较大,对于大多数中小生产企业来说,
存在着一定的资金壁垒。

    (2)技术壁垒

    金属包装容器制造是融合印刷、锻造、机械、化工等多学科、多行业的技术
工作,主要体现在:(1)大规模金属包装容器制造过程中,各道工序衔接紧密
且均有质量控制要求。在这种高技术、跨平台的复杂工艺坏境中,只有具备较强
的理论知识及实践经验才能实现人机协调配合,从而保证生产出稳定高质量的产
品;(2)在高速状态下确保金属印张多色套的精准度,同时减少废张率、能耗
和原料耗用,不仅需要引进先进设备,更有赖于现场管理、员工操作和设备调校
的长期实践与摸索。这些“生产技巧和诀窍”的产生存赖于人与机器、人与人的

长期磨合和配合,较难复制,构成后来者进入的技术壁垒。

    (3)市场壁垒

    金属包装容器生产通常与下游客户特殊需求紧密结合在一起。知名食品饮料
企业,出于维护自身品牌价値以及应对激烈市场竞争的需要,对包装容器的要求
较高。因此,下游消费品市场竞争压力部分转移给了包装行业,下游企业与金属
包装企业通常结成较为长期的合作关系,共同应对来自终端消费品市场的压力。
目前,国内主要食品饮料公司均有较为固定的供应商,饮料公司与罐体供应商的
合作关系较为稳固,构成新进入金属包装行业企业的市场壁垒。

    3、行业利润水平的变动趋势及原因

    影响行业利润水平变动的因素主要有:

    (1)供需状况

    目前,金属包装行业的中低端市场供过于求,产能相对过剩。由于中低端金
属包装产品的行业进入门槛相对不高,造成我国从事金属包装制造的中小型企业
数量众多。这类企业生产规模普遍较小,缺乏技术、资本与管理优势,生产设备
相对落后且重复建设,具有较强的地域性特征,主要产品为农副产品深加工的低


                                 1-1-83
奥瑞金可转债申请文件                                     募集说明书(封卷稿)


端食品罐,存在较强的同质化竞争,尽管其整体产能巨大,但并不能得到有效利
用,因此,我国中低端的金属包装领域普遍存在供过于求的市场局面。

    随着近年二片罐市场的盈利性下滑甚至亏损,新建产能规模已明显减少,保
守估算行业产能约在 600 亿罐,实际需求在 410 亿罐左右,供需缺口较大,未来

随着啤酒罐化率的提升以及其他下游产业的增长,二片罐市场有望从目前的低盈
利向合理利润率进行转变。

    另一方面,金属包装行业的高端市场呈现供不应求的情况,产能释放充分。
对高端金属包装产品来讲,由于存在技术、客户、资本、管理等较高的行业壁垒,
因而只有技术与管理水平较高、资本实力雄厚、生产设备先进、生产规模较大的
优势企业才有能力生产,而目前我国金属包装行业内具备这样实力的优势企业数
量较少,相对于高端食品饮料消费需求快速增长的态势,我国从事高端金属包装
产品制造企业的产能能够得到充分释放,产能利用率较高。

    随着我国国民经济仍将保持持续快速增长,城乡居民的收入水平不断提高,
消费升级趋势明显,考虑到我国庞大的人口基数,各类型金属包装产品的总消费
量将持续快速增长,金属包装行业的市场容量将不断扩大。长期来看,我国对高
端金属包装产品的需求增长将快于对中、低端金属包装产品的需求增长。

    (2)原材料价格变动

    金属包装行业主要原材料为马口铁和铝,马口铁又名镀锡铁,是电镀锡薄钢
板的俗称,是三片罐的主要原材料,铝是二片罐的主要原材料。在金属包装行业
中,原材料是最大成本来源。以三片罐为例,原材料占主营业务成本的比例超过

80%。2019 年以来,马口铁与铝锭价格均呈下降态势,马口铁价格从 2018 年的
高点 7,800 元/吨逐渐下滑至当前 6,700 元/吨,相比高点回落约 14.1%;铝锭价格
从 2017 年的高点 16,255 元/吨逐渐下滑至当前 13,346 元/吨,相比高点回落约
17.9%。在当前金属包装行业集中度不断提升的情况下,原材料价格的下跌将会
推动行业盈利能力上升。
                                  1-1-84
奥瑞金可转债申请文件                                       募集说明书(封卷稿)

                   三片罐主要原材料马口铁价格(元/吨)
   资料来源:Wind 资讯
                       二片罐主要原材料铝锭价格(元/吨)
   资料来源:Wind 资讯

     (四)影响行业发展的主要因素

    1、有利因素

    (1)市场空间巨大

    中国经济的持续平稳较快增长与中国广大的消费群体决定了中国金属包装
市场总量巨大。包装消费通常与 GDP 增长呈正相关关系。在我国 GDP 保持平稳                                     1-1-85
奥瑞金可转债申请文件                                    募集说明书(封卷稿)


较快增长的同时,随着经济增长方式逐步由投资和出口拉动转为消费带动,中国
金属包装行业增长潜力将进一步得到释放,提升整个金属包装市场的容量。

    (2)食品、饮料消费市场日益繁荣

    随着城乡居民收入水平的提高、生活观念的转变、生活节奏的加快,消费者

对高品质食品、饮料消费需求日益增长,对食品、饮料的营养价值与功效越发重
视。这一偏好带动了八宝粥、凉茶、含乳饮料以及植物蛋白饮料等食品、饮料消
费市场的繁荣。金属易拉罐为上述食品及饮料的最佳包装材料,市场前景广阔。

    (3)符合环境保护要求

    在国家倡导循环经济、发展绿色 GDP 的政策指引下,随着居民环境保护意
识的不断增强,金属包装业将得到进一步的发展。

    与其他包装形式相比,金属易拉罐是一种能够减少碳排放的环保包装。从易
拉罐生产过程中的能源消耗、运输、降解、回收循环利用等各过程来看,易拉罐

的环保节能性都优于其他包装。生产一瓶 330 毫升的易拉罐,碳排放为 170 克;
生产一瓶 330 毫升的玻璃瓶,碳排放为 360 克;生产一瓶 500 毫升的塑料瓶,碳
排放则为 240 克。就运输过程产生的碳排放而言,在饮料净重相同的情况下,圆
柱状的易拉罐是空间利用率较高的一种包装方式,而其他材质无法经济地制成与
金属易拉罐同强度的圆柱状,装运易拉罐的成本和能耗因此减少。废旧易拉罐可
回收后回炉重熔铸造,轧制成新的铝材或钢材,制造新的易拉罐,其耗能要比开
采新矿后制成易拉罐减少 95%碳排放量。

    目前,我国铝易拉罐的回收率已超过 90%,马口铁罐回收率虽不足三成,但

已高于包装产品整体 20%的回收率。

    (4)先进技术的掌握有利于行业的进一步发展

    我国金属包装容器制造行业的生产技术水平整体上已接近国际水平,尤其是
部分骨干企业的技术装备已处于国际先进水平行列。这主要体现在两个方面:一
是我国制罐骨干企业主体机械装备均从欧洲购入,经过不断的消化、吸收,目前
设备的先进程度基本与世界水平相当;二是中国的现代金属包装容器制造业经过
多年的发展,已经掌握了与国际同步的工艺技术。先进技术的掌握有利于进一步
推动我国金属包装容器制造业的发展。

                                   1-1-86
奥瑞金可转债申请文件                                     募集说明书(封卷稿)


       2、不利因素

       (1)产业集约化程度低

       我国金属包装业存在的主要问题是产业集约化程度低。目前我国金属包装行
业约有 2,000 多家企业,行业规模以上企业(年主营业务收入 2,000 万元及以上

的全部工业法人企业)为 744 家,仅有 110 家公司的年收入为 1 亿元或以上。行
业前十名企业年产值合计占总产值比重不足 30%,前五名的比重不足 20%;从
年耗用马口铁量上看,万吨以上企业不足 60 家,平均每家企业年耗用马口铁量
仅为 1,000 吨。行业内生产企业大多为中小企业,生产规模较小;多数企业依靠
自身积累实现发展,融资渠道有限,企业发展后劲不足;在包装材料专业性和专
用化、装备应用水平及技术能力、产品质量与制造工艺等方面,与国际先进水平
存在差距。

       (2)同质化竞争、创新能力不足

       在金属包装领域,多数企业重视包装制造和投资,但对工艺、技术、管理和
包装设计的自主知识产权投入不足。同时,受下游客户通常不会频繁更换包装的
影响,我国金属包装产品同质化竞争现象较为严重,品种、罐型较为单一,创新
动力不足,精品较少。具体体现在:第一,单位耗材效益低。目前西欧金属包装
平均年单位马口铁耗材创造效益为 3.2 亿元/万吨,而我国该指标为 1.9 亿元/万吨;
第二,国内金属包装企业持有的专利数量与国外金属包装企业相比尚有较大差
距。

        (五)行业技术水平及技术特点

       金属包装具有耐高低温、导热性好的优点,适应了食品冷热加工、高温灭菌
以及灭菌后的快速冷却等加工需要。金属包装容器具有保形性好、结实耐用、不

易破裂等优点,具有较优异的阻隔性、阻气性、防潮性、遮光性、保香性,使用
金属容器包装的食品饮料可具有长达 3 年以上的保质期和更完整的形状。此外,
金属材料印刷图案、商标鲜艳美观,所制得的包装容器引人瞩目、具有较好的装
饰性。
                                   1-1-87
奥瑞金可转债申请文件                                  募集说明书(封卷稿)


       (六)行业的周期性、季节性、区域性特征

    1、周期性特征

    金属包装行业不具有明显的周期性,我国金属包装行业发展主要呈现以下趋
势:

    (1)食品和饮料行业的快速增长拉动对金属包装产品的需求;

    (2)消费者对食品安全的关注使金属包装的应用前景更为广阔;

    (3)节能环保的特点有利于金属包装进一步发展;

    (4)先进技术的掌握推动金属包装行业规模化、跨越式发展。

    2、季节性特征

    金属包装行业受食品及饮料产品对金属容器需求的影响,表现出一定的季节
性特点。特别是在夏季或中秋、春节等传统节日前,食品及饮料厂商会加大采购
力度,因此金属包装销售也相应呈现大幅增长的态势。

    3、区域性特征

    得益于有利的市场环境以及便利的销售渠道等优势,我国金属包装企业主要

位于华东、华南及华北。基本形成了珠三角、长三角和渤海三角三个集中金属包
装产业带。目前,金属包装产业出现东部沿海向华中地区、西南地区转移、南方
发达地区向北方地区拓展的趋势。预计未来中国中、西部的金属包装市场的需求
将出现大幅增长,特别是依赖农业生产及食品加工业的四川及湖北等地的金属包
装市场将保持快速增长。
                                1-1-88
奥瑞金可转债申请文件                                      募集说明书(封卷稿)


     (七)与上下游行业之间的关系
    1、上游行业对金属包装行业的影响

    (1)原材料的影响

    金属是金属包装行业最主要的原材料,上游金属行业的供需状况与价格走势
对金属包装容器制造业具有较大影响。金属包装企业通常每年与主要原材料供货
商签约,并且每季度会重新协商价格。

    目前国内金属包装容器主要采用薄钢板(三片罐)和铝材(二片罐)作为主
要原材料。钢铁产量和价格对薄钢板价格具有直接影响,进而影响金属包装行业。
我国金属容器行业所需的马口铁,过去一直依赖进口,供不应求。近年来,随着
国内宝钢、武钢等国内厂商新建并扩大马口铁产能,马口铁从 2004 年之前供不
应求的状态转入近年来供需基本均衡的状态。

    金属包装产品生产过程中所需的油墨、涂料、密封胶以及其他原材料,均可
以在国内采购,该等材料生产厂家众多,行业竞争充分,产品价格透明度高,主
要大厂的价格差别较小,货源充足,能够充分满足生产需求。

    (2)机械设备的影响

    从包装机械来看,我国金属制罐包装机械发展历史较短,三片罐电阻焊机、
二片罐的冲杯机和拉伸机、二片罐模具等关键设备尚需从国外引进,主要设备制
造商包括德国科尼希&鲍尔(高宝)股份公司、德国 Alfons Haar 数控冲床公司、
瑞士 SOUDRONIC 电阻焊机、STOLLE MACHINERY COMPANY LLC(斯多里
机械有限公司)、Belvac Production Machinery, Inc.等企业。进口设备加工精度高、
自动化程度高,但价格较高,因此对国内制罐企业资金实力要求较高。目前,部

                                   1-1-89
奥瑞金可转债申请文件                                     募集说明书(封卷稿)


分国外包装机械公司,如瑞士 SOUDRONIC 公司已在国内投资建厂;国内也开
始涌现出技术先进、自动化程度高的金属包装机械企业,如江苏华宇印涂设备集
团有限公司、上海瑞源印刷机械有限公司、汕头市新青罐机有限公司等。

    2、下游行业对金属包装行业的影响

    食品饮料行业,尤其是软饮料行业与啤酒行业,是金属包装行业最大的下游
市场。软饮料行业中,金属易拉罐已被各大厂商广泛应用在果蔬汁、碳酸饮料、
含乳饮料和植物蛋白饮料、茶饮料等产品的包装上;而在啤酒行业,金属易拉罐
灌装啤酒已经成为广大消费者方便、快捷地享用啤酒的主要方式。具体情况如下:

    (1)下游软饮料行业

    随着我国居民生活水平提高,消费者愈发重视健康、品质和美学,崇尚低热
量、低糖分、不含添加剂的饮品,我国本土企业精准把握这一趋势,推出茶饮、
蛋白饮料、清淡饮料、鲜榨饮料等适应消费者需求升级,各类饮料产品推陈出新

速度加快。

    饮料市场竞争激烈,新产品生命周期缩短,外形包装成为新卖点。2014-2016
年相继面世的 RIO 鸡尾酒、各类清淡饮料、生榨椰子汁等爆款饮料问世频率加
快,但新品生命周期大幅缩短。饮料企业除了在口味上进行创新外,产品包装外
观愈发成为在终端市场竞争的核心要素。目前市面上已经出现纤体罐(Slim
Can)、小型纤体罐(Sleek Can)、瓶装罐(Bottle Can)、异形罐等产品。从一

线城市销售终端可以观察到,商超内的传统碳酸饮料均已推陈出新(如可口可乐、
芬达、雪碧等),从标准二片罐改为纤体罐,部分饮品更是推出了限量版的铝瓶
包装,如:可口可乐名称罐和季节限定瓶、百威啤酒推出瓶罐、王老吉推出纤体
罐等。

    根据国家统计局数据显示,2016 年我国饮料行业,实现销售收入 6,553.41

亿元,同比增长 7.45%;2017 年实现销售收入 6,363.25 亿元,较上年下降 2.90%。

    从区域来看,华东、华中、华南和华北地区是我国饮料行业的主要市场,分
别占据着 30.89%、18.57%、16.96%、12.29%的市场份额,四个区域合计占全国
饮料行业 78.71%,市场集中度较强。

    (2)下游啤酒行业                                  1-1-90
奥瑞金可转债申请文件                                      募集说明书(封卷稿)


    截至 2018 年,按消费量统计,亚太地区是全球最大的啤酒消费市场,也是
全球啤酒消费量增速最快的地区之一。根据 Global Data Plc 的行业报告数据,
2018 年,亚太地区啤酒消费量占全球啤酒消费量的 37%,亚太地区人口总量为
42 亿,占 2018 年全球人口总量约 57%,预计 2018 年至 2023 年将贡献全球啤酒

消费量增幅的 47%。亚太地区的消费者相对年轻,且购买力日益提高。中国地区
约占全球啤酒消费量的 25%,是亚太地区最大的啤酒消费市场。

    另一方面,根据国家统计局数据,2013 年至 2018 年,中国的城市人口数量
复合年增长率为 2.6%,期内城市人口增加约 1 亿人。城市人口数量增速亦超过
整体人口数量增速,同期复合增长率为 0.5%。日益增长的城市人口是啤酒消费
的重要人群。

    根据中商产业研究院数据,2016 年,我国人均啤酒消费量达 35.77 升/人,
已经略高于世界平均水平 32.59 升/人,但仍低于日本的 47.69 升/人、美国的 74.59
升/人、英国的 75.22 升/人、德国的 107 升/人的啤酒消费量,人均啤酒消费量仍
存上升空间,但更大的机会在于消费结构的变化。

    从地域来看,啤酒市场具备典型的区域性特征,中西部消费力相对较弱。以

2016 年为例,全国人均啤酒消费量约为 33 升/人,仅有北京、山东等 13 个省份
的人均消费量达到全国平均线,且基本分布在东部,其中北京和山东的人均达到
60 升/人以上;而其余省份则均明显低于全国平均水平。

    随着消费者对啤酒品质需求和个性化需求的增强,啤酒平均销售单价不断增

长。同时中国居民消费结构转型、啤酒产品结构转变,以及啤酒优势文化的逐步
推进和深入,啤酒市场消费将由增量向增质转变。中国啤酒的市场规模将稳步增
长。

六、公司在行业中的竞争地位

       (一)公司的竞争地位

    公司自成立以来一直专注于食品饮料金属包装产品的研发、生产和销售,经

过二十余年的持续快速发展,已成长为我国最具竞争力的金属包装企业之一。作
为国内金属包装行业的龙头企业,公司三片罐产品的市场占有率位居行业第一。
公司三片饮料罐客户均为食品饮料行业的知名品牌企业,公司坚持的“共生型生

                                   1-1-91
奥瑞金可转债申请文件                                             募集说明书(封卷稿)


产布局”及“贴近式生产布局”较好的满足了客户需求,产品毛利率在过去三年
中均远高于同行业平均水平。

    公司二片罐产品的市场份额稳居行业前三名。本次收购波尔亚太四家子公司
后,进一步提升公司在二片罐市场的优势地位。

    公司在主要产品(饮料罐、食品罐)的行业领先地位也依托于其技术与产能
的先进性,具体体现在:

  主要产品                       公司在该产品领域的行业地位
               饮料罐行业产值领先企业之一、功能饮料罐市场份额领先企业之一、国内
   饮料罐      唯一具有5L啤酒桶完整技术和生产能力的企业、国内第一家具备将厚度
                       0.15mm的DR材应用于饮料罐规模化生产能力的企业
   食品罐        国内第一家将厚度0.15mm的DR材应用于食品罐规模化生产的企业

    2017 年 10 月 30 日,中国包装联合会发布《关于授予 2016 年度“中国包装
百强企业”及“中国纸包装 50 强企业”、“中国塑料包装 30 强企业”的决定》
(中国包联综字[2017]56 号),奥瑞金位列中国包装百强企业第一位。

     (二)公司的主要竞争对手

    公司主要竞争对手为国内外金属包装产品的生产及服务企业。

    主要竞争对手基本情况如下:

竞争对手名称                      业务情况                            主要客户
               香港联交所主板上市公司,2007 年成立。公司定位
                                                                 加多宝、中国红牛、
               于中高端的消费品客户群,拥有马口铁包装(三片
                                                                 娃哈哈、华润雪花啤
               饮料罐、食品罐、气雾罐、金属盖、钢桶、方圆罐、
                                                                 酒、青岛啤酒、百威、
               印铁等)、铝制包装(两片饮料罐、单片罐)及塑胶
                                                                 可口可乐中国、华润、
  中粮包装     包装三大类包装产品,主要应用于食品、饮料、日
                                                                 美赞臣、安利中国、
               化等消费品包装,深度覆盖茶饮料、碳酸饮料、果
                                                                 宝洁、上海庄臣、深
               蔬饮料、啤酒、乳制品、日化等消费品包装市场,
                                                                 圳彩虹、松下、美的、
               客户遍及众多领域的知名品牌。2018 年营业收入为
                                                                 壳牌等
               659,130.70 万元,净利润为 26,527.20 万元。
               上海交易所主板上市公司,2004 年成立,专业从事
               生产饮料、食品等快速消费品金属包装的龙头企        可口可乐、百事可乐、
               业,产品包括金属二片罐及配套易拉盖和印铁产        百威啤酒、喜力啤酒、
  宝钢包装
               品,为国内快速消费品高端金属包装领域的领导者      青岛啤酒等国内外知
               和行业标准制定者之一。2018 年营业收入为           名饮料品牌客户
               497,740.31 万元,净利润为 4,427.16 万元。
               深圳中小企业板上市公司,1992 年成立,公司主要     雀巢、旺旺、美赞臣、
               生产经营真空镀膜、塑胶彩印复合软包装材料,生      恰恰、蒙牛、伊利、
  永新股份     产和销售自产的新型药品包装材料、精细化工产品      宝洁等快消品行业客
               等高新技术产品,主要用于食品、日化、医药等领      户,以及三九、神威
               域。2018 年营业收入为 233,226.75 万元,净利润为   药业等医药行业客户


                                      1-1-92
奥瑞金可转债申请文件                                                 募集说明书(封卷稿)


                 23,058.41 万元。
                 深圳中小企业板上市公司,1992 年成立,主要业务       惠尔康、露露、银鹭
                 为食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销        集团、养元饮品、达
                 售,主要产品为饮料罐和食品罐,包括三片罐、二        利集团、广药王老吉、
  昇兴股份       片罐、铝瓶产品,为食品、饮料及啤酒行业企业提        青岛啤酒、燕京啤酒、
                 供从研发、设计、晒版、印刷、生产、配送、灌装、      百威啤酒、雪花啤酒、
                 二维码云数据服务的一整套服务。2018 年营业收入       伊利集团、中国旺旺、
                 为 209,830.45 万元,净利润为 4,140.66 万元。        百事可乐等
                 深圳中小企业板上市公司,2002 年成立,为客户提
                                                                     华为、联想、三星、
                 供“一体化产品制造和供应解决方案、创意设计与
                                                                     索尼、雀巢等国内外
                 研发创新解决方案、全球化运营及服务解决方案”。
                                                                     知名品牌企业,并为
  裕同科技       公司在专注消费类电子产品纸质包装的同时,积极
                                                                     仁宝、富士康等知名
                 开展业务多元化,拓展高档烟酒、化妆品及高端奢
                                                                     代工厂商提供产品和
                 侈品等行业包装业务。2018 年营业收入为
                                                                     服务
                 857,824.38 万元,净利润为 97,864.33 万元。
                 深圳中小企业板上市公司,1998 年成立,致力于金
                                                                     阿克苏、立邦、叶氏
                 属包装产品的研发、设计、生产和销售业务。公司
                                                                     化工、中涂化工、艾
  华源控股       主要生产化工罐,同时也在积极介入杂罐、食品罐
                                                                     仕得、PPG 等国际大
                 和金属盖业务。2018 年营业收入为 138,374.99 万元,
                                                                     型化工涂料企业
                 净利润为 5,391.52 万元。
                 纽约交易所主板上市公司,1880 年成立,总部设于
                 科罗拉多州丹佛市,是饮料、食品、个人护理和家
                 用品行业的金属包装供应商。该公司有四个分部:
                                                                     欧洲红牛、可口可乐、
                 金属饮料包装(美洲和亚洲);金属饮料包装(欧
                                                                     百事可乐、百威啤酒、
    波尔         洲)、食品和家用品的金属包装(美洲);航空航
                                                                     喜力啤酒、联合利华
                 天和技术。其主要产品线是铝和钢的饮料容器。波
                                                                     等
                 尔还生产用于饮料、食品、个人护理及家居品,以
                 及钢油漆罐、装饰用不锈钢罐和铝块的不锈钢食品
                 容器和钢与铝气雾剂容器。
                 纽约交易所主板上市公司,1892 年成立于美国宾夕
                 法尼亚州。公司通过分布于全球众多国家/地区的工
                 厂,设计、制造和销售消费品的包装产品,是该行
                 业的全球领导者。该公司的主要产品包括食品、饮        可口可乐、百事可乐、
                 料、家居用品和其他消费品的铝钢罐包装,以及金        嘉士伯啤酒、雀巢、
    皇冠
                 属真空瓶塞和瓶盖。这些产品在美国国内外的工厂        玛氏食品、联合利华
                 制造,并通过公司的销售组织销往软饮料,食品,        等
                 柑橘,酿造,家居用品,个人护理和其他各个行业。
                 该公司的业务依地理划分为美洲,欧洲和亚太地区
                 等三个部门。
                 太平洋制罐有限公司在国内拥有四家公司,分别设        青岛啤酒、加多宝、
太平洋制罐
                 在北京、沈阳、漳州、武汉。专门生产铝质两片易        可口可乐、百事可乐、
(Pacific Can
                 开罐,产品品种包括规格 355ml 罐、330ml 罐、250ml    燕京啤酒、三得利啤
  Co., Ltd.)
                 罐和 500ml 罐。                                     酒、华润雪花啤酒等
资料来源:公司官网、招股说明书、定期报告等。

      (三)公司的核心竞争优势

     1、商业模式创新优势                                           1-1-93
奥瑞金可转债申请文件                                    募集说明书(封卷稿)


    公司在食品饮料行业结构升级、传统制造业向服务业转型、互联网发展及大
数据应用拓展的背景下,在保证主营业务稳健增长的基础上进行商业模式创新,
合理调整业务布局,力求在增厚未来业绩的同时,把握业务转型升级的机会,实
现公司的长期可持续发展。公司已成为可为客户提供一体化、多元化、智能化服

务的综合性服务供应商。

    2、技术研发优势

    技术研发能力是公司生存和发展的基石,公司一直专业从事金属包装的应用
技术、前瞻性技术及整体解决方案的持续研发,并在各主要产品领域均形成了技
术优势。公司拥有国内领先的技术研发中心,并取得了博士后科研工作站资格。

    公司作为北京市高新技术企业,始终重视新技术在公司业务中的应用。根据
公司生产经营的实际情况并结合未来发展战略,公司新增的技术开发、技术服务、
技术检测;自动识别和标识系统、可视化与货物跟踪系统、智能化管理系统等新

技术已逐步实施。

    3、生产布局优势

    公司在国内金属包装行业率先采用“跟进式”生产布局模式。通过“共生型
生产布局”(Implant 模式)和“贴近式生产布局”(Wall to Wall 模式),与核
心客户在空间上紧密依存,结合核心客户的产品特点和品质需求配备具有国际领
先水平的生产设备,形成相互依托的发展模式。同时,也能最大程度地降低产品
和包装运输成本。

    4、客户优势

    公司一直秉承“包装名牌,名牌包装”的经营理念,坚持以优质产品为优质
客户服务。经过二十多年的发展,公司积累了食品饮料行业的一大批优质客户资
源,并与主要核心客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系。公司现结合产品设计、
制罐灌装、智能包装、大数据分析、消费零售、跨领域包装(塑料包装)和体育
娱乐等业务,从传统的中游金属包装生产商逐步向快消品综合服务商转型。

    此次收购标的公司后,公司将获得标的公司的优质客户资源,使客户结构更
加多元化,降低大客户的依赖风险。                                   1-1-94
奥瑞金可转债申请文件                                  募集说明书(封卷稿)


    5、供应链优势

    随着公司业务规模日渐扩大,公司已建立起以马口铁、铝材和盖子为主的原
材料供应链,与国内主要马口铁、铝材和金属制盖供应商均形成了长期、稳定的
合作关系,使公司在采购量、品质和成本方面均有坚实保障,稳定的供应链支撑

着公司的市场竞争力。同时,公司在二片罐及三片罐市场的龙头地位使其对上游
供应商的议价能力和话语权大幅提升。

    6、智能包装业务优势

    公司在业内较早致力于智能包装业务的发展,力求通过包装形式与内容创
新、以二维码为代表的新技术应用以及大数据应用等方面带动包装产品的功能性
拓展,并利用互联网整合多方资源与流量创造价值的能力提升包装产品的应用理
念,带动产业的转型升级。

    通过积极探索和尝试,公司的智能包装业务已取得阶段性成果并将顺应市场

的变化、客户需求而不断发展。

    7、生产线设备优势

    在对生产线配备国际先进的生产设备的同时,公司关注自动化、智能化制造
在生产经营中的运用,并重视劳动力成本的变化和劳动生产率的提高。公司部分
生产线自动化改造试点将逐步向全部生产基地推广。公司湖北咸宁新型包装项目
及配套的灌装项目按照智能化标准建设和管理,自动化、智能化程度达到国际水
平,是公司走向工业现代化生产与管理的标杆。

    8、管理团队优势

    公司核心管理团队、业务骨干均长期从事金属包装行业,具有丰富的行业管
理经验和强烈的敬业精神。公司重视高端人才的吸收和培养,随着公司的发展,
公司积极引入具备专业背景、经验丰富、高度责任感的优秀人才,增添公司管理
团队的新生力量。

七、公司主要业务的具体情况
                                1-1-95
奥瑞金可转债申请文件                                          募集说明书(封卷稿)


     (一)公司营业收入情况

    1、营业收入产品构成情况
                                                                       单位:万元
                            2019 年 1-6 月                      2018 年
       项目                            占营业收入                      占营业收入
                         金额                             金额
                                           比重                          比重
三片罐-饮料罐及服务      258,742.99          62.44%       527,124.76       64.48%
三片罐-食品罐及服务        20,927.83          5.05%         44,157.21        5.40%
二片罐-饮料罐及服务        93,203.53         22.49%       159,619.78       19.52%
金属包装产品及服务
                          372,874.35             89.98%   730,901.76       89.40%
        小计
        灌装                6,146.01              1.48%     13,041.75        1.60%
        其他               35,377.30              8.54%     73,595.32        9.00%
    营业收入合计          414,397.66            100.00%   817,538.83     100.00%
                               2017 年                          2016 年
       项目                               占营业收入                   占营业收入
                         金额                             金额
                                            比重                         比重
三片罐-饮料罐及服务       477,532.84          65.04%      536,675.81       70.63%
三片罐-食品罐及服务        32,798.28            4.47%       27,759.72        3.65%
二片罐-饮料罐及服务       132,470.16          18.04%      120,212.06       15.82%
金属包装产品及服务
                          642,801.28            87.55%    684,647.59      90.10%
        小计
        灌装               10,595.94              1.44%    11,073.84       1.46%
        其他               80,840.37             11.01%    64,143.73       8.44%
    营业收入合计          734,237.59            100.00%   759,865.16     100.00%

    报告期内,公司产品结构较为稳定,以金属包装产品及服务为主。2016 年
度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月公司金属包装产品及服务收入分别为
684,647.59 万元、642,801.28 万元、730,901.76 万元和 372,874.35 万元,占同期
营业收入的比重分别为 90.10%、87.55%、89.40%和 89.98%。分产品来看,公司
作为三片罐龙头企业并依托于中国红牛等优质客户的长期稳定合作,三片罐饮料

罐及相关服务是公司主要营业收入来源,2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019
年 1-6 月其收入分别为 536,675.81 万元、477,532.84 万元、527,124.76 万元和
258,742.99 万元。随着公司二片罐相关业务、三片罐食品罐及服务业务等的多元
化发展,公司对三片罐饮料罐及相关服务的依赖程度呈降低趋势,其占同期营业
收入的比重分别为 70.63%、65.04%、64.48%和 62.44%。

    随着湖北咸宁新型二片罐工厂的业务拓展取得显著成效,公司新增多个国际
品牌客户。目前该项目处于产能爬坡期,产能利用率将逐步释放。随着居民消费


                                       1-1-96
奥瑞金可转债申请文件                                        募集说明书(封卷稿)


需求日趋个性化、多样化和消费升级逐步展开,产品包装需求日趋多样化,公司
将深入推进综合包装整体解决方案一体化服务,从而使客户自身专注于品牌和渠
道的投入,公司作为包装供应商从设计、研发、制罐、灌装、营销策划和配方研
发等方面为客户提供多方位的服务,公司的角色由单纯的制造商逐步升级为客户

的深度配套合作伙伴。

    2、主营业务收入的分区域构成情况
                                                                      单位:万元
                           2019 年 1-6 月                   2018 年
       项目                           占营业收入                      占营业收入
                       金额                          金额
                                          比重                          比重
    华东地区           126,691.37           30.57%   245,665.17            30.05%
    华南地区           102,657.61           24.77%   211,476.48            25.87%
    华中地区             85,656.77          20.67%   152,762.67            18.69%
    华北地区             58,007.90          14.00%   130,740.26            15.99%
    西北地区             19,655.61           4.74%    36,212.95             4.43%
    西南地区              6,287.29           1.52%    17,194.47             2.10%
    东北地区              8,082.41           1.95%    15,746.35             1.93%
    境外地区              7,358.72           1.78%     7,740.48             0.95%
  营业收入合计         414,397.66         100.00%    817,538.83           100.00%
                              2017 年                     2016 年
       项目                           占营业收入                      占营业收入
                       金额                          金额
                                          比重                          比重
    华东地区           212,997.42           29.01%   230,315.38            30.31%
    华南地区           194,419.73           26.48%   187,570.95            24.68%
    华中地区           150,954.00           20.56%   197,577.00            26.00%
    华北地区           121,451.17           16.54%   125,191.58            16.48%
    西北地区             17,863.53           2.43%     1,543.40             0.20%
    西南地区             20,340.04           2.77%     9,678.90             1.27%
    东北地区              8,000.51           1.09%     6,798.29             0.89%
    境外地区              8,211.18           1.12%     1,189.65             0.16%
  营业收入合计         734,237.59         100.00%    759,865.16           100.00%

    公司产品供给范围遍布中国多个省市及地区,同时也在积极扩展海外业务。
公司主要收入仍集中在华东、华南与华中地区,合计分别占公司 2016 年、2017
年、2018 年和 2019 年 1-6 月营业收入的 80.99%、76.05%、74.61%和 76.01%。
此次收购波尔亚太在中国的四个子公司,分别位于北京、湖北、青岛和佛山,有
利于补充公司华中及华北地区的二片罐业务,并使得华南地区的业务得到显著增
强。
                                     1-1-97
奥瑞金可转债申请文件                                   募集说明书(封卷稿)


     (二)公司主要产品及服务的工艺流程或业务流程

    1、饮料罐的工艺流程图
    2、食品罐的工艺流程图
    3、工艺流程中各环节的工艺特点说明

    剪板:按产品规格要求,将大尺寸的彩印铁剪裁成符合工艺要求的小片铁。

    焊接:经剪裁后的小片彩印铁,经过预卷、成圆后利用电阻热把搭接在一起
的马口铁加热成塑性状态,使用马口铁粘接在一起的过程。

    内外补涂:经过焊接的金属罐,焊缝处存在金属暴露,为保护内容物的质量
和罐体外观质量而采取的一种粉末静电喷涂与液体滚涂的补涂工艺。

    缩颈翻边:改变罐口直径以增加罐体强度与美观度的过程为缩颈;对缩颈后

的罐体两端进行向外翻展的操作称为翻边,以为封盖工序做准备。

    封顶/底盖:把盖子与罐体结合到一起的过程,从而达到一端密封的目的。

    检漏:为保证罐体密封性,通过检漏机来剔除密封不合格的产品。
                                1-1-98
奥瑞金可转债申请文件                                     募集说明书(封卷稿)


    全喷:为预防强酸性、强腐蚀性内容物对于罐体内壁的腐蚀以及弥补在前道
工序中对罐体内壁涂膜的损伤,在罐体内壁上进行全喷涂的过程。

    烘干:将喷涂后的空罐通过专用的烘干设备进行烘干固化的过程,以使全喷
涂料固化在罐体内壁上。

    集罐:经全喷固化后的成品罐,通过专用集罐设备进行收集和打包的过程。

    成品、入库:检验合格的产品登记入库的过程。

     (三)公司的主要经营模式

    1、经营模式概述

    公司坚持“与核心客户相互依托”的发展模式,在原有生产业务基础上,在
差异化包装设计、灌装服务、智能包装综合服务等新领域加大对客户的服务力度,
不断维护和稳固核心客户的合作关系,增强客户粘性;同时公司持续完善和拓展
生产布局,提升新客户开发能力。在供应端,公司与国内马口铁、盖子、铝材等
主要供应商结成长期战略合作关系。公司力求打造具有竞争优势的完整的产、供、
销体系,在供应链、生产布局、客户资源等方面公司已建立起强有力的竞争优势。

    公司目前的整体经营模式特点如下:

         采购                       生产                    销售
   集中采购、分散执行         “跟进式”生产布局      直接销售
   与主要供应商建立长期       以销定产                与主要核心客户建立长
   战略合作关系                                       期合作关系

    2、采购模式

    (1)集中采购,分散执行

    公司对原材料采取集中采购、分散执行的采购模式。对于马口铁、铝材、盖

子等主要原材料和辅料,由公司统一进行供应商的选择与评定,并统一与重要的
供应商签订长期协议,公司统一就采购数量、价格条件及调整机制、售后服务等
主要条款与供应商达成年度协议,制定年度采购策略,确定供货渠道,各分子公
司则在年度协议框架范围内根据生产任务具体执行原材料采购。公司采购中心统
一对公司原材料采购进行监督管理,并对采购结果进行分析总结。

    (2)与主要供应商建立长期战略合作关系

                                   1-1-99
奥瑞金可转债申请文件                                     募集说明书(封卷稿)


    随着公司业务规模不断扩大,马口铁、盖子和铝材等主要原材料的采购量也
不断扩大。为保证主要原材料供应,公司与产品质量稳定可靠、价格具有比较优
势、供应能力强的重要供应商签订长期协议,结成战略合作关系,以锁定公司主
要原材料的供应来源。

    3、生产模式

    (1)“跟进式”生产布局

    公司采取“跟进式”生产布局模式,即跟随核心客户的生产布局而建立生产
基地。公司一贯坚持“与核心客户形成相互依托”的发展战略,“跟进式”布局
模式能够更好地贴近客户,提高响应速度,实现技术开发的柔性化,及时了解客
户需求的变化并对生产做出及时调整。作为一种中间产品,金属包装具有单体体
积大、重量轻、价值量小的特点,长途运输十分不经济,而采取“跟进式”布局
能够最大程度地降低运输成本,保证公司产品的成本竞争力。

    公司所采用的“跟进式”生产布局模式可进一步分为“共生型生产布局”
(Implant 模式)和“贴近式生产布局”(Wall- to-Wall 模式)。“共生型生产布
局”,是指在核心客户条件允许的情况下,公司直接租用其场地进行生产,使公
司的生产场地与核心客户的生产场地整体上融为一体,但空间上又保持相对独
立。“贴近式生产布局”是指在核心客户场地有限的情况下,公司在距其生产场
地不远处独立购置或租赁生产场地,在较为经济的运输半径内为核心客户供应产
品。

    公司目前生产布局的具体情况如下:

    生产布局                     主要客户                       跟进方式
    北京怀柔                   中国红牛、露露                   贴近式
    湖北咸宁                   中国红牛、旺旺                   共生型
    广东佛山                   中国红牛、苏萨                   共生型
    江苏宜兴                   中国红牛、怡宝                   共生型
    四川成都                   旺旺、达利园                     贴近式

    (2)以销定产

    公司实行以销定产的生产模式。在与客户建立合作关系后,公司一般在每年
底与客户就下一年的供应量、定价机制、付款方式、产品要求等进行沟通,并签
署下一年的年度合同。对于已建立长期稳定合作关系的主要核心客户,公司还会

                                  1-1-100
奥瑞金可转债申请文件                                                 募集说明书(封卷稿)


与其签订长期协议。在长期协议、年度合同的基础上,客户根据自身需求计划向
公司通报其每批次的具体需求量,公司根据客户的具体需求量和自身产能分布情
况在公司内部分配生产任务,并由客户与公司及各分子公司分别签订具体订单,
公司及各分子公司按照具体订单安排生产。一般情况下,公司产量均与特定客户

的订单相匹配,不会出现产大于销的情况。

    4、销售模式

    (1)直接销售

    公司直接面向客户,采取直接销售的方式,不存在代理或经销的销售模式。

    (2)与主要核心客户为长期合作关系

    公司坚持“与核心客户相互依托”的发展模式。公司主要客户均为我国食品
饮料领域内的知名企业,出于食品安全考虑,其在金属包装供应商的选择上,一
般都十分谨慎,需要经过长时间的考察和严格认证才能选定。为确保金属包装产

品质量的稳定可靠、便于管理和保证供应速度、灵活性,客户一旦选定供应商后
一般情况下不会轻易更换。因此,凭借自身突出的综合竞争力,公司与主要核心
客户均形成了长期稳定的合作关系,并通过签订长期战略合作协议的方式巩固了
与核心客户的合作关系,为公司的长远发展奠定了坚实的客户基础。

     (四)主要产品产销情况

    1、产能利用情况和主要产品的产销情况
    (1)产能利用情况

        项目           2019 年 1-6 月      2018 年度      2017 年度         2016 年度
制罐业务产量(亿罐)            51.63             98.09          92.87             95.60
制罐业务产能(亿罐)            72.83            143.76         143.38            125.92
制罐业务产能利用率            70.89%            68.23%         64.77%            75.92%
灌装业务产量(亿罐)             3.37              4.06           4.32              5.45
灌装业务产能(亿罐)            10.03             20.06          15.32             14.00
  灌装业务产能利用率          33.62%            20.23%         28.20%            38.92%

    (2)主要产品的产销情况

    报告期内,公司主要产品的产销情况如下表所示:

  产品类别名称    2019 年 1-6 月        2018 年度        2017 年度          2016 年度
                                               金属包装产品


                                        1-1-101
奥瑞金可转债申请文件                                                募集说明书(封卷稿)


  产量(亿罐)              51.63             98.09            92.87              95.60
  销量(亿罐)              50.84             99.02            91.26              95.15
    产销率                98.47%           100.95%           98.27%             99.53%
                                                灌装业务
  产量(亿罐)               3.37              4.06             4.32               5.45
  销量(亿罐)               3.24              4.24             4.11               5.33
    产销率                96.14%           104.43%           95.14%             97.80%

    2、主要产品销售收入情况

    报告期内,公司主要产品销售情况如下表所示:
                                                                            单位:万元
                             2019 年 1-6 月                 2018 年
                                                                                同比
       项目                               占营业                   占营业
                          金额                         金额                     增减
                                        收入比重                 收入比重
三片罐-饮料罐及服务      258,742.99         62.44%   527,124.76      64.48%     62.44%
三片罐-食品罐及服务       20,927.83          5.05%    44,157.21       5.40%      5.05%
二片罐-饮料罐及服务       93,203.53         22.49%   159,619.78      19.52%     22.49%
       灌装                 6,146.01         1.48%    13,041.75       1.60%      1.48%
       其他               35,377.30          8.54%    73,595.32       9.00%      8.54%
       项目                     2018 年                     2017 年
                                                                                同比
                                          占营业                   占营业
                          金额                         金额                     增减
                                        收入比重                 收入比重
三片罐-饮料罐及服务      527,124.76         64.48%   477,532.84      65.04%     10.39%
三片罐-食品罐及服务       44,157.21          5.40%    32,798.28       4.47%     34.63%
二片罐-饮料罐及服务      159,619.78         19.52%   132,470.16      18.04%     20.49%
       灌装               13,041.75          1.60%    10,595.94       1.44%     23.08%
       其他               73,595.32          9.00%    80,840.37      11.01%     -8.96%
                                2017 年                     2016 年
                                                                                同比
       项目                               占营业                   占营业
                          金额                         金额                     增减
                                        收入比重                 收入比重
三片罐-饮料罐及服务      477,532.84         65.04%   536,675.81      70.63%    -11.02%
三片罐-食品罐及服务       32,798.28          4.47%    27,759.72       3.65%     18.15%
二片罐-饮料罐及服务      132,470.16         18.04%   120,212.06      15.82%     10.20%
       灌装               10,595.94          1.44%    11,073.84       1.46%     -4.32%
       其他               80,840.37         11.01%    64,143.73       8.44%     26.03%

    3、公司对主要客户的销售情况

    (1)公司对前五名客户的销售情况

    报告期内,公司向前五名客户销售额及其占营业务收入的比例情况如下:

                                                                       占营业务收入
    年份         排名      集团客户名称         销售收入(万元)
                                                                           比例
                  1     第一名                         238,651.62               57.59%
2019 年 1-6 月    2     第二名                          26,749.22                6.45%
                  3     第三名                          10,037.01                2.42%

                                      1-1-102
奥瑞金可转债申请文件                                      募集说明书(封卷稿)


                  4    第四名                  9,401.69               2.27%
                  5    第五名                  7,930.68               1.91%
                           合计              292,770.21              70.65%
                  1    第一名                483,169.34              59.10%
                  2    第二名                 46,836.03               5.73%
                  3    第三名                 24,145.05               2.95%
  2018 年度
                  4    第四名                 16,289.03               1.99%
                  5    第五名                 13,803.40               1.69%
                           合计              584,242.85              71.46%
                  1    第一名                438,170.92              59.68%
                  2    第二名                 43,569.36               5.93%
                  3    第三名                 39,265.77               5.35%
  2017 年度
                  4    第四名                 21,041.82               2.86%
                  5    第五名                 15,973.81               2.18%
                           合计              558,021.69              76.00%
                  1    第一名                497,518.94              65.47%
                  2    第二名                 46,532.92               6.12%
                  3    第三名                 21,106.54               2.78%
  2016 年度
                  4    第四名                 19,266.91               2.54%
                  5    第五名                 15,095.46               1.99%
                           合计              599,520.76              78.90%

    报告期内,公司对中国红牛实现的销售额占比均超过50%。公司董事、监事、
高级管理人员及其关联方或持有公司5%以上股份的股东与上述客户没有关联关
系,也未持有其权益。

       (五)主要原材料、能源供应情况

    1、主要原材料供应

    公司产品主要原材料为马口铁、铝材、金属盖等原材料和辅材,公司原材料
供应方式主要为对外采购。公司与原材料供应商建立了长期稳定的合作关系,具
有规模采购优势,能够与上游供应商达成战略采购协议,获得相对优惠的采购价
格。

    2、能源供应

    公司生产经营所需的主要能源为电力、燃气和少量的水,占生产成本的比重
相对较小。报告期内,公司及各分子公司所处地区的能源供应较为充足,未对生
产造成过不利影响。

    3、公司向前五名供应商的采购情况


                                  1-1-103
奥瑞金可转债申请文件                                            募集说明书(封卷稿)


     报告期内,公司向前五名供应商的采购情况如下:

                                                     采购金额        占采购总额的
   年份       排名            供应商名称
                                                     (万元)            比例
               1     第一名                              32,411.56         13.66%
               2     第二名                              27,011.24         11.38%
2019 年 1-6    3     第三名                              24,375.78         10.27%
    月         4     第四名                              22,696.50           9.57%
               5     第五名                              22,587.31           9.52%
                              合计                     129,082.38          54.40%
               1     第一名                              91,289.99         18.92%
               2     第二名                              45,360.77           9.40%
               3     第三名                              37,445.03           7.76%
2018 年度
               4     第四名                              35,968.52           7.45%
               5     第五名                              31,720.62           6.57%
                              合计                     241,784.93          50.10%
               1     第一名                              96,059.26         21.30%
               2     第二名                              38,974.73           8.64%
               3     第三名                              38,541.49           8.54%
2017 年度
               4     第四名                              36,180.07           8.03%
               5     第五名                              35,338.24           7.83%
                              合计                     245,093.79          54.34%
               1     第一名                              85,593.02         21.92%
               2     第二名                              36,270.36           9.29%
               3     第三名                              34,483.27           8.83%
2016 年度
               4     第四名                              33,487.52           8.58%
               5     第五名                              32,865.68           8.42%
                              合计                     222,699.86          57.04%

     报告期内,公司不存在向单个供应商采购比例超过总采购额 50%的情况。公
司董事、监事、高级管理人员及其关联方或持股公司 5%以上股份的股东与上述
供应商没有关联关系,也未持有其权益。

八、主要固定资产和无形资产

      (一)主要固定资产

     1、固定资产情况

     公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、计算机及电子设
备和办公设备。截至2019年6月30日,公司固定资产整体情况如下:
                                                                        单位:万元
      项目                原值         累计折旧      减值准备          账面价值
    房屋建筑物            207,365.42     39,239.92               -       168,125.50


                                       1-1-104
奥瑞金可转债申请文件                                                   募集说明书(封卷稿)


       项目               原值            累计折旧            减值准备        账面价值
     机器设备             345,198.76         94,271.78            7,093.78      243,833.21
     运输工具              10,801.98          7,770.70                1.80        3,029.47
 计算机及电子设备          14,436.68          9,122.61               47.28        5,266.80
     办公设备               7,732.54          5,886.34                   -        1,846.19
       合计               585,535.38        156,291.35            7,142.86      422,101.18

      2、自有土地、房产情况

      截至本募集说明书签署之日,公司拥有的土地使用权和房产情况如下:

                                            权利                宗地面积   建筑面积 他项
序号 权利人    证书编号        权利类型              用途
                                            性质              (平方米) (平方米) 权利
             川(2018)新都
                                                    工业用
 1    奥瑞金 区不动产权第                                                      18.97 抵押
                                                    地/门卫
               0039481 号
             川(2018)新都
                                                    工业用
 2    奥瑞金 区不动产权第                                                    2,461.01 抵押
                                                    地/办公
               0039482 号
             川(2018)新都
                                                    工业用
 3    奥瑞金 区不动产权第 国有建设用                                         6,733.71 抵押
                                                    地/厂房
               0039483 号   地使用权/房     出让/
                                                          35,944.08
             川(2018)新都 屋(构筑物)    其他 工业用
 4    奥瑞金 区不动产权第     所有权              地/锅炉                     244.24 抵押
               0039484 号                            房
             川(2018)新都
                                                    工业用
 5    奥瑞金 区不动产权第                                                      45.47 抵押
                                                    地/门卫
               0039485 号
             川(2018)新都
                                                    工业用
 6    奥瑞金 区不动产权第                                                    9,392.77 抵押
                                                    地/厂房
               0039486 号
             京(2019)怀不
 7    奥瑞金    动产权第                                                      163.98 无
                            国有建设用      出让/
               0000843 号                         住宅/住
                            地使用权/房     商品          15,929.84
             京(2019)怀不                         宅
                              屋所有权        房
 8    奥瑞金    动产权第                                                      232.71 无
               0000845 号
             京(2017)怀不
 9    奥瑞金    动产权第                                                      115.25 无
               0016005 号
             京(2017)怀不
 10   奥瑞金    动产权第                                                       88.95 无
                                            出让/
               0016013 号   国有建设用
                                            公共
             京(2017)怀不 地使用权/房              住宅      25,507.05
                                            租赁
 11   奥瑞金    动产权第      屋所有权                                         88.92 无
                                            住房
               0016014 号
             京(2017)怀不
 12   奥瑞金    动产权第                                                       90.72 无
               0016015 号
 13   奥瑞金 京(2017)怀不                                                   115.34 无


                                       1-1-105
奥瑞金可转债申请文件                                             募集说明书(封卷稿)


                                           权利            宗地面积   建筑面积 他项
序号 权利人      证书编号       权利类型          用途
                                           性质          (平方米) (平方米) 权利
                  动产权第
                 0016020 号
               京(2017)怀不
 14   奥瑞金      动产权第                                               89.21 无
                 0016021 号
               京(2017)怀不
 15   奥瑞金      动产权第                                               89.17 无
                 0016022 号
               京(2017)怀不
 16   奥瑞金      动产权第                                               90.72 无
                 0016023 号
               京(2017)怀不
 17   奥瑞金      动产权第                                              115.34 无
                 0016028 号
               京(2017)怀不
 18   奥瑞金      动产权第                                               89.21 无
                 0016032 号
               京(2017)怀不
 19   奥瑞金      动产权第                                               89.17 无
                 0016033 号
               京(2017)怀不
 20   奥瑞金      动产权第                                               90.72 无
                 0016034 号
               京(2017)怀不
 21   奥瑞金      动产权第                                              115.34 无
                 0016039 号
               京(2017)怀不
 22   奥瑞金      动产权第                                               89.21 无
                 0016040 号
               京(2017)怀不
 23   奥瑞金      动产权第                                               89.17 无
                 0016041 号
               京(2017)怀不
 24   奥瑞金      动产权第                                               90.72 无
                 0016042 号
               京(2017)怀不
 25   奥瑞金      动产权第                                              115.34 无
                 0016047 号
               京(2017)怀不
 26   奥瑞金      动产权第                                               89.21 无
                 0016048 号
               京(2017)怀不
 27   奥瑞金      动产权第                                               89.17 无
                 0016049 号
               京(2017)怀不
 28   奥瑞金      动产权第                                               90.72 无
                 0016050 号
 29   奥瑞金   京(2017)怀不                                           115.34 无

                                       1-1-106
奥瑞金可转债申请文件                                             募集说明书(封卷稿)


                                           权利            宗地面积   建筑面积 他项
序号 权利人      证书编号       权利类型          用途
                                           性质          (平方米) (平方米) 权利
                  动产权第
                 0016055 号
               京(2017)怀不
 30   奥瑞金      动产权第                                               89.21 无
                 0016056 号
               京(2017)怀不
 31   奥瑞金      动产权第                                               89.17 无
                 0016057 号
               京(2017)怀不
 32   奥瑞金      动产权第                                               90.72 无
                 0016058 号
               京(2017)怀不
 33   奥瑞金      动产权第                                              115.34 无
                 0016061 号
               京(2017)怀不
 34   奥瑞金      动产权第                                               89.21 无
                 0016062 号
               京(2017)怀不
 35   奥瑞金      动产权第                                               89.17 无
                 0016063 号
               京(2017)怀不
 36   奥瑞金      动产权第                                               90.72 无
                 0016064 号
               京(2017)怀不
 37   奥瑞金      动产权第                                              115.34 无
                 0016069 号
               京(2017)怀不
 38   奥瑞金      动产权第                                               89.21 无
                 0016070 号
               京(2017)怀不
 39   奥瑞金      动产权第                                               89.17 无
                 0016071 号
               京(2017)怀不
 40   奥瑞金      动产权第                                               90.72 无
                 0016072 号
               京(2017)怀不
 41   奥瑞金      动产权第                                              115.34 无
                 0016077 号
               京(2017)怀不
 42   奥瑞金      动产权第                                               89.21 无
                 0016078 号
               京(2017)怀不
 43   奥瑞金      动产权第                                               89.17 无
                 0016079 号
               京(2017)怀不
 44   奥瑞金      动产权第                                               90.72 无
                 0016080 号
 45   奥瑞金   京(2017)怀不                                           115.34 无

                                       1-1-107
奥瑞金可转债申请文件                                             募集说明书(封卷稿)


                                           权利            宗地面积   建筑面积 他项
序号 权利人      证书编号       权利类型          用途
                                           性质          (平方米) (平方米) 权利
                  动产权第
                 0016085 号
               京(2017)怀不
 46   奥瑞金      动产权第                                               89.21 无
                 0016086 号
               京(2017)怀不
 47   奥瑞金      动产权第                                               89.17 无
                 0016087 号
               京(2017)怀不
 48   奥瑞金      动产权第                                               90.72 无
                 0016088 号
               京(2017)怀不
 49   奥瑞金      动产权第                                              115.34 无
                 0016093 号
               京(2017)怀不
 50   奥瑞金      动产权第                                               89.21 无
                 0016094 号
               京(2017)怀不
 51   奥瑞金      动产权第                                               89.17 无
                 0016095 号
               京(2017)怀不
 52   奥瑞金      动产权第                                               90.72 无
                 0016096 号
               京(2017)怀不
 53   奥瑞金      动产权第                                              115.34 无
                 0016103 号
               京(2017)怀不
 54   奥瑞金      动产权第                                               89.21 无
                 0016104 号
               京(2017)怀不
 55   奥瑞金      动产权第                                               89.17 无
                 0016106 号
               京(2017)怀不
 56   奥瑞金      动产权第                                               90.72 无
                 0016107 号
               京(2017)怀不
 57   奥瑞金      动产权第                                              115.34 无
                 0016112 号
               京(2017)怀不
 58   奥瑞金      动产权第                                               89.21 无
                 0016113 号
               京(2017)怀不
 59   奥瑞金      动产权第                                               89.17 无
                 0016114 号
               京(2017)怀不
 60   奥瑞金      动产权第                                               90.72 无
                 0016115 号
 61   奥瑞金   京(2017)怀不                                           115.34 无

                                       1-1-108
奥瑞金可转债申请文件                                             募集说明书(封卷稿)


                                           权利            宗地面积   建筑面积 他项
序号 权利人      证书编号       权利类型          用途
                                           性质          (平方米) (平方米) 权利
                  动产权第
                 0016120 号
               京(2017)怀不
 62   奥瑞金      动产权第                                               89.21 无
                 0016121 号
               京(2017)怀不
 63   奥瑞金      动产权第                                               89.17 无
                 0016122 号
               京(2017)怀不
 64   奥瑞金      动产权第                                               90.72 无
                 0016123 号
               京(2017)怀不
 65   奥瑞金      动产权第                                              115.34 无
                 0016128 号
               京(2017)怀不
 66   奥瑞金      动产权第                                               89.21 无
                 0016129 号
               京(2017)怀不
 67   奥瑞金      动产权第                                               89.17 无
                 0016130 号
               京(2017)怀不
 68   奥瑞金      动产权第                                               90.72 无
                 0016131 号
               京(2017)怀不
 69   奥瑞金      动产权第                                               89.95 无
                 0016136 号
               京(2017)怀不
 70   奥瑞金      动产权第                                               89.86 无
                 0016137 号
               京(2017)怀不
 71   奥瑞金      动产权第                                               90.72 无
                 0016016 号
               京(2017)怀不
 72   奥瑞金      动产权第                                               88.92 无
                 0016017 号
               京(2017)怀不
 73   奥瑞金      动产权第                                               88.95 无
                 0016018 号
               京(2017)怀不
 74   奥瑞金      动产权第                                              115.25 无
                 0016019 号
               京(2017)怀不
 75   奥瑞金      动产权第                                               90.72 无
                 0016024 号
               京(2017)怀不
 76   奥瑞金      动产权第                                               89.17 无
                 0016025 号
 77   奥瑞金   京(2017)怀不                                            89.21 无

                                       1-1-109
奥瑞金可转债申请文件                                             募集说明书(封卷稿)


                                           权利            宗地面积   建筑面积 他项
序号 权利人      证书编号       权利类型          用途
                                           性质          (平方米) (平方米) 权利
                  动产权第
                 0016026 号
               京(2017)怀不
 78   奥瑞金      动产权第                                              115.34 无
                 0016027 号
               京(2017)怀不
 79   奥瑞金      动产权第                                               90.72 无
                 0016035 号
               京(2017)怀不
 80   奥瑞金      动产权第                                               89.17 无
                 0016036 号
               京(2017)怀不
 81   奥瑞金      动产权第                                               89.21 无
                 0016037 号
               京(2017)怀不
 82   奥瑞金      动产权第                                              115.34 无
                 0016038 号
               京(2017)怀不
 83   奥瑞金      动产权第                                               90.72 无
                 0016043 号
               京(2017)怀不
 84   奥瑞金      动产权第                                               89.17 无
                 0016044 号
               京(2017)怀不
 85   奥瑞金      动产权第                                               89.21 无
                 0016045 号
               京(2017)怀不
 86   奥瑞金      动产权第                                              115.34 无
                 0016046 号
               京(2017)怀不
 87   奥瑞金      动产权第                                               90.72 无
                 0016051 号
               京(2017)怀不
 88   奥瑞金      动产权第                                               89.17 无
                 0016052 号
               京(2017)怀不
 89   奥瑞金      动产权第                                               89.21 无
                 0016053 号
               京(2017)怀不
 90   奥瑞金      动产权第                                              115.34 无
                 0016054 号
               京(2017)怀不
 91   奥瑞金      动产权第                                               90.72 无
                 0016059 号
               京(2017)怀不
 92   奥瑞金      动产权第                                               89.17 无
                 0016060 号
 93   奥瑞金   京(2017)怀不                                            89.21 无

                                       1-1-110
奥瑞金可转债申请文件                                             募集说明书(封卷稿)


                                           权利            宗地面积   建筑面积 他项
序号 权利人      证书编号       权利类型          用途
                                           性质          (平方米) (平方米) 权利
                  动产权第
                 0016097 号
               京(2017)怀不
 94   奥瑞金      动产权第                                              115.34 无
                 0016098 号
               京(2017)怀不
 95   奥瑞金      动产权第                                               90.72 无
                 0016065 号
               京(2017)怀不
 96   奥瑞金      动产权第                                               89.17 无
                 0016066 号
               京(2017)怀不
 97   奥瑞金      动产权第                                               89.21 无
                 0016067 号
               京(2017)怀不
 98   奥瑞金      动产权第                                              115.34 无
                 0016068 号
               京(2017)怀不
 99   奥瑞金      动产权第                                               90.72 无
                 0016073 号
               京(2017)怀不
100 奥瑞金        动产权第                                               89.17 无
                 0016074 号
               京(2017)怀不
101 奥瑞金        动产权第                                               89.21 无
                 0016075 号
               京(2017)怀不
102 奥瑞金        动产权第                                              115.34 无
                 0016076 号
               京(2017)怀不
103 奥瑞金        动产权第                                               90.72 无
                 0016081 号
               京(2017)怀不
104 奥瑞金        动产权第                                               89.17 无
                 0016082 号
               京(2017)怀不
105 奥瑞金        动产权第                                               89.21 无
                 0016083 号
               京(2017)怀不
106 奥瑞金        动产权第                                              115.34 无
                 0016084 号
               京(2017)怀不
107 奥瑞金        动产权第                                               90.72 无
                 0016089 号
               京(2017)怀不
108 奥瑞金        动产权第                                               89.17 无
                 0016090 号
109 奥瑞金     京(2017)怀不                                            89.21 无

                                       1-1-111
奥瑞金可转债申请文件                                            募集说明书(封卷稿)


                                          权利            宗地面积   建筑面积 他项
序号 权利人     证书编号       权利类型          用途
                                          性质          (平方米) (平方米) 权利
                 动产权第
                0016091 号
              京(2017)怀不
110 奥瑞金       动产权第                                              115.34 无
                0016092 号
              京(2017)怀不
111 奥瑞金       动产权第                                               90.72 无
                0016099 号
              京(2017)怀不
112 奥瑞金       动产权第                                               89.17 无
                0016100 号
              京(2017)怀不
113 奥瑞金       动产权第                                               89.21 无
                0016101 号
              京(2017)怀不
114 奥瑞金       动产权第                                              115.34 无
                0016102 号
              京(2017)怀不
115 奥瑞金       动产权第                                               90.72 无
                0016108 号
              京(2017)怀不
116 奥瑞金       动产权第                                               89.17 无
                0016109 号
              京(2017)怀不
117 奥瑞金       动产权第                                               89.21 无
                0016110 号
              京(2017)怀不
118 奥瑞金       动产权第                                              115.34 无
                0016111 号
              京(2017)怀不
119 奥瑞金       动产权第                                               90.72 无
                0016116 号
              京(2017)怀不
120 奥瑞金       动产权第                                               89.17 无
                0016117 号
              京(2017)怀不
121 奥瑞金       动产权第                                               89.21 无
                0016118 号
              京(2017)怀不
122 奥瑞金       动产权第                                              115.34 无
                0016119 号
              京(2017)怀不
123 奥瑞金       动产权第                                               90.72 无
                0016124 号
              京(2017)怀不
124 奥瑞金       动产权第                                               89.17 无
                0016125 号
125 奥瑞金    京(2017)怀不                                            89.21 无

                                      1-1-112
奥瑞金可转债申请文件                                              募集说明书(封卷稿)


                                           权利             宗地面积   建筑面积 他项
序号 权利人      证书编号     权利类型             用途
                                           性质           (平方米) (平方米) 权利
                  动产权第
                 0016126 号
               京(2017)怀不
126 奥瑞金        动产权第                                               115.34 无
                 0016127 号
               京(2017)怀不
127 奥瑞金        动产权第                                                90.72 无
                 0016132 号
               京(2017)怀不
128 奥瑞金        动产权第                                                89.17 无
                 0016133 号
               京(2017)怀不
129 奥瑞金        动产权第                                                89.21 无
                 0016134 号
               京(2017)怀不
130 奥瑞金        动产权第                                               115.34 无
                 0016135 号
               京(2017)怀不
131 奥瑞金        动产权第                                                89.86 无
                 0016138 号
               京(2017)怀不
132 奥瑞金        动产权第                                                89.95 无
                 0016105 号
               鄂(2017)咸宁
      湖北包                  国有建设用          工业用
133            市不动产权第                出让          295,316.90          — 无
        装                    地使用权              地
                 0003526 号
               鄂(2017)咸宁
      湖北包
134            市不动产权第                                               26.46 无
        装
                 0004826 号
               鄂(2017)咸宁
      湖北包
135            市不动产权第                                            93,610.78 无
        装
                 0004827 号
               鄂(2017)咸宁
      湖北包
136            市不动产权第                                              232.70 无
        装
                 0004828 号
               鄂(2017)咸宁 国有建设用
      湖北包                               出让/
137            市不动产权第 地使用权/房          工业用                  914.46 无
        装                                 自建          295,316.90
                 0004829 号 屋(构筑物)         地/工业
                                             房
               鄂(2017)咸宁   所有权
      湖北包
138            市不动产权第                                              100.86 无
        装
                 0004830 号
               鄂(2017)咸宁
      湖北包
139            市不动产权第                                               48.42 无
        装
                 0004831 号
               鄂(2017)咸宁
      湖北包
140            市不动产权第                                              852.18 无
        装
                 0004832 号
141 湖北包     鄂(2017)咸宁                                            928.14 无

                                     1-1-113
奥瑞金可转债申请文件                                                    募集说明书(封卷稿)


                                             权利                宗地面积   建筑面积 他项
序号 权利人      证书编号       权利类型              用途
                                             性质              (平方米) (平方米) 权利
        装     市不动产权第
                 0004833 号
               鄂(2017)咸宁
      湖北包
142            市不动产权第                                                    687.66 无
        装
                 0004834 号
               鄂(2017)咸宁
      湖北包
143            市不动产权第                                                   3,484.44 无
        装
                 0004835 号
               鄂(2017)咸宁
      湖北包
144            市不动产权第                                                  50,752.67 无
        装
                 0004836 号
               鄂(2017)咸宁
      湖北包
145            市不动产权第                                                     39.18 无
        装
                 0004837 号
               鄂(2017)咸宁
      湖北包
146            市不动产权第                                                   2,920.44 无
        装
                 0004838 号
               鄂(2017)咸宁
      湖北包
147            市不动产权第                                                   2,728.86 无
        装
                 0004839 号
               鄂(2017)咸宁
      湖北包
148            市不动产权第                                                   1,505.34 无
        装
                 0004840 号
                              国有建设用
               鲁(2018)平度                出让/
      山东奥                  地使用权/房          工业用
149            市不动产权第 0                自建          72,182.00         37,325.10 无
      瑞金                    屋(构筑物)         地/车间
                 016263 号                     房
                                所有权
               鲁(2017)平度
      山东奥                  国有建设用             工业用
150            市不动产权第 0                出让              20,295.00           — 无
      瑞金                      地使用权               地
                 002806 号
               粤(2018)肇庆                出让/
    广东奥                                           工业用
151            大旺不动产权                  自建                              182.85 抵押
    瑞金                                             地/其他
               第 0004609 号                   房
               粤(2018)肇庆                出让/
      广东奥                                         工业用
152            大旺不动产权                  自建                              821.60 抵押
      瑞金                                           地/工业
               第 0004610 号                   房
153 广东奥     粤(2018)肇庆                出让/   工业用                     88.43 抵押
    瑞金       大旺不动产权                  商品    地/其他
                              国有建设用
               第 0004611 号                   房
                              地使用权/房                      110,249.63
               粤(2018)肇庆                出让/
    广东奥                      屋所有权             工业用
154            大旺不动产权                  自建                               70.55 抵押
    瑞金                                             地/其他
               第 0004612 号                   房
               粤(2018)肇庆                出让/
      广东奥                                         工业用
155            大旺不动产权                  自建                            20,785.90 抵押
      瑞金                                           地/工业
               第 0004613 号                   房
               粤(2018)肇庆                出让/
      广东奥                                         工业用
156            大旺不动产权                  自建                               97.69 抵押
      瑞金                                           地/仓储
               第 0004614 号                   房

                                       1-1-114
奥瑞金可转债申请文件                                                     募集说明书(封卷稿)


                                             权利                宗地面积   建筑面积 他项
序号 权利人      证书编号       权利类型              用途
                                             性质              (平方米) (平方米) 权利
             粤(2018)肇庆                  出让/
      广东奥                                         工业工
157          大旺不动产权                    自建                                  482.84 抵押
      瑞金                                           地/仓储
             第 0004615 号                     房
             粤(2018)肇庆                  出让/
      广东奥                                         工业用
158          大旺不动产权                    自建                                4,510.27 抵押
      瑞金                                           地/办公
             第 0004616 号                     房
             粤(2018)肇庆                  出让/
      广东奥                                         工业用
159          大旺不动产权                    自建                                   29.67 抵押
      瑞金                                           地/其他
             第 0004617 号                     房
             粤(2018)肇庆                  出让/
      广东奥                                         工业用
160          大旺不动产权                    自建                                  214.26 抵押
      瑞金                                           地/其他
             第 0002477 号                     房
             粤(2018)肇庆                  出让/
      广东奥                                         工业用
161          大旺不动产权                    商品                               25,666.86 抵押
      瑞金                                           地/工业
             第 0002478 号                     房
             粤(2018)肇庆                  出让/
      广东奥                                         工业用
162          大旺不动产权                    自建                               13,110.00 抵押
      瑞金                                           地/其他
             第 0002479 号                     房
             陕(2018)宝鸡
      陕西奥                国有建设用               工业用
163          市不动产权第 0                  出让               76,637.80              — 无
      瑞金                  地使用权                   地
               070572 号

      3、租赁房产情况

      截至本募集说明书签署之日,公司及其分公司、境内控股子公司租赁使用的

房产情况如下:

序                                                      面积
      承租方     出租方           房屋坐落                       用途             租赁期限
号                                                    (平方米)
               北京华彬国   北京市朝阳区永安东里                              自 2019 年 5 月 8
 1    奥瑞金   际大厦有限   8 号华彬大厦办公楼 15              1,982   办公   日至 2020 年 6 月
                 公司       层 01A-2-1、01B、03-15                                   30 日
               北京华彬国                                                     自 2019 年 7 月 1
                            北京市朝阳区永安东里
 2    奥瑞金   际大厦有限                                2,037.38 办公        日至 2020 年 6 月
                            8 号华彬中心 601-615
                 公司                                                                30 日
               北京思诺淇   北京市怀柔区雁栖经济                              自 2015 年 5 月 13
 3    奥瑞金   工贸有限公   开发区雁栖路 33 号院 B      30 个车位      车库   日至 2045 年 5 月
                   司           区地下停车位                                         12 日
               北京思诺淇   北京市怀柔区雁栖经济                               自 2016 年 12 月
 4    奥瑞金   工贸有限公   开发区雁栖路 33 号院 B      22 个车位      车库   10 日至 2046 年 12
                   司           区地下停车位                                       月9日
      奥瑞金   广东红牛维                                                     自 2019 年 1 月 1
                            广东省佛山市三水区西
 5    佛山分   他命饮料有                                9,543.25 厂房        日至 2019 年 12 月
                              南街道红牛路 81 号
      公司       限公司                                                              31 日
               河北博谊金
                            河北博谊金属压力容器                            自 2018 年 3 月 1
      河北奥   属压力容器
 6                          制造有限公司 1#车间西               860    库房 日至 2021 年 3 月
      瑞金     制造有限公
                                边空地及车间                                      1日
                   司

                                        1-1-115
奥瑞金可转债申请文件                                             募集说明书(封卷稿)


                         河北博谊金属压力容器
              河北博谊金
                         制造有限公司 2#整体厂                       自 2016 年 11 月
     河北奥   属压力容器                                     厂房、
 7                       房一座、办公楼一楼西          6,800        10 日至 2021 年 11
     瑞金     制造有限公                                     库房
                         侧、二楼西侧三间及四楼                          月 10 日
                  司
                           整层、厂房西侧空地
              张家口腾驰                                            自 2019 年 5 月 1
     河北奥              察北管理区沙沟镇七间
 8            物流有限公                               3,000 库房 日至 2019 年 10 月
     瑞金                        窖村库房
                  司                                                      30 日
              北京金螃蟹                                     冰上运 自 2018 年 3 月 1
     奥众俱              国际会展中心院内 8 号
 9            文化传播有                              11,000 动经营 日至 2027 年 2 月
     乐部                    场馆房屋及土地
                限公司                                       项目         28 日
                                                                    自 2014 年 12 月 1
     昆明景   云南烟草嵩 云南烟草嵩明分公司复
10                                                 38,944.62 厂房 日至 2019 年 11 月
       润     明分公司           烤厂
                                                                          30 日
                         湖北省咸宁市贺胜路 88
            红牛维他命                                     办公 自 2019 年 1 月 1
     湖北奥              号华彬工业园区内 3-1、
11          饮料(湖北)                         21,335.03 楼、车 日至 2019 年 12 月
     瑞金                3-B、4、5、14、19、20、
              有限公司                                       间          31 日
                                21、35、36 幢
                                                                   C 库房:自 2015
                                                                  年 4 月 1 日至 2020
            新疆石河子
     新疆奥              石河子开发区东八路 51                    年 12 月 31 日;D
12          丰尔达物流                           10,077.92 仓储
     瑞金                号 C 库房西段、D 库房                     库房:2015 年 8
              有限公司
                                                                  月 1 日至 2020 年
                                                                      12 月 31 日
            新疆石河子                                            自 2015 年 8 月 1
     新疆奥              石河子开发区东八路 51
13          丰尔达物流                            1,847.82 仓储 日至 2020 年 12 月
     瑞金                       号 E 库房北段
              有限公司                                                   31 日
            新疆石河子                                            自 2015 年 4 月 1
     新疆奥              石河子开发区东八路 51
14          丰尔达物流                               3,500 厂房 日至 2020 年 12 月
     瑞金                       号 C 库房东段
              有限公司                                                   31 日
            漳州市科通                                             自 2018 年 10 月
     漳州奥              漳州市科通工贸有限公              厂房、
15          工贸有限公                               6,960        10 日至 2019 年 10
     瑞金                           司厂内                 仓库
                  司                                                     月9日
            普罗旺斯番 天津滨海新区临港工业                厂房、 自 2017 年 3 月 1
     天津奥
16          茄制品(天 区普罗旺斯番茄制品(天        7,221 库房、 日至 2025 年 2 月
     瑞金
            津)有限公司 津)有限公司新厂区内              办公室        28 日
            上海海际国                                            自 2017 年 8 月 1
     上海鸿               陆家嘴世纪金融广场 6 6 个办公工
17          富创业孵化                                     办公 日至 2019 年 7 月
       金                     号楼 17 层 1702A          位
            器有限公司                                                   31 日
                                                                  自 2016 年 5 月 1
     河南元 河南文松包 河南省临颍县产业集聚                厂房、
18                                               21,486.92        日至 2021 年 4 月
       阳   装有限公司            区经四路                 宿舍
                                                                         30 日
                         河南省临颍县产业集聚                     自 2017 年 9 月 1
     河南元 河南文松包
19                       区经四路主厂房西侧辅        2,000 厂房 日至 2021 年 4 月
       阳   装有限公司
                                    助厂房                               30 日
            飞鹤(甘南) 齐齐哈尔市甘南县生态                     自 2018 年 12 月 1
     甘南奥
20          乳品有限公 工业新区飞鹤甘南工厂       3,812.47 厂房 日至 2023 年 11 月
     瑞金
                  司        内 6#库、8#和 9#库                           30 日
                                      1-1-116
奥瑞金可转债申请文件                                                   募集说明书(封卷稿)


               黑龙江百川
                                                                         自 2018 年 7 月 1
     甘南奥    农牧机械制 黑龙江百川农牧机械制
21                                                          3,800   仓储 日至 2019 年 6 月
     瑞金      造有限责任   造有限公司园区内
                                                                               30 日
                 公司
               黑龙江百川
                                                                       自 2019 年 6 月 1
     甘南奥    农牧机械制 黑龙江百川农牧机械制
22                                                       3,887.88 厂房 日至 2022 年 5 月
     瑞金      造有限责任   造有限公司园区内
                                                                             31 日
                 公司
                          临桂县临桂镇虎山路延                             自 2014 年 8 月 24
     广西奥
23               唐桂峰   长线与新龙路交叉口 13               504   宿舍   日至 2024 年 8 月
     瑞金
                              号 2 楼至 6 楼                                      23 日
                          临桂县临桂镇虎山路延                             自 2014 年 8 月 24
     广西奥
24               唐初才   长线与新龙路交叉口 15               504   宿舍   日至 2024 年 8 月
     瑞金
                              号 2 楼至 6 楼                                      23 日
                                                                           自 2015 年 10 月 8
     广东奥                 肇庆市-四会市-大旺-大
25               戴洁慧                                      52.8   宿舍   日至 2020 年 10 月
     瑞金                   旺海印又一城-C 栋-1309
                                                                                  7日
                                                                           自 2016 年 6 月 1
     广东奥                 肇庆市-四会市-大旺-大
26               戴洁慧                                      52.8   宿舍   日至 2021 年 5 月
     瑞金                   旺海印又一城-C 栋-1310
                                                                                  31 日
                                                                           自 2019 年 2 月 21
     广东奥                  肇庆高新区福乐街 1 号
27               何翠颜                                      80.7   宿舍   日至 2020 年 2 月
     瑞金                      旺城壹号 7 栋 903
                                                                                  20 日
                             肇庆市高新区工业大街                          自 2019 年 7 月 5
     广东奥
28               刘意芬      19 号尚城国际花园 A2              75   宿舍   日至 2020 年 7 月
     瑞金
                                     栋 402                                       4日
                                                                            自 2017 年 10 月
     广东奥                  肇庆高新区水岸花城 A
29               邵淑英                                     98.74   宿舍   10 日至 2019 年 10
     瑞金                        区 D1 栋 1102
                                                                                月9日
            红牛维他命 江苏省宜兴市经济技术                                自 2019 年 1 月 1
     江苏奥
30          饮料(江苏) 开发区永盛路 88 号生活         16,284.26 宿舍     日至 2019 年 12 月
     瑞金
              有限公司            区内                                            31 日
                         杭州湾上虞工业园区浙
            浙江舜祥环                                                   自 2019 年 8 月 10
     浙江奥              江舜祥环境科技有限公
31          境科技有限                                      8,000   仓库 日至 2020 年 2 月
     瑞金                司所属厂房 1 内南边跨
                公司                                                           9日
                                    间
            中国民生银
                           青岛市崂山区海尔路                             自 2017 年 12 月
     山东青 行股份有限
32                       190 号 T10 号楼 16 层东              757   办公 18 日至 2022 年 12
       鑫   公司青岛分
                                    侧                                        月 17 日
                行
注 1:河北奥瑞金与张家口腾驰物流有限公司的原租赁协议已到期,双方正在协商关于该租赁房产的续租
事宜,尚未签订续租协议。在签订新的租赁协议前,河北奥瑞金可继续使用该租赁房产;
注 2:甘南奥瑞金与黑龙江百川农牧机械制造有限责任公司的原租赁协议已到期,双方同意甘南奥瑞金继
续租赁使用该租赁厂房,并正在签署续租协议。

      (二)无形资产

     1、商标

     截至本募集说明书签署之日,公司拥有以下注册商标:

                                          1-1-117
奥瑞金可转债申请文件                                           募集说明书(封卷稿)


序    商标所有
                       商标    注册号       类别                有效期
号      权人
                                                   自 2011 年 12 月 28 日至 2021 年
 1     奥瑞金                  1691218       32
                                                              12 月 27 日
                                                   自 2012 年 1 月 14 日至 2022 年 1
 2     奥瑞金                  1697557       6
                                                               月 13 日
                                                   自 2012 年 1 月 14 日至 2022 年 1
 3     奥瑞金                  1697594       6
                                                               月 13 日
                                                   自 2012 年 1 月 14 日至 2022 年 1
 4     奥瑞金                  1697595       6
                                                               月 13 日
                                                   自 2012 年 2 月 14 日至 2022 年 2
 5     奥瑞金                  1715038       29
                                                               月 13 日
                                                   自 2012 年 2 月 14 日至 2022 年 2
 6     奥瑞金                  1715039       29
                                                               月 13 日
                                                   自 2012 年 2 月 14 日至 2022 年 2
 7     奥瑞金                  1715040       29
                                                               月 13 日
                                                   自 2011 年 1 月 4 日至 2021 年 1
 8     奥瑞金                  7855108       6
                                                               月 13 日
                                                   自 2011 年 3 月 14 日至 2021 年 3
 9     奥瑞金                  7855129       29
                                                               月 13 日
                                                   自 2011 年 7 月 21 日至 2021 年 7
10     奥瑞金                  7855143       32
                                                               月 20 日
                                                   自 2015 年 7 月 7 日至 2025 年 7
11     奥瑞金                 14150053A      6
                                                                月6日
                                                   自 2015 年 6 月 7 日至 2025 年 6
12     奥瑞金                 14150057       6
                                                                月6日
                                                   自 2015 年 6 月 7 日至 2025 年 6
13     奥瑞金                 14150054       6
                                                                月6日
                                                   自 2015 年 5 月 14 日至 2025 年 5
14     奥瑞金                 14150055       6
                                                               月 13 日
                                                   自 2015 年 6 月 7 日至 2025 年 6
15     奥瑞金                 14150056       6
                                                                月6日
                                                   自 2015 年 5 月 21 日至 2025 年 5
16     奥瑞金                 14150058       6
                                                               月 20 日
                                                   自 2015 年 6 月 7 日至 2025 年 6
17     奥瑞金                 14150052       6
                                                                月6日
                                                   自 2015 年 5 月 7 日至 2025 年 5
18     奥瑞金                 14220237       6
                                                                月6日
                                                   自 2015 年 8 月 21 日至 2025 年 8
19     奥瑞金                 14637323       6
                                                               月 20 日
                                                   自 2015 年 11 月 7 日至 2025 年 11
20     奥瑞金                 15420879       6
                                                                月6日
                                                   自 2016 年 4 月 7 日至 2026 年 4
21     奥瑞金                 14150053       6
                                                                月6日
                                                   自 2016 年 10 月 7 日至 2026 年 10
22     奥瑞金                 17733300       6
                                                                月6日
                                                   自 2017 年 9 月 21 日至 2027 年 9
23     奥瑞金                 20829370       6
                                                               月 20 日
24     奥瑞金                 20829531       6     自 2017 年 9 月 21 日至 2027 年 9


                                  1-1-118
奥瑞金可转债申请文件                                          募集说明书(封卷稿)


序    商标所有
                       商标    注册号      类别                有效期
号      权人
                                                              月 20 日
                                                  自 2017 年 10 月 7 日至 2027 年 10
25     奥瑞金                 20829641      29
                                                               月6日
                                                  自 2017 年 11 月 28 日至 2027 年
26     奥瑞金                 20829682      29
                                                             11 月 27 日
                                                  自 2018 年 2 月 21 日至 2028 年 2
27     奥瑞金                 22832826      32
                                                              月 20 日
                                                  自 2017 年 10 月 14 日至 2027 年
28     奥瑞金                 20078350      31
                                                             10 月 13 日
                                                  自 2015 年 11 月 7 日至 2025 年 11
29     奥瑞金                 15181350      32
                                                               月6日
                                                  自 2016 年 1 月 28 日至 2026 年 1
30     奥瑞金                 15181437      30
                                                              月 27 日
                                                  自 2015 年 10 月 7 日至 2025 年 10
31     奥瑞金                 15181410      29
                                                               月6日
                                                  自 2015 年 10 月 7 日至 2025 年 10
32     奥瑞金                 15181279      29
                                                               月6日
                                                  自 2015 年 11 月 28 日至 2025 年
33     奥瑞金                 15181477      32
                                                             11 月 27 日
                                                  自 2016 年 5 月 21 日至 2026 年 5
34     奥瑞金                 15181302      30
                                                              月 20 日
                                                  自 2015 年 6 月 14 日至 2025 年 6
35     奥瑞金                 13620006      29
                                                              月 13 日
                                                  自 2015 年 2 月 21 日至 2025 年 2
36     奥瑞金                 13619994      29
                                                              月 20 日
                                                  自 2013 年 11 月 21 日至 2023 年
37     奥瑞金                 11153096      29
                                                             11 月 20 日
                                                  自 2015 年 6 月 21 日至 2025 年 6
38     奥瑞金                 13620043      30
                                                              月 20 日
                                                  自 2015 年 6 月 14 日至 2025 年 6
39     奥瑞金                 13620119      32
                                                              月 13 日
                                                  自 2015 年 2 月 21 日至 2025 年 2
40     奥瑞金                 13620136      35
                                                              月 20 日
      新疆奥瑞                                    自 2018 年 11 月 21 日至 2028 年
41                            27774556      32
          金                                                 11 月 20 日
      新疆奥瑞                                    自 2018 年 11 月 21 日至 2028 年
42                            27776101      35
          金                                                 11 月 20 日
                                                  自 2018 年 3 月 21 日至 2028 年 3
43    辽宁元阳                23398223      29
                                                              月 20 日
                                                  自 2018 年 3 月 21 日至 2028 年 3
44    辽宁元阳                23398084      30
                                                              月 20 日
                                                  自 2018 年 3 月 21 日至 2028 年 3
45    辽宁元阳                23398058      31
                                                              月 20 日
                                                  自 2009 年 12 月 7 日至 2019 年 12
46    海南元阳                6559242       29
                                                               月6日
                                                  自 2010 年 3 月 28 日至 2020 年 3
47    海南元阳                6559299       30
                                                              月 27 日


                                 1-1-119
奥瑞金可转债申请文件                                          募集说明书(封卷稿)


序    商标所有
                       商标    注册号      类别                有效期
号      权人
                                                  自 2010 年 3 月 28 日至 2020 年 3
48    海南元阳                6559301       32
                                                              月 27 日
                                                  自 2009 年 12 月 7 日至 2019 年 12
49    海南元阳                6559302       29
                                                               月6日
                                                  自 2009 年 12 月 7 日至 2019 年 12
50    海南元阳                6559394       29
                                                               月6日
                                                  自 2010 年 3 月 28 日至 2020 年 3
51    海南元阳                6559395       32
                                                              月 27 日
                                                  自 2010 年 3 月 28 日至 2020 年 3
52    海南元阳                6559396       30
                                                              月 27 日
                                                  自 2010 年 3 月 28 日至 2020 年 3
53    海南元阳                6559397       32
                                                              月 27 日
                                                  自 2010 年 3 月 28 日至 2020 年 3
54    海南元阳                6559300       6
                                                              月 27 日
                                                  自 2012 年 5 月 7 日至 2022 年 5
55    海南元阳                1763427       29
                                                               月6日
                                                  自 2012 年 5 月 7 日至 2022 年 5
56    海南元阳                1764069       32
                                                               月6日
                                                  自 2012 年 5 月 7 日至 2022 年 5
57    海南元阳                1764070       32
                                                               月6日
                                                  自 2012 年 5 月 7 日至 2022 年 5
58    海南元阳                1763426       29
                                                               月6日
                                                  自 2019 年 4 月 14 日至 2029 年 4
59    海南元阳                32419087      29
                                                              月 13 日
                                                  自 2019 年 4 月 14 日至 2029 年 4
60    海南元阳                32419087      30
                                                              月 13 日
                                                  自 2013 年 1 月 14 日至 2023 年 1
61    海南元阳                10195960      32
                                                              月 13 日
                                                  自 2013 年 1 月 14 日至 2023 年 1
62    海南元阳                10195954      32
                                                              月 13 日
                                                  自 2013 年 1 月 14 日至 2023 年 1
63    海南元阳                10195950      32
                                                              月 13 日
                                                  自 2013 年 1 月 14 日至 2023 年 1
64    海南元阳                10195937      32
                                                              月 13 日
                                                  自 2013 年 1 月 14 日至 2023 年 1
65    海南元阳                10195930      32
                                                              月 13 日
                                                  自 2013 年 1 月 14 日至 2023 年 1
66    海南元阳                10195920      32
                                                              月 13 日
                                                  自 2013 年 1 月 14 日至 2023 年 1
67    海南元阳                10195915      32
                                                              月 13 日
                                                  自 2013 年 1 月 14 日至 2023 年 1
68    海南元阳                10195910      32
                                                              月 13 日
                                                  自 2013 年 1 月 14 日至 2023 年 1
69    海南元阳                10195904      32
                                                              月 13 日
                                                  自 2016 年 7 月 14 日至 2026 年 7
70    上海济仕                16793611      6
                                                              月 13 日
71    北京香芮                14175475      35    自 2015 年 4 月 21 日至 2025 年 4


                                 1-1-120
奥瑞金可转债申请文件                                                     募集说明书(封卷稿)


序     商标所有
                         商标          注册号       类别                 有效期
号       权人
                                                                         月 20 日
                                                             自 2015 年 6 月 7 日至 2025 年 6
72     北京香芮                       14175474       42
                                                                          月6日
                                                             自 2017 年 11 月 21 日至 2027 年
73     北京香芮                       21427773       9
                                                                        11 月 20 日
                                                             自 2017 年 11 月 21 日至 2027 年
74     北京香芮                       21427774       16
                                                                        11 月 20 日
                                                             自 2018 年 1 月 21 日至 2028 年 1
75     北京香芮                       21428305       39
                                                                         月 20 日
                                                             自 2017 年 11 月 21 日至 2027 年
76     北京香芮                       21428652       42
                                                                        11 月 20 日
                                                             自 2017 年 11 月 21 日至 2027 年
77     北京香芮                       21428278       38
                                                                        11 月 20 日
注:上述商标中,注册号为6559242、6559302、6559394的3个商标将于6个月内到期,目前公司正在准备前述商
标续期的申请文件。

     2、专利权

     截至本募集说明书签署之日,公司拥有以下专利权:

序    专利类                             专利权
                      专利名称                             专利号             授权公告日
号      型                                 人
                用于贴合在金属薄板
 1     发明     表面的聚酯薄膜及其      奥瑞金       200910223570.6        2014 年 4 月 9 日
                      制造方法
                用于贴合在金属薄板
 2     发明     表面的白色聚酯薄膜      奥瑞金       200910259903.0       2014 年 4 月 23 日
                    及其制造方法
                低表面能聚酯薄膜、
 3     发明                             奥瑞金      201110077582.X        2014 年 6 月 25 日
                  其制备方法及用途
 4     发明         罐体加工方法        奥瑞金       201110175089.1       2013 年 11 月 6 日
                一种流延聚酯薄膜及
 5     发明                             奥瑞金       201110259174.6       2013 年 9 月 18 日
                    其制备方法
                覆膜金属板、生产方
 6     发明                             奥瑞金       201110378435.6       2014 年 7 月 23 日
                  法及其生产装置
                一种覆膜设备和覆膜
 7     发明                             奥瑞金       201110379076.6        2014 年 8 月 6 日
                        方法
                一种用于检测包装材
 8     发明                             奥瑞金       201210172244.9       2014 年 9 月 17 日
                料耐腐蚀性的电解池
                覆膜铁印刷印版制备
 9     发明                             奥瑞金      201210231086.X        2014 年 6 月 25 日
                        方法
10     发明       二片罐的制造方法      奥瑞金       201210237952.6       2015 年 4 月 29 日
                金属罐耐蚀力电化学
11     发明                             奥瑞金       201210323695.8       2015 年 6 月 24 日
                  检测装置及金属罐
                板状材料离子迁移检
12     发明                             奥瑞金       201210337160.6       2015 年 4 月 29 日
                测前处理装置及方法
                一种共挤流延聚酯薄
13     发明                             奥瑞金      201210344987.X        2015 年 5 月 20 日
                  膜及其制备方法
14     发明     一种印刷覆膜金属板      奥瑞金       201210345068.4       2015 年 3 月 11 日

                                          1-1-121
奥瑞金可转债申请文件                                            募集说明书(封卷稿)


序   专利类                         专利权
                   专利名称                        专利号           授权公告日
号     型                             人
                  及其生产方法
              一种印刷覆膜金属板
15    发明                          奥瑞金     201210345228.5   2014 年 10 月 29 日
                  及其生产方法
              一种彩印覆膜金属板
16    发明                          奥瑞金     201210375546.6    2015 年 2 月 4 日
                  及其制备方法
              一种用于贴覆金属基
17    发明    板的流延聚丙烯薄膜    奥瑞金     201210375213.3   2014 年 12 月 24 日
                  及其制备方法
              一种利用电化学阴极
18    发明    极化使彩印铁腐蚀加    奥瑞金     201210529625.8    2015 年 4 月 29 日
                    速的方法
              LC-MS-MS 检测饮品
19    发明    中双酚 A 类衍生物的   奥瑞金     201210546135.9    2015 年 4 月 29 日
                      方法
              一种用于检测包装材
20    发明                          奥瑞金     201210592965.5    2015 年 4 月 15 日
              料耐腐蚀性的电解池
              无粘合剂条件下将聚
21    发明    酯薄膜贴覆至金属基    奥瑞金     201310049301.9   2014 年 11 月 26 日
                板的方法和设备
              覆膜铁表面薄膜附着
22    发明    力检测设备及检测方    奥瑞金     201310097171.6    2016 年 2 月 3 日
                       法
              一种检测镀锡钢板表
23    发明    面钝化膜耐蚀性的检    奥瑞金     201410370070.6    2017 年 2 月 1 日
                      测液
              一种覆膜铁罐平面网
24    发明                          奥瑞金     201510465328.5    2017 年 3 月 22 日
              格的预变形处理方法
25    发明    耐蒸煮性能测试结构    奥瑞金     201610029419.9    2018 年 6 月 19 日
                镀锡薄钢板印涂方
26    发明    法、彩印铁和彩印铁    奥瑞金     201610265308.8    2018 年 7 月 27 日
                      容器
27    发明      焊缝补涂测试装置    奥瑞金     201610291329.7    2018 年 10 月 9 日
              密封盖系统及液体容
28    发明                          奥瑞金     201610349456.8   2017 年 11 月 14 日
                       器
              涂布印刷工艺及涂布
29    发明                          奥瑞金     201610371054.8    2018 年 11 月 9 日
                     印刷件
30    发明          喷码系统        奥瑞金     201611055274.6    2018 年 6 月 29 日
31    发明    金属罐体的加工方法    奥瑞金     201710448492.4    2018 年 11 月 2 日
            &n